544092774 efter elena

. Forsikrings-Foreningens

.;

.

r

. ,

r»k

tolvte Møde

‘ .

*

'

*

den 29do Januar 1885.

Kjøbenhavns brandsikkerhed forinden hver nf de tvende store. Ildebrande 1728 og 1795 og nuoinstiinder. (L u d v ig B ram sen ).

M ine H e rre r!

I

« A • de siden Christiansborgs Slots Brand forløbne Maanoder-ihar Diskussionen om Ildebrand, Brandvæsen og Brandforsikring saa at sige været staaendo. I samme Grad som Publikum til daglig Brug forbliver uberørt af disse Spørgsmaal, er det nu — i aj Fald dersom Pressen kan anses for et korrekt Udtryk for, hvad der bevæger Befolkningen — interesseret i dem. Bidragenes* Antal er saa stort, at de, der ligesom jeg udklippe og i ,en af de Ferslevske -Scrap-books indklæbe alle offentlige Ud­ talelser angaaende derlienhøroude Forhold, ville have faaet et. haandgribeligt Bevis paa Forskjellen mellem Tiden før og efter Slotsbranden. Tidligere kunde man flere Aar igjenuem med en vis Ødselhed i Benyttelsen af Pladsen, betjene sig at den samme Bog til Alt, hvad der fremkom af Interesse inden-.* for en Forsikringsmands Omraade, medens nu den ene Bog fyldes efter den anden trods en fornuftig Økonomi med d,e gummerede Blade. Endnu ligge, for mit Vedkommende, hele Bunker af Aviser ubesørgede, fordi det ligefrem har været uover­ kommeligt for Consumen at holde Skridt med Produktionen paa dette Omraade, som paa saa mange andre i disse løjerlige Tider.

Made with