kraks vejviser 1949 handelsvejviser ny version

Ho.-iui.-sudTexer' LÆ SE SALEN

c ti

X

/ t\ j

IN D H O L D S F O R T E G N E L S E Vejledning i Brugen af de større Afdelinger er meddelt foran hver af disse.

1 , JBind. F o r k o r te ls e r og T egn, anvendt i Vejviseren

Side

12

Afdeling I: Kort over København og Omegn. J Oversigtskort, Sporvejskort, 7 litograferede Specialkort og 8 Kortskitser over København og Omegn. Planer over Det kgl. Teater og Teatret Stærekassen i København. Afdeling II: Gade-Register og Hus-Register for København. a) GADE-REGISTER............................................................................................... •■ • • • ■• • ••• • •• ••• •• •• Gader, Veje og Pladser med Angivelse af de Administrationskredse m. m., hvori de er beliggende. b) HUS-REGISTER Afdeling III: Person-Register for København .......................................................................................... Navne-Register over Beboere (Forretninger, Privat-Personer og større Institutioner) i København, Frederiksberg og omliggende Villabyer. 961 Afdeling IV: Provins-Register. A. FORRETNINGER....................................................................................................................... • • •• •• •• • • •• (byvis ordnede, med Real-Register og Forretnings-Register for hver By, for 37 af de største Købstæders Vedkommende et Kort over Byen). B. PRIVAT ADRESSER................................................................................................. ....................................................... Afdeling V: Real-Register for København ............................................................................................... 2465 Stats-, kommunale og private Institutioner; Foreninger og Selskaber; praktiske Oplysninger om For­ hold af almen Interesse. (Afdeling VI: Firma- og Aktleselskabs-Register for Danmark). Se nærmere Side............................................................................................................................................... 2559 Afdeling VII: Fag-Register for Danmark............................................... .................................................... 2929 Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv i hele Landet, branchevis ordnet. Foran i Fag-Registret Oversættelser Ira Engelsk, Fransk, Tysk og Spansk af de vigtigste Fagover­ skrifter. Kort over Danmark (Side 2944). TILLÆG: Færgerne. Kort, Real-Register, Fag-Register. Grønland. Kort, Styrelse, Kolonidistrikter, Embedsmænd. Afdeling VIII: Udlandet....................................................................................................................... ............ 4369 Danmarks Ambassader, Gesandtskaber og Konsulater i Udlandet. Firmaer i Udlandet med Handels­ interesser paa Danmark visning til Kort Nr, og 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne. 33 57 2 . B i n d . E m n e lis te til begge Bind. Alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviseren omhandlede Emner med Sidetal..................... T ilf ø je ls e r , der er kommet til Redaktionens Kendskab under Vejviserens Trykning............. | gule Blade 2401

Udgiverne paatager sig intet Ansvar for Fejl og Mangler, der trods al anvendt Omhu, maatte findes i Vejviseren.

Optagelse i Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn.

Forkortelser og Tegn, se Side 12 i 1. Bind. Emneliste findes paa efterfølgende gule Blade.

Trykt hos 0. C. Olsen & Co.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker