Propan

06.03.2014

VERNEBLAD Propan

Farepiktogrammer (CLP)

Varselord:

Fare

Faresetninger:

H220 Ekstremt brannfarlig gass. H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

Generelt Kjemikaliets bruksområde

Industrielt og professionelt. Foreta en risikovurdering før bruk. Test gass / Kalibreringsgass. Laboratoriebruk. Kontakt leverandør for informasjon om bruksområder.

Førstehjelpstiltak Innånding

Flytt den skadede ut i frisk luft. Benytt pusteutstyr med egen luftbeholder. Hold pasienten varm og i ro. Tilkall lege. Benytt kunstig åndedrett hvis pusten opphører.

Hudkontakt Øyekontakt

Ved væskespill - spyl med vann i minst 15 minutter.

Spyl øynene øyeblikkelig grundig med vann i minst 15 minutter.

Svelging

Inntak gjennom munnen er ikke ansett for å være en potensiell eksponeringsvei. Høye konsentrasjoner kan forårsake kvelning. Symptomene kan omfatte lammelse/bevistløshet. Kvelning kan oppstå uten forvarsel. Se avsnitt 11. Risikoanalyse bør gjennomføres og dokumenteres for hver arbeidsplass for å vurdere involvert risiko og for å velge passende personlig verneutstyr. Følgende anbefalinger bør vurderes. Personlig verneutstyr som tilfredstiller EN / ISO standarder bør velges. Bruk vernebriller med sidebeskyttelse eller kjemikaliebrillerved overføring av væske mellom beholdere og ved åpning av væskefyllte koblinger. Standard NS-EN 166 - Øyevern - Spesifikasjoner. Bruk vernebriller med sidebeskyttelse. Standard NS-EN 166 - Øyevern - Spesifikasjoner.

Generelle symptomer og virkninger

Verneutstyr Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Øyevern

Håndvern

Bruk arbeidshansker ved håndtering av gassbeholdere. Standard NS-EN 388 - Vernehansker mot mekanisk påførte skader.

Åndedrettsvern

Pusteluftutstyr med egen luftflaske eller overtrykksmaske med luftilførsel skal brukes i områder med oksygenunderskudd. Standard NS-EN 137 - Åndedrettsvern - Selvforsynt pusteutstyr med åpent kretsløp og luft under trykk.

Tiltak ved brannslukking Egnede slokkingsmidler

Dispergert vann eller vanntåke.

Uegnede slokkingsmidler

Karbondioksid. Ikke bruk vannslange med konsentrert vannstråle til slukking. Ved påvirkning av brann kan flaskene revne/eksplodere.

Brann- og eksplosjonsfarer Brannslokkingsmetoder

Slukk ikke en antent gassflamme uten at det er absolutt nødvendig. En spontan/eksplosiv nyantennelse kan inntreffe. Slukk alle andre branner. Hvis mulig, stopp utstrømming av produktet. Koordiner slukkearbeid i forhold til brann i omgivelsene. Eksponering mot brann eller strålevarme kan føre til at beholderen revner.Kjøl ned beholdere med vann fra sikker posisjon.

Unngå at forurenset brannslukkingsvann renner ned i avløpssystemer. Bruk dispergert vann/vanntåke for å dempe røykgassen om mulig.

Tiltak ved utslipp Generelle tiltak

Evakuer området. Forsøk å stoppe utslippet. Sikre tilstrekkelig luftventilasjon. Fjern tennkilder. Vurder risiko for eksplosjonsfarlig atmosfære. Unngå at det kommer ned i kloakksystemet, kjellere og groper, eller andre steder hvor en oppkonsentrering kan være farlig.

Made with FlippingBook flipbook maker