ElClasico Demise Tradition

ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ورود ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اش در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ و اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﺗﺄﺛ ﯿ ﺮی ﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ﺑﺎرﺳﻠﻮن و ﻣﺎدرﯾﺪ، ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎرﺳﻠﻮن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ، ﻣﺤﻮر ﺑﺎرﺳﻠﻮن - ﻣﺎدرﯾﺪ ﭼﻨﺎن در ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺴﺘﺮده ا ﺗﺮِ - ﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل در ﺑﺎﺳﮏ، ٥ ﺲﻟُ ﻧﺪُاَ ٦ و ﮔﺎﻟﯿﺴﯿﺎ ۷ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ - اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺮه ﺧﻮرد. ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﻤﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺮﮐﺰ و ﭘﯿﺮاﻣﻮن و ﺿﻌﻒِ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻫﻮﯾّﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﻮد. ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ رﺋﺎل ﻣﺎدرﯾﺪ ) ۱۹۰۲ ( ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻮﺗﺒﺎل را ﻧﻤﺎ ﻣﺤﻞ، زﺑﺎن، ﻃﺒﻘﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ . ﮐﺮد ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺎرﺳﻠﻮن ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود راه ﻫﺎی اﺑﺮازِ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻓﺮاﻧﮑﻮ ﺑﻮد. ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎ و در اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺎﺳﮏ، ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺗﺠﻠﯽ ﭘﺎرادوﮐﺲ ﻫﺎ، ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎ و ﺗﻨﺶ ﻣﯿﺎن آﻣﺎلِ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه ی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎ ری و ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﻮد و در ﻋﯿﻦ ِﺣﺎل ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اﺟﻤﺎع ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻠﺖ ﻫﻤﮕﻮن از آن اﺳﺘﻔﺎده و ﺳ ﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ. در اﯾﻦ دوران، ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﯿﺎن رﺋﺎل ﻣﺎدرﯾﺪ و ﺑﺎرﺳﻠﻮن ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺢ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺣﺎ ﮐﯽ از اﯾﻦ ﭘﺎرادوﮐﺲ ۱۹۷۵ و ۱۹۸۲ داﺷﺖ. در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ی ﺳﺮﺷﺎر از ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ، ﻓﻮﺗﺒﺎل از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻧﻤﺎد ﺳﻨﺖ و اﺳﺘﻤﺮار، ّو ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺴﺠﺎم و ، و ﻣﻠﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد. ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎل ۱۹۷۸ راه را ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻫﻤﻮار ﮐﺮد. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺗﻠﺘﯿﮏ ﺑﯿﻠﺒﺎﺋﻮ، ﺑ ﺎرﺳﻠﻮن و رﺋﺎل ﺳﻮﺳﯿﺪاد در اواﯾﻞ دﻫﻪ ۱۹۸۰ ﺑﺎزﺗﺎب اﯾﻦ رﻧﺴﺎﻧﺲ زﺑﺎن، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای، و وﺣﺪت ﺗﮏ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ دوران ﻓﺮاﻧﮑﻮ ﺑﻮد. در اﯾﻦ د وره ی ﮔﺬار، ِﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺠﺪد ﺳﺆاﻻت دﺷﻮار در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮑﻨﻨﺪه و ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ. ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل در رﺳﺎﻧ ﺎﻫﻪ ﭘﺲ از رﻫﺎﯾﯽ از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪﻫﺎی دوران ﻓﺮاﻧﮑﻮ ﺑُﻌﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد و ﺑ ﻪ آن ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ، اﻣﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﻪ ای ﺷﺪن ﻓﻮﺗﺒﺎل داﺷﺖ. ﺑﺎ ﺑﻠﻮغ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿ ﮏ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﻗﺎﺑﺖ رﺋﺎل ﻣﺎدرﯾﺪ و ﺑﺎرﺳﻠﻮن از "اِل دارﺑﯽ" ﺑﻪ "اِل ﮐﻼﺳﯿﮑﻮ" ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧ ﺎم ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻘﺎرن ﻣﺎدرﯾﺪ، ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻓﺮاﻧﮑﻮ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺤﻮری در ﮔﺬار اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮا ﺳﯽ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎی ی ﺳﺎل ﺑﺮﭼﯿﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻮﻣﯿّﺖ ، ﻫﻮﯾّﺖ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﯽ ﻫﻮﯾّﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ) ۱۹۳۹ - ۱۹۳۶ ( و دوران ﻃﻮﻻﻧﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﺮاﻧﮑﻮ ) ۱۹۷۵ - ۱۹۳۹ ( رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺑﺎﺷﮕﺎه را

ﻫﺎی

داﺷﺖ.

