NBBO årsberetning 2012

ÅRSRAPPORT NBBO 2011

N æ r h e t , t r o v e r d i g h e t , l a n g s i k t i g h e t - D e r f o l k t r i v e s

Nedre Buskerud Boligbyggelag. Nedre Torgg. 5 /7, 3015 Drammen. Telefon: 32 21 15 00. E-post: nbbo@nbbo.no. www.nbbo.no

Innholds fortegnelse

1. Styrets beretning Hovedtrekk....................................... .4 Markedsområdene 2011....................5 Forvaltning....................................... .5 Eiendomsmegling og salg...................6 Medlem.............................................6 Datterselskaper NBBO Utbygging AS ...........................7 Garanti Eiendomsmegling Nedre Buskerud AS Drammen Boligbyggelags Eiendomsselskap AS NBBO Byggtek AS

Valgte organer Møter, representasjon m.v

2. Årsregnskap Resultatregnskap.............................12 Balanse ........................................13 Noter til årsregnskapet.......... ...........15 Kontantstrømanalyse................... .....21

3. Revisjonsberetning .................. .22

N B B O - d e r f o l k t r i v e s . . .

2

“Vi er glade for at vi i løpet av 2011 har fått etablert et eget vaktmesterselskap i samarbeid med Vaktmester Service AS.”

“2011 ble et meget godt år for medlemsvekst i NBBO”

“NBBO ferdigstilte Rømersvei Borettslag med innflytting april/mai 2011.”

Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning for 2011 for Nedre Buskerud Boligbyggelag. Grafisk produksjon av TIBE drammen - www.tibe.no

N B B O - d e r f o l k t r i v e s . . .

3

2011 var siste året med Svein Hekleberg som administrerende direktør her i NBBO. Etter 50 års arbeidsinnsats

Styret i Nedre Buskerud Boligbyggelag:

Tore E. Hansen

Liv Stabæk

Rolf Olav Langen

Espen Ellingsen

Turid Jonassen

Unni Rolfstad

Markedsområdene er definert som: • Medlemsservice. • Forvaltning (både teknisk og økonomisk administrativt). • Salg (Garanti Eiendomsmegling). • Boligbygging (NBBO Utbygging).

Kirsten Hegglund

Styrets årsberetning 2011

Hovedtrekk 2011 ble et godt år for Nedre Buskerud Boligbygge- lag. Vi har hatt en positiv utvikling i alle våre virksomhetsområder og selskapene er preget av vekst og tilfredsstillende resultater. De gode resultatene skyldes sterk innsats av alle våre medarbeidere samt at hele vår region opplever vekst og netto tilflytting noe som både gir høyere boligpriser og økt behov for bygging av boliger for våre medlemmer. 2011 var også siste året med Svein Hekleberg som administrerende direktør her i NBBO. Etter 50 års arbeidsinnsats nyter han nå sin velfortjente pensjon og har overlatt roret til tidligere forvalt- ningssjef Steinar Kjærnli. Ved å rekruttere ny direktør internt får selskapet kontinuitet i forhold til det

gode grunnlaget Svein Hekleberg har etablert sammen med de sittende styrer gjennom en mannsalder. Vi mener det er riktig å satse videre på dagens linje hvor vi skal videreutvikle vår posisjon som en leverandør av boligrelaterte tjenester med god kvalitet. Samtidig skal vi utvikle oss videre ved å være en attraktiv medlemsorganisasjon med fokus på gode medlemstjenester og vi skal være en trygg og god arbeidsgiver med sunn økonomi og god kvalitet på våre leveranser. Vi er glade for at vi i løpet av 2011 har fått etablert et eget vaktmesterselskap i samarbeid med Vaktmester Service AS. Tjenestene startet opp i NBBO Byggtek AS i 2009 etter oppfordringer fra våre boligselskaper.

veldig attraktiv og hele Buskerud opplever god befolkningsvekst. Det er derfor en lang rekke store og profilerte prosjekter som skal gjennom- føres i vår region de neste 10-15 årene. Nytt sykehus skal bygges, ny jernbaneterminal for gods skal bygges, og på sikt skal ny Konnerud- nedføring (tilfartsvei vest) og forhåpentligvis også ny Svelvikvei komme på plass. Disse prosjektene skal utvikle vår region videre og danne grunnlag for at befolkningen kan fortsette å vokse. Denne veksten gir både store muligheter og utfordringer. Infrastruktur må på plass samtidig som det må legges til rette for boliger som kan ivareta be- folkningsveksten. Vi i NBBO ønsker å bidra med vårt i dette bildet og ønsker å være en boligbygger med en jevn boligproduksjon på 50-100 boliger. Å komme i gang med boligbygging på Sundland vil være et viktig bidrag til å nå denne målsetningen.

Vi ser at Nedre Buskerud som region stadig er

N B B O - d e r f o l k t r i v e s . . .

4

NBBO - der folk trives

Nedre Buskerud Boligbyggelag med alle datter- selskapene har visjonen «NBBO – Der folk trives». NBBO skal være en solid og dynamisk aktør i boligmarkedet og arbeide for å skape gode hjem for medlemmene og fremme medlem- menes interesser ved å:

Skape gode boliger i et godt bomiljø til riktige priser.

Levere boligtilknyttede tjenester til konkur- ransedyktige priser og kvalitet.

Tilby og videreutvikle gode medlemsfordeler. NBBO og datterselskapene arbeider etter de målsettingene som er trukket opp i vår mål- og handlingsplan som er vedtatt i styret og gjel- dende for perioden fram til 1. januar 2014. Vi opplever godt oppslutning og engasjement fra hele organisasjonen om planen som er et levende styringsdokument for vår virksomhet. For å gjen- nomføre våre målsettinger er planen delt inn i markedsområdene nybygg, forvaltning, salg og medlem.

