544092774 efter elena

24

Gader; de derpaa staaendo B y g n i n g e r repræsentere en Assu­ rancesum af 200 Millioner Kroner. Af disse ere ca. 100 Fir- kanter med ca. 100 Millioner fuldt grundmurede, 20 Firkanter med 33 Millioner ere overvejende bestaaende af grundmurede Ejen­ domme, og 50 Firkanter — hvoriblandt de største — med G 6 Millioner, bestaa overvejende af Ejendomme, dor ikke ere grund- * »murede. Betragtet kvartervis stiller Forholdet sig omtrent saaledes: •• -Nørrevold Kvarter har 100 pCt. fuldtgrundra. Ejd., 0 pCt. anderledes, Nørre — — 93 — — 7 — • — Strandens — — 91 — — 9 — — Øster — — 84..— — 1G — — Klædebo — — 79 — — 21 — — Snarens — — 78 — — 22 — — Vester — — G7 — — 33 — — St. AnnæØ. — — 59 — — 41 — — St. Annæ V. — — 49 — — 51 — — Frimands — — 42 — — 58 — — Kjøbmager — — 31 - — G9 — — •Rosenborg — — 28 — — 72 — — j Jeg véd vel, at dor mangler meget i dette Foredrag, og m at saaledes b r a n d f a r l i g e Næ r i n g s b r u g nuomstunder, i Forhold til tidligere, aldeles ikke ere berørte, hvor meget interes­ sant, der ellers kunde siges om denne Side af Sagen. Jeg maa imidlertid under alle Omstændigheder nu slutte. Hvis jeg ved disse Enkeltheder har bidraget til Oplysning om Æt og Andet, som Do ikke forud har vidst, saa skulde dot være mig kjært, idet jeg i saa Fald har udfyldt Aftenen paa en med vore Vedtægter overensstemmende Maade. * De mange Enkeltheder,, der dog alle have deres Betyd­ ning, maa De undskylde; jeg havde gjerne fattet mig kortere, * * men Emnet er meget omfattende, og jeg har endog udeladt meget, som jeg ellers gjerne havde medtaget. . • *

Kjobenhavn. — Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri.

fc

Made with