) ۱۸۹۹

یﯾﻨﺪه

( و

ﯽﯾ

ﺷﺪت ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ دو ﻗﻮﻣﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ. رﺋﺎل ﻣﺎدرﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻈﻬﺮ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺘﺤﺪ و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮِ ﻓﺮاﻧﮑﻮ و ﺑﺎرﺳﻠﻮن ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ و ﻧﻤﺎدِ ﮐﺎﺗﺎﻻن ﻣﺪاری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ. اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖِ ﻓﺮاﻧﮑﻮ، اﯾﻦ دو ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﺮﺻ یﻪ روﯾﺎروﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺪل ﺷﺪﻧﺪ؛ در آن دوران، ﻃﺮﻓﺪاری از ﻫﻮﯾّﺖ

ﻫﺎ ﺑﻮد.

ﺖﻫﻮﯾ

ای

ﺣﺎ ﮐﯽ از

ﻫﻮﯾّﺖ

ﺷﺪن

رﺋﺎل

ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﺳﯿّﺎﻟﯽ از

ﻣﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﯽ و ﻓﺮاﻧﮑﻮ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ و ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﯿﺮاﻣﻮن - ﻣﺮﮐﺰ ﺛﺎﺑﺖ ِﻫﺎی

ﺑﯿﺘﻮرﯾﺎ اﺳﺖ اﯾﻦ.

ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺷﺪه

اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و اﺳﺘﺎن ﺳﻪ از ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ

٥ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮز در ﭘﯿﺮﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻮه ﻏﺮﺑﯽ ی داﻣﻨﻪ در ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر

ﻣﺮﮐﺰش

ای

دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﺮاﻧﮑﻮ، ﻠﺒﺎنﻃ ﺟﺪاﯾﯽ

ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺎﯾﺎن از ﭘﺲ

اﻋﻄﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری اﯾﻦ ﺑﻪ و دارد اﺳﺖ ﺳﻮﯾﻞ ﻣﺮﮐﺰش

۲ ﻧﻔﺮ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﻏﻢ ﺑﻪ. دارد ﺟﻤﻌﯿﺖ

ﻧﺎﺣﯿﻪ از ﺑﯿﺶ

ﺑﺎﺳﮏ، از ﻣﺴﻠﺢ ﮔﺮوه ﺟﻤﻠﻪ

ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺸﻮری ﻣﺴﺘﻘﻠﻨﺪ .

ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،"اِﺗﺎ" اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﺳﺘﺎن ﻫﺸﺖ ﮐﻪ

ﺧﻮاﻫﺎن

و دارد ﺟﻤﻌﯿﺖ

ﻧﻔﺮ ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻧﺎﺣﯿﻪ ٥. ۸

اﯾﻦ.

ﻧﺎﺣﯿﻪ

٦ از ﯾﮑﯽ

ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر

ی

ﻫﻔﺪه

. ﮐﺮدﻧﺪ

آن ﺑﺮ وﺳﻄﺎ

۸۰۰ ﻗﺮون در ﺳﺎل

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﺣﺪود

ِ ﮔﻮ ﺳﺎﻧﺘﯿﺎ

ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺷﺪه

اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﭘﺮﺗﻘﺎل اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر از ﮐﻪ

ﻣﺮز در ﺟﻤﻌﯿﺖ

۸. ۲ ﻧﻔﺮ ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر

۷ ﻧﺎﺣﯿﻪ

ﻣﺮﮐﺰش

ﺣﺪود

ای

اﺳﺖ ﮔﺎﻟﯿﺴﯽ .

ﮐد آن در راﯾﺞ زﺑﺎن و ﻤﭙﻮﺳﺘِﻼ

٢

Made with