“Det ble i 2011 vedtatt igangsetting av prosjektet Elveparken Vest trinn 2.”

N æ r h e t , t r o v e r d i g h e t , l a n g s i k t i g h e t - D e r f o l k t r i v e s

Hva skjedde i markedsområdene i 2011? Nybyggaktiviteten i NBBO NBBO har utbyggingsprosjekter i egen regi gjennom NBBO Utbygging AS og i samarbeid med andre. Vi har et godt omdømme som boligbygger og er en attraktiv samarbeidspartner. NBBO ferdigstilte Rømersvei Borettslag med inn- flytting april/mai 2011. 28 av 29 leiligheter var solgt ved innflytting, og andelseierne som flyttet inn har i stor grad vært fornøyd med sine nye boliger. Det ble videre vedtatt igangsetting av prosjektet Elveparken Vest trinn 2. Vi er veldig glade for at

dette prosjektet endelig kunne realiseres etter at vi bygget Elveparken Vest trinn 1 i 2005. Salget har gått veldig bra og vi har pr. i dag solgt ut 41 av de 44 boligene i dette prosjektet som har in- nflytting 1. halvår i 2013. Begge borettslagspros- jektene ble bygget av NBBO Utbygging AS. Cappelensgate Borettslag og Losjeplassen Park Borettslag er samarbeidsprosjekter som ble besluttet igangsatt i 2010 og ferdigstilles våren/ sommeren 2012. Begge prosjektene har solgt bra og det er pr i dag henholdsvis 2 og 4 usolgte leiligheter igjen i leiligheter igjen i Cappelens- gate borettslag og Losjeplassen Park Borettslag. Begge disse prosjektene ferdigstilles i 2012 med innflytting i mai og august for henholdsvis Cappelens- gate borettslag Losjeplassen park borettslag.

Våre siste byggeprosjekter har vært i Drammen sentrum. Dette er et spennende boligmarked. NBBO har også en målsetting om å kunne tilby boliger i en større del av vårt felles bolig- og arbeidsområde i regionen. Ikke minst etter de siste fusjonene med tidligere Nedre Eiker og Modum boligbyggelag er det naturlig å arbeide for utvikling av bomiljøer også i disse områdene. Vi merker at hele vår region og område er i vekst. Det er netto innflytting til våre områder og det er behov for både nye boliger og arbeidsplasser. NBBO ønsker å være med på å oppfylle regio- nens ønsker om fortsatt vekst i befolkningen. Dette forutsetter imidlertid at kommunen legger til rette for boligbygging og at nødvendig infrastruktur faller på plass. Vi vil fortsette å jobbe

N B B O - d e r f o l k t r i v e s . . .

5

tett opp mot planmyndighetene i våre områder for å kunne få til mange gode prosjekter for våre medlemmer fremover. Videre jobber vi nå med å sikre en god tomte- portefølje med eiendommer for fremtidig utvikling. Vi skal ha balanse mellom utvikling av boligpros- jekter med kort og lang tidshorisont. I dette per- spektivet har vi samarbeidet med Rom Eiendom på Sundland som vil bli utviklet over mange år. I tillegg til dette må vi også utvikle tomter som er ferdig regulerte og som kan bli gode boligprosjekter med kortere tidshorisont. Vårt neste boligprosjekt blir et rekkehusprosjeket på Spikkestad i Røyken, med lansering vinteren 2012/13. Forvaltning Vår forvaltningsvirksomhet har hatt god vekst gjennom 2011. Denne veksten ser ut til å fortsette inn i 2012, og vi nærmer oss nå 13.000 boliger under forvaltning. Vi er veldig fornøyde med den positive utvikling denne delen av virksom- heten har hatt de siste årene. Vi fortsetter å være det naturlige alternativet for boligselskaper som ønsker å ha en ekstern samarbeidspartner som forretningsfører og vi har en meget sterk marked- sposisjon på dette området. Dette skyldes gode

løsninger og våre meget kompetente medarbeidere. Vår tekniske forvaltning ved NBBO Byggtek AS opplever også god vekst og det er en økende etterspørsel etter vedlikeholdsplaner som kan hjelpe boligselskapene med å planlegge vedlike- holdet av boligmassen. Disse løsningene skal hjelpe boligselskapene til å forvalte verdiene i sin boligmasse på en best mulig måte og på den måte være lønnsomt og enkelt for boligselskapene. Dette er vi stolte av. NBBO har forretningsførerkontrakter pr. 31.12.11 med 326 boligselskaper. Dette er langvarige kundeforhold som gir stabile og gode inntekter for selskapet. Forvaltningsområdet (forvaltning

og regnskapsavdelingen) sysselsetter også den største andelen av de ansatte i NBBO. Våre medarbeidere på forvaltningsområdet jobber for at våre boligselskaper skal få en best mulig rådgivning og støtte slik at styrene i bolig- selskapene får en best mulig hverdag i sitt daglige arbeid. Veksten på dette området de siste årene tar vi til inntekt for at vårt totalkonsept som inklud- erer rådgivning, forvaltning og regnskapsførsel sydd sammen i en fast forretningsførerkontrakt blir verdsatt av våre kunder – boligselskapene. Gjennom 2011 økte porteføljen med 21 bolig- selskaper og 384 boliger.

