קרית האמנים שלנו 4

קרייתהאומנים גיליון מספר 4, 42 אפריל 4102 - גיליון מיוחד עלון דיגיטלי בל י תלוי למידעואיכותחייםבקריתהאו ניםרמלה

בשיתוף פעולה עם פייסבוקקריית האמנים

אני אוהבאתארצי

אני אוהב אתארצי בהאני חי, מפני שזהמכל הבחינות - כדאי. אני אוהב אתארצי בהאני גר, בגלל מהשעלול לקרותמחר. אני אוהב אתארצי בימי חג וחול, בגלל מהשקרה לעמנו בגולהאתמול. בכל ארצותתבל אני יהודון סתם, בארצי אני יהודי וגםבן אדם. בכל העולםהייתי זקוקלהגנהשל זרים, מבויקוטים, אקסצסים ופרוגרומים. בארצי שלי מפני שכני בני ישמעל, מגן עלי צבאהגנה לישראל. הם גיבורנו הצעירים, הםבנינו ובנותינו המזהירים. מעטיםמול רביםבכחהזרוע, הצליחו - ידייםהזדוניות - לגדוע. הםאנשי צפרדע, אוויר ושריון, נתנו בהגנתהארץאתהטון. העםהזה, בהפסקתהשלום, ידעאיך להגשיםאתהחלום. הפרחתהשממהשל אלפייםשנה, ולהוציאפלאיםמאותההאדמה. ומניסיונםהרב, ביד רחבה וחמה, חלקו לעמיםתורתעבודתהאדמה. לכן ידידי, אחי אחיותי, אני אוהב אתארצי בהאני חי !

בגיליון: ראיון מיוחד

עםראשהעיר מר יואללביא לכבודיוםהעצמאות

ליוםהשואה מכתבמרגש מסבתאלנכד ומהנכדלסבתו

קרייתהאומנים שדההתעופהרמלה

ההסטוריהשל האדמותעליהן אנחנו גריםכיום

כתב: חיים גולדזמד, ב-9791 סבאשלי זכרונו לברכה נפטר 1991

Made with