פרסומידע - גיליון 909

ידִע

פרסו בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ נח |

909 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

12 .2018 תשע”ט .10 |

ג’ חשון

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

Made with FlippingBook flipbook maker