Oversikt over forretningsførervirksomheten i NBBO pr. 31.12.2011

Boligselskaper

Antall boligselskaper Antall boliger til forvaltning

Tilknyttede borettslag Frittstående borettslag Eierseksjonssameier

206

9018 1407 1860

49 64

Aksjeselskap

6 1

176 134

Stiftelse Sum totalt

326

12595

STYREPORTAL NBBO lanserte styreportal inkludert elektronisk fakturahåndtering for våre boligselskaper høsten 2010. Ved utgangen av 2011 er det etablert kontrakt om benyttelse av portalen med 51 boligselskaper. Fra 1. januar 2012 er denne løsningen med bruk av styreportal inkludert i det ordinære forret- ningsførerhonoraret og vi forventer en fortsatt sterk økning i bruken av styre- portalen blant våre boligselskaper. På noe sikt er det et mål for NBBO at alle våre boligselskaper benytter styreportalen. EIERSKIFTER, INFOLAND OG PRISUTVIKLING Det ble registrert 928 eierskifter i våre borettslag i 2011. Dette inkluderer også familieoverdragelser. I tillegg kommer 134 eierskifter i boligsameier. NBBO leverer boligopplysninger i tilknytning til eierskifter via innholds- leverandøren Infoland. I 2011 ble det levert 998 meglerpakker som er en økning på 131 stk. fra 2010. Alle bestillingene er levert innen fristen på 3 virkedager fra bestilling. Prisene (kjøpesum + fellesgjeld) på borettslagsboliger forvaltet av NBBO økte fra en gjennomsnittspris pr. m2 på kr 19.120,- i 2010 til kr 21.482,- i 2011. Dette var en prisvekst på 12,4%. TEMAKVELDER OG KURS FOR TILLITSVALGTE Forvaltningsavdelingen har et bredt program med temakvelder for våre forvaltningskunder. Det er et viktig satsningsområde å bidra til å skolere styrene i boligselskapene slik at hverdagen i styret kan bli så enkel og forståelig som mulig. I 2011 har vi hatt temakvelder som omhandler

vedlikeholds-planlegging i borettslag (sammen med Husbanken og Enova), budsjett og budsjettforståelse, kurs for nye tillitsvalgte i grunnleggende styrearbeid samt juridiske temaer inkludert gjennomføring av en general- forsamling. I tillegg hadde vi det årlige høstkurset som vi denne gangen avholdt på Tjøme med god deltakelse blant annet også inkludert inviterte deltakere som er tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag. TEKNISK FORVALTNING GJENNOM NBBO BYGGTEK AS Vårt datterselskap NBBO Byggtek AS har også hatt god vekst med gode resultater i 2011. Selskapet benyttes av over halvparten av våre boligselskaper i vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter. I tillegg leverer selskapet tjenester i vedlikeholdsplanlegging og -oppfølging i boligselskapene. Som en følge av økende oppdragsmengde er bemanningen styrket i 2012. I tillegg til leveranser til våre boligselskaper er NBBO Byggtek AS også engasjert som byggeleder i alle våre byggeprosjekter. VAKTMESTERTJENESTER NBBO Byggtek AS startet opp med vaktmestertjenester i 2009 som et resultat av vår forvaltningsundersøkelse i 2008 hvor disse tjenestene var etterspurt av mange boligselskaper. I starten var denne virksomheten en del av NBBO Byggtek. Nå er NBBO Vaktmester Service AS opprettet som et eget selskap med 8 ansatte etter sammenslåing med det som tidligere het Vaktmester Service AS (oktober 2011). Vi har tro på at denne satsningen vil bære frukter og gi våre boligselskaper gode tjenester i årene fremover.

N B B O - d e r f o l k t r i v e s . . .

6

“Vår tekniske forvaltning ved NBBO Byggtek AS opplever også god vekst”

Eiendomsmegling og salg Vårt eiendomsmeglerselskap Garanti Eiendomsmegling Nedre Buskerud AS hadde også et godt år i 2011 med et årsresultat på kr. 872.471,-. Av resul- tatet ble det avgitt et konsernbidrag på kr 1.000.000,- etter skatt. Antall megleroppdrag økte fra 349 eiendommer i 2010 til 432 eiendommer i 2011. Det var en økning både på brukt- og ny bolig salg i 2011. Garanti sin markedsandel på omsetning av boliger i tilknyttede borettslag steg til 32 % av totalt antall omsatte boliger i 2011. Avdelingskontoret på Hokksund ble åpnet i 2009. Dette kontoret viser en stadig bedring og Garanti oppnådde lønnsomhet i 2011 også her. Selskapet er en viktig bidragsyter til realisering og salg av våre nybyggprosjekter og benyttes også nå i stor grad av andre boligutviklere. Medlem MEDLEMSUTVIKLING I NBBO Medlemsveksten har fortsatt gjennom hele 2011 og NBBO passerte 23 000 medlemmer i januar 2012. Dette er vi meget godt fornøyd med. Forkjøpsretten er vår største medlemsfordel, men vi har gjennom vår medlemsavdeling et sterkt fokus på gode rabattavtaler for medlemmene. NBBO bladet ble laget i 4 utgaver i 2011.

for barn under 18 år har fortsatt å være en viktig faktor for denne medlems- veksten og vi har totalt 1879 medlemmer under 18 år ved utgangen av 2011. Dette var en relativt stor økning fra 2010 hvor vi hadde 1394 juniormedlemmer.

Totalt var det 738 utmeldinger eller utelukkinger (medlemmer som ikke har betalt medlemskontingenten de siste 3 årene) i løpet av 2011.

Vi forventer en fortsatt økning i vår medlemsmasse de nærmeste årene og har et mål om å oppnå 25.000 medlemmer i løpet av 2013.

ANTALL MEDLEMMER

24 000

22 000

2011

2010

2009

2011 ble et meget godt år med en netto medlemsvekst på 1.194 medlemmer og NBBO har pr. 31.12.2011 totalt 22.940 medlemmer. Juniormedlemskap

N B B O - d e r f o l k t r i v e s . . .

