Onsdag 10. januar 2018

2

Onsdag 10. januar 2018 •

Sparer tusener på å skifte til LED-lys

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Avfall og henting

Byggmakker Skattum på Raufoss har sertifisert seg som Miljøfyrtårn, og ett av miljø-grepene de gjør er å skifte ut alle halogenpærer. Det spa- rer de veldig mye peng- er på. – Det å sertifisere seg som Miljøfyrtårn er å sette sunt bon- devett i system, sier varehussjef John Ottesen i Byggmakker Skattum på Raufoss og Gjøvik. Rett før jul fikk han overrakt det synlige beviset på at bedriften fyller kravene til å være Miljøfyrtårn av ordfører Leif Waarum. – Gratulerer! Nå er dere med i en veldig eksklusiv klubb. Dere er bedrift nummer 16 i Vestre Toten kommune som er sertifi- sert, sa Waarum. Ordføreren understreket at det har sine forde- ler å kunne skilte med at man er miljøbevisst. Miljøansvar – Det aller viktigste med dette er jo at bedriften har valgt å ta et aktivt miljøansvar, men vi må huske på at det også etterhvert er blitt mange som etterspør miljø- sertifiserte leverandører. Jeg råder dere til å henge opp denne pla- ketten på et godt synlig sted i varehuset, sa Waarum. Ottesen bekreftet at mange krever miljøsertifisering av sine leverandører, men understreket at sertifiseringsprosessen har vært Fredag før jul var det fire innbyg- gere i Vestre Toten som fikk en hyggelig overraskelse. Om de hadde bestemt seg for å bytte fra giro til e-faktura på grunn av kon- kurransen kommunen hadde invi- tert til tidligere i fjor, eller hadde tenkt å gjøre det uansett er det ingen som vet, men vinnerne hadde nylig tatt imot tilbudet om å betale de kommunale avgiftene med e-faktura. – Vi har hatt en konkurranse der vi har lovet at tre av dem som teg- ner avtale om e-faktura skulle vinne en premie, forteller regn- skapsmedarbeider Tatjana Makhonya i Vestre Toten kommu- ne. Målet med konkurransen var å motivere flere til å bruke kommu- nens digitale tjenester. Sammen med ordfører Leif Waarum, øko- nomirådgiver Geir Smedsrud og Mina B. Sveen mina@totens-blad.no

Vi betaler alle våre kommunale avgifter og har dermed forvent- ninger til at de skal gi oss de tje- nester vi trenger i det daglige. Den siste tida har ikke alle vært like fornøyd med renovasjonen. For alt er ikke nødvendigvis blitt hentet i henhold til tømmekalen- deren den siste tida. Historien bak er at Reno Norden i slutten av september gikk konkurs, og at kommunene her i distriktet dermed sto uten et renovasjonsselskap til å utføre den praktiske jobben. Valget ble da å etablere egen virksomhet, lokalt forankret. Det ser ut til å være en god løsning, selv om det i kjølvannet av dette oppsto en del utfordringer. Ikke minst fordi det var bestilt nye renova- sjonsbiler. Med konkursen i det gamle selskapet stoppet leveran- sen opp. Bilene skulle ha vært i drift i oktober i fjor, men det skar seg altså. De gamle renovasjonsbilene har hatt store tekniske utfordring- er og har en del ulemper, og vi forstår at det ikke har vært lett å få gjort jobben som skal gjøres. I tillegg har det vært til tider kre- vende arbeidsforhold, med en litt glatt og snørik vinter. Akkurat det siste må en alltid regne med i Norge, men det bidro ikke til at situasjonen ble bedre. I forrige uke skrev vår avis om hvordan situasjonen er i ferd med å bedre seg. Nye biler er på full fart inn, og det begynner å bli bedre flyt. Likevel er det enkelte av oss som har opplevd at avfal- let ikke er blitt hentet slik det står i tømmekalenderen. Når vi ser på hva som har skjedd i en del andre land når det er blitt proble- mer med avfallshåndteringen, er det bare bagateller vi opplever her. Så litt tålmodighet er på sin plass. Kanskje enda bedre infor- masjon hadde vært smart, men det er lett å være etterpåklok. Vi ser ingen grunn til å klage i særlig grad. Måk heller snøen unna avfallsdunkene og tenk på de som står på for å få unna avfallet vårt, selv om ikke sekken med plastavfall ble hentet akku- rat den dagen den skulle.

hjulpet oss. Det er mye vi ikke tidligere har tenkt på, som vi har blitt bevisst på. Dette har vært en prosess vi har opplevd som svært framtidsrettet, sier Ottesen. Miljøfyrtårn nummer 16 i Vestre Toten kommune, Byggmakker Skattum, fikk overrakt plaketten av ordfører Leif Waarum før jul. Salgsleder Leif Anders Strande og varehussjef John Ottesen er svært fornøyde med prosessen fram til sertifisering. Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Roar Eilif Backe, Østre Toten, født 1928, døde 23. desember. Borghild Enerberg, Østre Toten, født 1917, døde 27. desember. Osman Adem Fereja, Østre Toten, født 1952, døde 20. desember. Henry Johan Henriksen, Østre Toten, født 1936, døde 24. desember. Oddlaug Jensen, Østre Toten, født 1932, døde 24. desember. Knut Nilsen, Østre Toten, født 1931, døde 21. desember. Ole Reinsby, Østre Toten, født 1924, døde 20. desember. Inger Marie Forsberg Aaslund, Østre Toten, født 1938, døde 25. desember.

faktisk kostnadene til lys med tretti prosent, sa Ottesen. Gjennom sertifiseringsproses- sen har bedriften gått gjennom hele virksomheten med miljøbril- ler på, og i tillegg til å se på avfallshåndtering, HMS og ener- gisparing, har bedriften fått en bevisstgjøring på arbeidsproses- ser. – Det passer veldig godt inn i LEAN-tankegangen. Det har vært mye å gå gjennom, men vi har hatt en konsulent som har

svært positiv for bedriften også på andre måter. Ett av de helt logiske tiltakene bedriften er i ferd med å gjennomføre, er å bytte fra halogenpærer til LED- pærer i varehusets mange lys- punkter. Det gir energisparing, men også et stort kutt i strømreg- ningen. Overrasket – Jeg hadde helt ærlig ikke trodd at innsparingen skulle bli så stor som den har blitt, men vi kutter

Lønnsomt å bruke e-faktura

Dagens sitat En klem skader ikke miljøet.

Ukjent

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Regnskapsmedarbeider Tatjana Makhonya, ordfører Leif Waarum, økonomirådgiver Geir Smedsrud og regnskapssjef Jan Ove Rustestuen stod for uttrekningen i Vestre Totens e-fakturakonkur- ranse. (Foto: Mina B. Sveen)

regnskapssjef Jan Ove Rustestuen foretok hun loddtrekningen på ordførerens kontor, og fikk én vinner av et gavekort på hele 3.000 kroner og to vinnere av

hvert sitt gavekort på 500 kroner. I tillegg hadde Totens Sparebank bidratt med ett gavekort på 500 kroner, slik at det i alt ble fire vin- nere av førjulskonkurransen.

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with FlippingBook HTML5