Geneesmiddelenonderzoek

Examen: Gebruik maken van geneesmiddelen kennis.

Opdracht

De beginnend beroepsbeoefenaar voert gesprekken met patiënten over het gebruik van

zelfzorgmiddelen. Zij geeft advies in relatie tot de hulpvraag en bespreekt het

geneesmiddelengebruik met als doel therapietrouw te bevorderen. Vervolgens verwerkt en

controleert zij de geneesmiddel gerelateerde informatie in het medicatieoverzicht van de

patiënt en zet eventuele vervolgacties in gang.

De beginnend beroepsbeoefenaar schrijft een verantwoordingsverslag waarin een analyse

van de hulpvraag in relatie tot de specialistische kennis van zelfzorgmiddelen en een

argumentatie van de keuzes die je hebt gemaakt voor het advies over het zelfzorgmiddel

in relatie tot de hulpvraag. Betrek hierin:

kennis over interactie tussen geneesmiddelen en/of zelfzorgmiddelen

specialistische kennis van het bevorderen van therapietrouw

specialistische kennis van medicatieveiligheid binnen de verantwoordelijkheid van de

doktersassistent.

De beginnend beroepsbeoefenaar werkt zelfstandig en handelt volgens protocollen,

professionele richtlijnen en werkafspraken en wijkt hiervan zo nodig af op basis van haar

vakkennis en werkervaring. Zij is verantwoordelijk voor een goede dossiervorming van

haar patiëntencontacten. In de uitvoering is zij medeverantwoordelijk voor het

concretiseren van vragen rondom geneesmiddelen en haar medicatietrouw. In het

adviseren van zelfzorgmiddelen is de doktersassistente zelf verantwoordelijk. Zij draag bij

aan een goede afstemming en duidelijke afspraken met de andere zorgverleners binnen

het samenwerkingsverband.

De doktersassistent heeft een bijdrage geleverd aan de controle van het

medicatieoverzicht, het verminderen van medicatiefouten en het vergroten van

patiëntveiligheid.

De doktersassistent heeft de juiste inschatting gemaakt van de situatie en advies gegeven

ten aanzien van het gebruik van zelfzorgmiddelen en de medicatieveiligheid.

De doktersassistent heeft een bijdrage geleverd aan het bevorderen van therapietrouw

gebruik van geneesmiddelen door patiënten.

Ingevulde beoordelingslijst met gedragsobservatie en verantwoordingsverslag

1

Made with