7

FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er kanskje den viktigste medlemsfordelen for medlemmene i Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO). Forkjøpsretten gir et medlem ansiennitet til å tre inn i et bud og dermed gå foran og kjøpe boligen i NBBO sine tilknyttede borettslag. Det var en klar økning i antall boliger hvor forkjøpsretten ble benyttet i 2011. Totalt ble forkjøpsretten benyttet i 22 % av eierskiftene i våre tilknyttede borettslag. MEDLEMSBLAD OG NETTSIDER Medlemsbladet er sammen med nettsiden www.nbbo.no de viktigste kom- munikasjonskanalene mellom NBBO og medlemmene. Bladet kom i 2011 ut i 4 utgivelser med et opplag på 23.000. Bladet blir sendt til samtlige medlemmer, andre boligbyggelag og andre aktuelle kundegrupper. Bladet

har hatt som hovedfokus å vise til selskapets totale tjenestespekter, hvor datterselskapene har vært en naturlig del. Det skal bidra til en økt forståelse og interesse for hva NBBO kan tilby og levere til våre markeder. MEDLEMSTILBUD NBBO har i dag avtale med 23 ulike partnere i vårt nærområde som tilbyr rabatterte produkter og tjenester for våre medlemmer. I hovedsak har vi knyttet våre medlemsavtaler opp mot leverandører som tilbyr boligrelaterte produkter og tjenester som vi mener kan være av interesse for våre medle- mmer. Dette er et satsningsområde fremover og vi mener at vi har et godt grunnlag til å fremforhandle gunstige avtaler i kraft av vår størrelse som en medlemsorganisasjon med 23.000 medlemmer.

Fakta om Nedre Buskerud Boligbyggelag

Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO) er et medlemseid andelslag med 22.940 medlemmer pr. 31.12.2011 i Drammen og omegn. Nedre Buskerud Boligbyggelag er organisert med tre linjeavdelinger samt 4 underliggende heleide datterselskaper. I tillegg har NBBO deleierskap (50 % andel) i ytterligere 3 selskaper.

DE TILLITSVALGTE I NBBO I PERIODEN 2011/2012 HAR VÆRT:

STYRET Tore Einar Hansen

Leder

Ikke tilvist bolig (Drammen)

* Liv Stabæk Turid Jonassen

Nestleder

Fjellhagen Borettslag

Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Selvbygg borettslag (frittstående) Ikke tilvist bolig (Nedre Eiker)

* Rolf Olaf Langen Kirsten Heggelund

Ikke tilvist bolig (Drammen)

Espen Ellingsen Unni Rolfstad

Løeveien II Borettslag

Ansattes representant

*) På valg i 2012

VARAREPRESENTANTER TIL STYRET Svenn Erik Fredriksen

Fjordparken borettslag

Karin Enerberg Stuldalen

Ikke tilvist Bolig

Tone Falck Olsen

Ansattes vararepresentant

Vararepresentantene velges for ett år av gangen.

VALGKOMITE Nils Einar Stablum Britt Skogmo Antonsen

Leder

Fjellhagen borettslag Fjordparken borettslag

Medlem Medlem Medlem Medlem

John Eriksen

Ikke tilvist bolig Ikke tilvist bolig

Arve Fjeld

Espen Ellingsen Toril Grongstad

Løeveien II Borettslag (oppnevnt av styret) Ikke tilvist bolig (trukket seg i perioden)

Varamedlem

Alle medlemmene og varamedlemmene i valgkomiteen velges for 1 år av gangen.

N B B O - d e r f o l k t r i v e s . . .

8

MØTER, REPRESENTASJON M.V. GENERALFORSAMLINGEN

I tillegg til bedriftsidrettslaget har NBBO også etablert tilbud om massasje for de ansatte som ønsker dette. Dette er et frivillig tilbud (1-2 ganger pr. måned) som har fått god oppslutning. KOMPETANSEBYGGING Som en stor leverandør av boligrelaterte tjenester er det meget viktig med kontinuerlig utvikling og kompetansebygging for våre ansatte. NBBO ønsker hele tiden å legge til rette for at alle ansatte skal videreutvikle egen kom- petanse til beste for selskapet. NBBO satser derfor betydelige ressurser på intern kursing av ansatte for å sikre at vi hele tiden har den nødvendige kompetansen for å være den beste leverandøren av boligrelaterte tjen- ester i vårt nedslagsfelt. Vi søker å tilrettelegge for ansatte som ønsker å videreutvikle seg og bygge opp kompetansen innenfor sine respektive fagområder. UNIVERSELL UTFORMING En rekke lover og forskrifter inneholder bestemmelser om universell utforming. I den grad NBBO har påvirkningskraft, jobber vi med tilpasninger i nye og eksisterende omgivelser. Ved nybygging og større anskaffelser foretas ak- tive valg for å sikre en universell utforming med må l om økt grad av til- gjengelighet. PÅVIRKNING AV DET YTRE MILJØ Selskapet har ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø utover det som må anses som normalt for et boligbyggelag av NBBOs størrelse Fakta om datterselskapene NBBO Utbygging AS NBBO Utbygging AS (NUAS) ble stiftet 25.10.2004 og har som formål å erverve, utvikle, bygge og selge fast eiendom samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet. Aksjekapitalen er på kr. 2.000.000,- med NBBO som eneaksjonær. Alle nye boligprosjekter hvor boligbyggelaget er tiltakshaver og byggherre gjennom- føres i NBBO Utbygging AS eller egne selskaper under dette dersom vi har eksterne samarbeidspartnere/deleiere. Det er ikke gjennomført forsknings- eller utviklingsprosjekter i NBBO i året som har gått.

Møte for valg av delegerte fra ikke tilvist bolig ble avholdt 24 mai 2011. NBBOs ordinære generalforsamling ble avholdt 6. Juni 2011. Foruten 93 delegater fra 59 borettslag møtte medlemmer av styret, valgkomiteen, ad- ministrasjonen og revisor.

