Spelend leren met LEGO Education

ACHTERGROND

De ontwikkeling van kinderen en jongeren is ontzettend interessant, maar ook complex. Om deze ontwikkeling in beeld te brengen heeft de LEGO Foundation een aantal vaardigheden specifiek benoemd. In Nederland hebben SLO en Kennisnet daar een eigen versie van: de 21e eeuwse vaardigheden. LEGO Education gaat bij het ontwikkelen van haar materialen uit van deze vaardigheden: fysieke, sociale, cognitieve, creatieve en emotionele vaardigheden.

Spelend leren voor jong & oud door de LEGO ® Foundation

21e eeuwse vaardigheden al spelend leren

omgaan. Door deze kenmerken te gebruiken als uitgangspunten voor een leerproces blijken veel kinde- ren op een heel andere manier ge- motiveerd en betrokken te raken bij hun eigen leren. De aanpak vraagt ook om een meer fysieke vorm van leren, waarbij fysieke oefeningen en samenwerken het ontwikkelen van meer cognitieve vaardigheden stimu- leert. Kinderen krijgen meer invloed op het leerproces dat ze doormaken, waardoor ze zelf eigenaar worden van wat ze leren en waarom. Die aanpak blijkt ook succesvol voor het leren op latere leeftijd, op de middelbare school en als we volwassen zijn. Het brengt bovenal plezier in het leren. En dat stimuleert een leven lang leren.

tot leren leiden. Deze vijf kenmer- ken zijn in meer of mindere mate aanwezig als kinderen bezig zijn met leren door spelen. Alle kenmerken zijn niet continu in dezelfde mate nodig natuurlijk. Maar in de loop van de tijd moeten kinderen momenten van plezier ervaren en verrast wor- den, leren van betekenisvolle si- tuaties, actief zijn en opgaan in het spel, herhalen en met anderen leren

producten te ontwikkelen, maar is deze ook algemeen toepasbaar zo- wel voor jonge kinderen als oudere jongeren. Op basis van uitgebreide gesprekken met experts in het veld en uit de literatuur over spelen en leren, heeft de Foundation vijf ken- merken van spelend leren op een rij gezet. Niet als een formele definitie van spel, maar ze helpen wel om te onthullen hoe speelse ervaringen

Een vraag waar iedereen in het on- derwijs nu mee aan de slag is. De 21e eeuwse vaardigheden noemen we die ook wel. Toch blijkt een van de antwoorden even verrassend als ook bekend uit onze jongste jaren: spelen! De LEGO ® Founda- tion heeft een nieuwe uitwerking van spelend leren gepresenteerd. Niet alleen wordt deze gebruikt door LEGO en LEGO Education om mooie

Hoe leren we meer complexe vaardig- heden van hogere orde bouwen, zoals creativiteit, kritisch denken, samenwerken en probleemoplossing?

Emotionele vaardigheden

De opbrengst van spelend leren

Fysieke vaardig- heden

Emoties begrijpen, beheersen en uiten en gemotiveerd en zelfverze- kerd blijven bij problemen. Fysieke vaardigheden Bewegingen en ruimte begrijpen, stimuleren van de eigen zintuigen en het oefenen van motorische vaar- digheden en een gezonde en actieve levenstijl te ontwikkelen. Sociale vaardigheden Samenwerken, communiceren met anderen, elkaar proberen te begrij- pen door ideeën te delen, samen re- gels opstellen en naleven, inlevings- vermogen ontwikkelen. Cognitieve vaardigheden Concentratie, probleemoplossing en flexibel denken door te leren com- plexe taken aan te pakken en effec- tieve strategieën te ontwikkelen om oplossingen te vinden. Creatieve vaardigheden Het bedenken, uitwerken, analyse- ren en presenteren van ideeën.

