מרכז קהילה - קריית גנים - חוברת חוגים תשע"ט

חטיבת ספורט וקהילה

חוברת חוגים תשע״ט

מרכז קהילה קריית גנים ראשון לציון

w w w . h i r o n i t . c o . i l 03-9627943

Made with FlippingBook HTML5