REVISOR Revisjonen utføres av BDO AS

STYRET Styret har i 2011 avholdt 10 styremøter og behandlet 53 saker Ved årsskiftet 2011/2012 består NBBOs styre av 4 kvinner og 3 menn. Styrets leder er mann. Styrets arbeidsutvalg er etablert for særlig å forberede saker til styret. Styrets arbeidsutvalg har bestått av Tore Einar Hansen, Liv Stabæk, Steinar Kjærnli og Jan Morten Røkaas. ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ I KONSERNET Ved utgangen av 2011 var det 51 ansatte i NBBO konsernet fordelt på henholdsvis. • NBBO – 36,7 årsverk, 38 ansatte • NBBO Byggtek - 5,6 årsverk, 6 ansatte • Garanti Eiendomsmegling - 6,4 årsverk, 7 ansatte NBBO hadde pr. utgangen av 2011 38 ansatte. Av disse var 27 kvinner (71%). Kvinneandelen i administrasjonen (ikke ledere) var 77%, mens andelen av kvinner i ledende stillinger utgjør 3 av 7 ansatte, d.v.s. 43%. Styret er bevisst på likestilling og vil søke at krav som stilles på dette områ- det etterfølges. Administrasjonen legger vesentlig vekt på en god fordeling av kjønn ved ansettelser i de ulike virksomhetsområdene. Vi mener dette bidrar til et godt arbeidsmiljø. I 2011 var det 359 fraværsdager av 15.486 mulige arbeidsdager, d.v.s. 2,32%. Fordelingen i fraværet har vært 97 og 262 for henholdsvis menn og kvinner. Sykefraværet er redusert fra 2010 hvor fraværet var 4,3%. Dette er vi meget fornøyd med. ARBEID MOT DISKRIMINERING Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter samt å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge språk, religion og livssyn. NBBO arbeider aktivt for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Dette er også nedfelt i våre etiske regler. FOREBYGGENDE HELSEARBEID / BEDRIFTSIDRETTSLAG NBBO har eget bedriftsidrettslag som har til hensikt å inspirere til fysisk aktivitet for våre ansatte. Vi tror fysisk aktivitet bidrar til økt overskudd og trivsel på arbeidsplassen. Videre bidrar slik sosial aktivitet til et godt arbeidsmiljø ved at man blir godt kjent med hverandre. Dette bidrar igjen til å redusere sykefraværet i selskapet. NBBO BIL består av to ansatte som velges blant de øvrige ansatte for 2 år av gangen. Laget sørger for at den økonomiske støtten blir utbetalt mot doku- mentasjon. NBBO BIL blir årlig tildelt midler fra NBBO i forhold til vedtatt budsjett. Det har ikke vært skader eller ulykker i virksomheten i 2011.

Styret har bestått av Jan Morten Røkaas som leder samt Arne Riise og Steinar Kjærnli. Tor Engebakken er daglig leder i selskapet.

Selskapet eier 50 % av aksjene i Gulskogen Hage-by Utvikling AS og 50 % av aksjene i Cappelensgate 14/16 AS.

Garanti Eiendomsmegling Nedre Buskerud AS Drammensmegleren AS ble stiftet 22.08.1994. I august 2008 gikk selska- pet over til Garantikjeden og endret da navn til Garanti Eiendomsmegling Nedre Buskerud AS. Selskapet har som formål å drive eiendomsmegling, herunder salg, utleie, forretningsførsel samt rådgivning vedrørende fast ei- endom. Selskapets aksjekapital er kr. 100.000,- med NBBO som eneaksjonær.

I 2010 ble avdelingskontoret Hokksund opprettet med 2 eiendomsmeglere. I 2011 er staben økt med en ansatt.

Selskapet hadde ved årsskiftet 7 ansatte med Sven Inge Flatebø som daglig

N B B O - d e r f o l k t r i v e s . . .

9

leder. Styret har bestått av Steinar Kjærnli (styreleder) samt Jan Morten Røkaas og Steffen Aasand.

Byggtek AS består i dag av 7 ansatte som leverer tekniske tjenester og byggeledelse til boligselskapene som er tilknyttet NBBO.

NBBO Byggtek AS NBBO Byggtek AS ble stiftet 26. august 1996 som et samarbeidsprosjekt om tekniske tjenester mellom Lier Boligbyggelag, Nedre Eiker Boligbyg- gelag og Drammen og Omegn Boligbyggelag. Etter fusjon mellom Nedre Eiker Boligbyggelag og Drammen og Omegn Boligbyggelag høsten 2006 ble NBBO eneaksjonær fra årsskiftet 2007. Selskapets aksjekapital er på kr. 1.000.000,-. I 2011 ble vaktmestervirksomheten i NBBO Byggtek AS skilt ut og slått sammen med NBBO Vaktmesterservice AS. De 4 ansatte som jobbet med vaktmestervirksomheten har dermed blitt flyttet over i det nye selskapet. NBBO eier dette nyetablerte selskapet sammen med Ola Skogheim, som også er daglig leder, med 50% av aksjene hver .

Styret i NBBO Byggtek AS har bestått av Steinar Kjærnli som styreleder og Unn Hege Nordhagen og Jan Morten Røkaas som medlemmer. Kyrre Hagen er daglig leder i selskapet. Drammen Boligbyggelags Eiendomsselskap AS Drammen Boligbyggelags Eiendomsselskap AS ble stiftet 4. mars 1996 og har som formål og eie og forvalte eiendommer og delta i annen beslektet virksomhet. Selskapet kjøpte Nedre Torggt. 5/7 i Drammen i 1996 som er NBBO sitt forretningskontor. Aksjekapitalen i selskapet er på kr. 500.000,- med NBBO som eneaksjonær.