De vijf kenmerken van spelend leren

Betekenis- vol

Begrip uit- drukken en uitbreiden

Emo- tionele vaardig- heden

Herhaling leidt tot meer leren

Weder- zijds begrip en een sterke relatie

Sociale vaardig- heden

De LEGO Foundation is een onafhankelijke stichting die met haar vermogen en inkomsten vanuit de LEGO Groep goede doelen op het gebied van leren onder- steunt en wetenschap- pelijk onderzoek over ‘leren’ financiert en verzamelt, dat wordt uitgevoerd door onafhan- kelijke onderzoekers aan vaak gerenommeerde onderzoeksinstituten. LEGO FOUNDATION

Herhaling

Sociale Interactie

Het vermogen om gefocust te blijven

De kern van het spelen

Creatieve vaardig- heden

Cognitieve vaardig- heden

MEER WETEN? Kijk voor interessante achtergrondinformatie op www.legofoundation.com

Actieve betrokken- heid

Plezier

Bereid jongeren voor op de onbekende toekomst

Kennis zien we terug in kern- en leerdoelen. Voor vaardig- heden is dat soms lastiger. SLO en Kennisnet hebben daar een model voor het Nederlandse onderwijs van gemaakt, dat kort de belangrijkste vaardigheden omschrijft. Uiteraard is het zo, dat het aanleren van deze vaardigheden en het opdoen van nieuwe kennis vaak hand in hand zullen gaan. Met een aanpak zoals spelend leren komen beide aan bod. De een is dan ook niet belangrijker dan de ander: allebei zijn nodig om in de toekomst de wereld te begrijpen, daar zelf in te kun- nen functioneren en van invloed op te kunnen zijn. Wilt u meer weten over de inhoud en de achtergronden van de 21e eeuwse vaardigheden? Kijk dan eens op curriculumvan detoekomst.slo.nl , of lees meer op pagina 16.

DOORLOPENDE LIJN ALS RODE DRAAD DOOR DE KRANT In deze krant worden de producten van LEGO Education op leeftijd getoond in een door- lopende lijn, van jong naar oud. Linksboven aan elke pagina kunt u precies zien waar u zich in deze leerlijn bevindt.

Creatief denken

Kritisch denken

Probleem

oplossen

Zelfregulering

Betekenisvol Betekenisvol leren betekent dat het- geen geleerd moet worden gekop- peld kan worden aan bestaande en vooral bekende situaties. In het spel verkennen kinderen vaak wat ze ge- zien en gedaan hebben, of merkten ze dat anderen dat deden, als een manier om te begrijpen wat het be- tekent. Door dit te doen, kunnen ze hun begrip uitdrukken en uitbreiden via verschillende media, symbolen en hulpmiddelen.

Sociale interactie Sociale interactie is een krachtig hulpmiddel voor zowel leren als spelen. Door te praten over hun gedachten, die van anderen te be- grijpen en ideeën uit te wisselen, beleven kinderen niet alleen plezier aan het spelen met anderen, maar bouwen ze tegelijkertijd ook aan we- derzijds begrip en een sterke relatie onderling.

Plezier Plezier is de kern van spelen. Recent onderzoek toont aan hoe nieuws- gierigheid en positieve ervaringen gekoppeld zijn aan leren: kinderen bleken meer te leren na een verras- sende gebeurtenis dan na een ge- beurtenis die ze al verwachtten.

Actief betrokken Spelend leren betekent ook actief betrokken zijn. Stel uzelf een kind voor dat volledig opgaat in het spe- len met een reeks bouwstenen. Ze stelt zich actief voor hoe de stukjes samen zullen gaan en is zo ver- diept dat ze niet hoort dat haar va- der haar roept voor het avondeten. Deze mentale onderdompeling en het vermogen om gefocust te blijven zijn vooral krachtig in de context van leren door middel van spelen.

Herhaling Mogelijkheden uitproberen, hypo- thesen herzien en de volgende vraag ontdekken leidt tot meer leren. Bij- voorbeeld bij een peuter die op ver- schillende manieren probeert om een hoge toren met blokken te bouwen, maar ook bij wetenschappers en uit- vinders die nieuwe fenomenen onder- zoeken en oplossingen bedenken.

Computational

21e eeuwse vaardig- heden-

thinking

Sociale & culturele vaardigheden

Samenwerken

Informatie

vaardigheden

Communiceren

ICT - basis vaardigheden

Media wijsheid

Er zijn veel manieren om de kennis en vaardig- heden te omschrijven die nodig zijn om in de toekomst succesvol te kunnen zijn in leven en werken. nationaalexpertisecentrum leerplanontwikkeling

Bron: gebaseerd op teksten SLO en Kennisnet

Ga naar heutink.nl voor meer informatie en bestellen 3

2

www. heu t i nk . n l

Made with FlippingBook Online newsletter