60%RTL

התעריפי של היצרן .

15 ) עבור הקטנת יכולת זמינה המשמשת לביצוע עסקה פרטית יפרט היצרן את המחיר שהוא )

הקטנת ההספק שלו מתחת לתוכנית הייצור עבור העסקה הפרטית

מוכן לשלם ורעב

16 ) המחיר המירבי עבור מימוש יכולת זמינה משתנה לאנרגיה ועבור הגדלת הספק מיוצר ביחס )

לתוכנית העמסה הפרטנית בגז בזמן אמת יעשו בהתאם לתעריפים בלוח תעריפים 6.5-2

( היכולת הזמינה המשתנה לכל קווט " ש

תעריף אנרגיה מירבי ליצרן המוכר אנרגיה וךמת

נרכש ) כמופיע באישור התעריפי של היצרן .

17 ) הצעות המחיר עבור מימוש יכולת זמינה לאנרגיה יינתנו בסדר עולה של מחירים לבלוקים )

.

המפורטים בטופס 2

18 ) הצעות המחיר להורדת הספק יינתנו בסדר יורד . )

19 ) הצעות המחיר של יצרן קונוונצי ונאלי לכל חצי שעה עבור מימוש יכולת זמינה לאנרגיה )

יינתנו עבור כמויות אנרגיה מוצעות ( הצעות תעריף לבלוקים של אנרגיה ) מינימאליות של 25

מגהוואט לכל הצעת אנרגיה למעט ההצעות לבלוק הראשון והאחרון

20 )

)

ן יצר פרטי יהיו לפי

סדרי הקדימות ביחס למימוש הצעות מחיר ושינוי הספקי הייצור של

החלטת מנהל המערכת

( ב ) אופן הגשת תוכנית הייצור היומית

1)

תכנית הייצור היומית ליצרן הפועל ביכולת זמינה ואנרגיה תוגש על טופס 1,

)

כמודגם בטופס

. המצורף לאמת מידה זו וליצרן באנרגיה תוגש על טופס 3

2)

)

ההתייחסות תהיה ליחידת טורבינת

בכל מקרה שקיימת יחידת ייצור מסוג טורבינת טור קי

הגז והחלק היחסי של טורבינת הקיטור שנגזר מפעולתה כיחידה במחזור משולב .

3) יצרן הפועל בשיטת יכולת זמינה ואנרגיה יגיש , במצורף לתוכנית היומית , הצעות מחיר )

להפעלת היכולת הזמינה המשתנה לטובת ספק השירות החיוני והצעות מחיר רעבו הגדלת

והקטנת ההספק ביחס לתוכנית העמסה הפרטנית על גבי טופס 2,

כמודגם בטופס המצורף

לאמת מידה זו .

4) יצרן ידווח בתוכנית היומית המוגשת את האילוצים הקיימים בתוכנית ובכלל זה : מועדי )

הודעה מוקדמת על שינוי כמויות גז מול ספק הגז .

5) לצורך תכנית העמסה הפרטנית יצרן קונוונציונאלי חייב להציע הצעות מחיר לכל היכולת )

הזמינה המשתנה ובכלל זה ליכולת זמינה משתנה שאינה אמורה להיות ממומשת כאנרגיה

לעסקאות פרטיות .

Made with