Økonomi NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG

Årsregnskapet for NBBO 2011 viser et årsresultat på kr. 5.766.244,- (NBBO), for hele konsernet ble årsresultatet kr. 8.413.373,- I tallene er det gitt et konsernbidrag fra Garanti Eiendomsmegling Nedre Buskerud AS til NBBO på kr. 1.231.758,- før skatt (kr 1.000.000,- etter skatt). Årsresultatet for NBBO på kr 5.766.244,- overføres til annen egenkapital. I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Til grunn for antagelsen ligger det gode resultatet for 2011, økonomien ellers i boligbyggelaget, budsjett for 2012 og konsernets strategiplan for årene fremover. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling, med en likviditetsbeholdning pr. 31.12.2011 på kr. 49 895 258,-.

Styret mener at informasjonen gitt her i årsberetningen og årsregnskapet med noter gir en rettvisende oversikt over selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Selskap NBBO Utbygging Garanti Eiendomsmegling NBBO Byggtek AS DBBL Eiendoms- selskap AS Driftsinntekter 29.516.083,- 15.000.125,- 8.363.003,- 2.138.149,- Driftskostnader 28.735.932,- 13.969.620,- 7.889.140,- 1.399.085,- Driftsresultat 780.151,- 1.030.505,- 473.863,- 739.064,- Resultat etter skatt 607.659,- 872.471,- 356.379,- 338.840,-

Egenkapital pr. 31.12 2011

6.546.148,-

3.400.716,-

1.546.376,-

2.486.425,-

Det er tilfredsstillende at alle virksomhetsområdene går med overskudd og vi ser at det er vekst i alle våre markedsområder.

Når det gjelder nybyggaktiviteten er denne blitt enda mer kapitalkrevende. NBBO har nå særlig behov å fremskaffe tomtearealer for boligbygging og det er derfor viktig at vi har en økonomi som gjør dette mulig.

Styret vil takke de ansatte for flott innsats i 2011. Med vekst i vår region og behov for nye boliger, sunn økonomi og dyktige medarbeidere har vi et godt utgangspunkt for å skape gode bomiljøer og merverdi for medlemmene i årene fremover.

N B B O - d e r f o l k t r i v e s . . .

10

I styret for Nedre Buskerud Boligbyggelag Drammen, 24. april 2012

Tore Einar Hansen

Liv Stabæk

Turid Jonassen

Styreleder

Rolf Olaf Langen

Kirsten Lill Heggelund

Unni Rolfstad

Espen Ellingsen

Steinar Kjærnli Administrerende direktør

N B B O - d e r f o l k t r i v e s . . .

11

Årsregnskap for 2011 NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG

Morselskap Resultatregnskap

KONSERN

2011

2010

Note

2011

2010

Driftsinntekter

47 733 480 6 896 444 54 629 924

31 062 053 5 885 481 36 947 534

Salgsinntekter av varer og tjenester 2, 10 93 567 546

101 421 208 19 177 970 120 599 178

Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

2 7 990 278 101 557 824

Driftskostnader

15 009 915 23 109 511

2 347 010 19 271 508 1 252 879 10 018 282 32 889 679

Vare, prosjekt- og tomtekostnader

10 45 209 498 3 36 319 484

66 491 052 31 227 188 1 758 076 11 908 728 111 385 044

Personalkostnader

152 902

Avskrivning varige driftsmidler

1

647 025

11 020 666 49 292 994

Andre driftskostnader Sum driftskostnader

3 11 021 303 93 197 310

5 336 930

4 057 855

Driftsresultat

8 360 514

9 214 134

Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap

1 231 758

0 0

0

0 0

0

Resultat tilknyttet selskap

1 471 779 2 175 631

1 661 080

1 375 423

Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter

1 056 598

158 102

361 553

673 237

490 122 566 476

2 734 736

1 013 870

2 974 173

8 071 666

5 071 725

Ordinært resultat før skattekostnad

11 334 687

9 780 610

2 305 422

1 055 744

Skattekostnad på ordinært resultat

4 2 921 314

2 254 428

5 766 244

4 015 981

Ordinært resultat

8 413 373

7 526 182

5 766 244

4 015 981

Årsresultat

7 8 413 373

7 526 182

Minoritetens andel av resultat Majoritetenes andel av resultat

0

0

8 413 373 8 413 373

7 526 182 7 526 182

Sum

Oppskrivninger og overføringer: Avsetning til utbytte/konsernbidrag Overført til /fra annen egenkapital

0

0

5 766 244

3 295 981

7 7

0

720 000

Avgitt/mottatt konsernbidrag

5 766 244

4 015 981

Sum oppskrivinger og overføringer

N B B O - d e r f o l k t r i v e s . . .

12

årsregnskap ÅR 2011

NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG

Morselskap balanse 31.12

KONSERN

2011

2010

Note

2011

2010

EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

603 605 603 605

582 093 582 093

Utsatt skattefordel

4 1 206 638 1 206 638

1 647 703 1 647 703

Sum immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

0

2 211 357

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1, 8 7 997 661

10 567 446

302 785

345 893

Maskiner, inventar, transport midler o.l. 1

542 299

836 137

302 785

2 557 250

Sum varige driftsmidler

8 539 960

11 403 583

Finansielle anleggsmidler

0

0

Andre fordringer og periodiseringer Investering i datterselskap Investering i tilknyttet selskap Investering i aksjer og andeler Lån til foretak i samme konsern Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler

0 0

330 072

4 492 000

4 492 000

5

0 0

187 932

0

5 6 324 338 5 1 196 636

1 196 636

46 636

4 671 957

0

1 800 000

0

0

335 980

85 980

535 980

85 980

6 212 548

6 424 616

8 056 954

5 088 009

Sum anleggsmidler

7 118 938

9 563 959

17 803 552

18 139 295

Omløpsmidler Tomter til utbyggingsformål Tomter til utbyggingsformål Sum tomter til utbyggingsformål

8 150 269 8 150 269

21 325 477 21 325 477

8 150 269 8 150 269

21 325 477 21 325 477

Aktiverte prosjektkostnader Prosjekt ikke igangsatt

0 0

0 0

8 12 431 268 12 431 268

7 368 566 7 368 566

Sum aktiverte prosjektkostnader

Fordringer

1 056 250 10 457 673

849 351

Kundefordringer

4 993 094

6 485 772

9 747 946

Fordringer konsern / Mottatt konsernbidrag

0 0

0

0

0

Tilgode offentlige avgifter Andre kortsiktige fordringer

26 131 888 800

607 186

207 677

1 290 725 10 1 300 000 7 583 819

0

0

Opptjent ikke utfakturert prosjekter

61 187 887 68 588 590

12 121 109

10 804 974

Sum fordringer

Bankinnskudd og kontanter Bankinnskudd og kontanter Sum bankinnskudd og kontanter

49 895 258 49 895 258

26 058 434 26 058 434

6 58 563 006 58 563 006

30 629 433 30 629 433

Sum omløpsmidler

70 166 636

58 188 885

86 728 362

127 912 066

SUM EIENDELER

77 285 574

67 752 844

104 531 915

146 051 361

13

N B B O - d e r f o l k t r i v e s . . .

NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG

KONSERN

Morselskap balanse 31.12

2011

2010

Note

2011

2010

GJELD OG EGENKAPITAL

Egenkapital Innskutt egenkapital

3 442 400 3 442 400

3 007 750 3 007 750

Andelskapital

7 3 442 400 3 442 400

3 007 750 3 007 750

Sum innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital Annen egenkapital

63 383 786 63 383 786

57 522 122 57 522 122

7 74 382 536 7 74 382 536

65 834 437 65 834 437

Sum opptjent egenkapital

Konsernets egenkapital

7 77 824 936

68 842 187

Minoritetens andel av egenkapital

0

0

Sum egenkapital

66 826 186

60 529 872

77 824 936

68 842 187

Gjeld Avsetning for forpliktelser

820 602 820 602

631 333 631 333

Pensjonsforpliktelse

3

993 394 993 394

927 340 927 340

Sum avsetning for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner

0 0

0 0

8.9 10 446 000

11 749 218 11 749 218

Sum langsiktig gjeld

10 446 000

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld

3 104 178 1 858 931 2 383 743

640 322

4 016 990 3 194 775 4 2 537 058

4 870 462 3 236 936

1 709 335

Skyldige offentlige avgifter

618 741

Betalbar skatt

618 741

0

1 000 000

Skyldig utbytte/ konsernbidrag

0 0 0

0 0

98 004

-18 964

Gjeld til konsernselskap

0

0

Byggelån tilknyttet ikke utfakturerte prosjekt 10

51 855 660 3 950 817 64 532 616

2 193 931 9 638 787

2 642 205 6 591 639

Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld

8 5 518 762 15 267 585

Sum gjeld

10 459 389

7 222 972

26 706 979

77 209 174

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

77 285 575

67 752 844

104 531 915

146 051 361

Drammen, 24. april 2012

Tore Einar Hansen

Liv Stabæk

Turid Jonassen styremedlem

Rolf Olaf Langen

styreleder

nestleder

styremedlem

Kirsten Lill Heggelund

Unni Rolfstad styremedlem

Espen Ellingsen Steinar Kjærnli styremedlem administrerende direktør

styremedlem

N B B O - d e r f o l k t r i v e s . . .

14

TILLEGGSOPPLYSINGER/noter 2011

Noter til årsregnskapet - Tilleggsopplysninger til årsregnskapet 2011

Opplysninger om regnskapsprinsipper.

av ett år etter balansedagen. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for avskrivninger. Til grunn for avskrivningsplaner ligger individuelle vurderinger av forventet økonomisk levetid. Tomter Tomter er innkjøpt med tanke på bygging av boliger for boligbyggelagets medlemmer. I balansen er disse oppført til anskaffelseskost med tillegg av kjøpsomkostninger. Finansielle anleggsmidler Langsiktige fordringer og investeringer (eierandeler) i andre selskaper, herunder datterselskaper, er oppført til det laveste av antatt virkelig verdi og kostpris. Pensjoner, endring i regnskapsprinsipp Boligbyggelaget ansatte har kollektiv innskuddsbasert pensjonsordning for de ansatte. Den årlige premien er basert på en andel av den ansattes lønn, og betalt premie er den endelige kostnaden for NBBO. Det er derfor ingen regnskapsmessig forpliktelse ved årets utgang knyttet til denne ordningen. NBBO har også usikret pensjonsordning i form av avtalefestet førtidspens- jonsordning (AFP) gjennom LO / NHO-ordningen. Fra og med regnskapsåret 2007 er pensjonsforpliktelse knyttet til ordningen balanseført. Skatter, skattekostnad og utsatt skatt/skatttefordel Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt / skattefordel beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet balanseføres i den grad skattefordelen antas å kunne utnyttes gjennom fremtidige skattepliktige overskudd. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres, er oppført netto i balansen.

Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Nedre Buskerud Boligbyggelag og følgende datterselskaper: Garanti Eiendomsmegling Nedre Buskerud AS 100 % DBBL Eiendomsselskap AS 100 % NBBO Byggtek AS 100 % NBBO Utbygging AS 100 % Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datter- selskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Konsern- regnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Tilknyttede selskaper er innarbeidet etter egenkapitalmetoden. Driftsinntekter Inntekter fra leverte tjenester inntektsføres i den periode tjenesten utføres. Boligbyggelagets administrasjonsgodtgjørelse for forvaltningstjenester ved nybygging inntektsføres i takt med utførelsen av tjenestene. Leieinntekter inntektsføres i leieperioden. Nybyggprosjekter gjennomføres i regi av NBBO Utbygging AS. Regnskaps- føring skjer i samsvar med NRS 2 - Anleggskontrakter. Dette innebærer at resultatføring skjer i takt med fullføring av prosjektet, og kontraktskostnad sammenstilles med opptjent inntekt. Fullføringsgraden måles som andel påløpte kontraktskostnader målt mot totale kontraktskostnader. Tomtekostnad tas ikke med når fullføringsgrad beregnes, da denne kostnaden ikke gir et bilde av fremdriften av utbyggingsprosjektet. Resultatføringen skjer dermed med opparbeidet andel av sluttprognose basert på pålitelig vurdering av fullføringsgrad. Det inntektsføres ingen prosjektfortjeneste på eventuell usolgt andel av prosjektet. Klassifisering og generelle regler for vurdering av balanseposter. Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet

N B B O - d e r f o l k t r i v e s . . .

15

Note 1. Varige driftsmidler

NBBO

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, bil

Varige driftsmidler

Tomt og bygning

Totalt

Akk.ansk.kost pr. 01.01.

1 161 575

3 462 772

4 624 347

Tilgang i året Avgang i året

109 794

0

109 794

0

- 3 462 772

-3 462 772 1 271 369

Akk.ansk.kost pr. 31.12

1 271 369

0

Avskrevet tidligere år

-815 682 -152 902

-1 251 415

-2 067 097 -152 902 1 251 415 -968 584

Avskrevet i år

0

Akk.avskr. på dr.m. solgt/utrang. i året

0

1 251 415

Akk.avskr.pr. 31.12.

-968 584 302 785 10 - 20% 3 – 10 år

0 0

Bokført verdi pr 31.12. Avskrivningssatser, lineært

302 785

2 %

Økonomisk levetid

50 år

NBBO KonsernET

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, bil

Varige driftsmidler

Tomt og bygning

Totalt

Akk.ansk.kost pr. 01.01.

2 660 674 182 689 -363 059 2 480 304

15 115 121

17 775 795

Tilgang i året Avgang i året

0

182 689

-3 462 772 11 652 349

- 3 825 831 14 132 653

Akk.ansk.kost pr. 31.12

Avskrevet tidligere år

-1 649 408 -288 597

- 4 547 675 - 358 428 1 251 415 -3 654 688 7 997 661

-6 197 083 -647 025 1 251 415 -5 592 693 8 539 960

Avskrevet i år

Akk.avskr. på dr.m. solgt/utrang. i året

0

Akk.avskr.pr. 31.12.

-1 938 005

Bokført verdi pr 31.12. Avskrivningssatser, lineært

542 299 10 - 20% 3 – 10 år

2 %

Økonomisk levetid

50 år

NBBO og øvrige konsernselskaper benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Avskrivningplanene er satt ut fra en vurdering av levetid for de ulike driftsmidlene basert på erfaring fra vår virksomhet.

Kopieringsmaskiner og andre kontormaskiner

5 år

Inventar

10 år

Dataservere, printere med mer

4 - 5 år

Arbeidsstasjoner, PC’er

3 år

Bygninger

50 år

Tomt

Ingen avskrivning

N B B O - d e r f o l k t r i v e s . . .

16

styrets beretning 2009 TILLEGGSOPPLYSINGER/noter 2011

Note 2. Driftsinntekter

NBBO 2010

NBBO Konsern

2011

2011

2010

Opptjente inntekter, byggeprosjekter Provisjon salg av nye og brukte boliger Org.messige inntekter/medlemskontigent

2 150 800 14 006 217* 4 358 800 33 950 178

0

31 560 619 27 692 742 4 358 600 30 843 639 7 102 224 101 557 824

67 344 624 12 599 700 3 899 085 29 319 193 7 436 576 120 599 178

1 021 963 3 899 285 31 675 086

Forvaltningstjenester Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

163 930

351 200

54 629 924

36 947 534

Note 3. Personalkostnader, godtgjørelser og pensjonskostnader (OTP) *Posten inneholder for NBBO salg av tomter og boliger.

NBBO

NBBO Konsern

Antall årsverk sysselsatt:

36,7 2011

34,3 2010

48,7 2011

47,2 2010

Lønn, feriepenger med mer

17 390 237 2 712 677 1 875 815 1 130 782 23 109 511

16 280 499 2 526 589

27 644 377 4 273 378 2 874 119 1 527 611 36 319 484

25 504 343 4 009 265

Arbeidsgiver avgift Pensjonskostnader

-474 554 938 974

441 809

Andre lønns- og personalkostnader Sum lønn og personalkostnader

1 271 771 31 227 188

19 271 508

Godtgjørelser Styrehonorarer

Styret

Valgkomitéen

Samlet

367 341

0

367 341

Lønn og annen godtgjørelse til daglig ledere har vært kr 899 590. Daglig leder er på linje med de øvrige ansatte med i bedriftens pensjonsordning. Andel premie til pensjonsordningen er kostnadsført med kr. 34 852,- i årsregnskapet.

NBBO med tilhørende datterselskaper har valgt å benytte en innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte.

Dette år har selskapet tatt inn en avsetning i regnskapet på kr 165 819 på fremtidige pensjonsforpliktelse for 2 ansatte i tidligere Nedre Eiker Boligbyggelag. Det er avsatt for underdekning i gammel AFP ordning med kr 162 000.

I tillegg finnes det ytelsesbasert pensjonsordning fra tidligere som det arbeides med å avvikle. Fremtidige forventede pensjonskostnader er aktuar- beregnet. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom avtaler i forsikringsselskap.

2011

2010

Nåverdi av årets pensjonsopptjening Kapitalkostnad av pensjonsforpliktelsen

46 327

-1 989 775

-221 629

-121 799

Avkastning på pensjonsmidler

36 752

28 874

Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad

-138 550

-2 082 700

2011

2010

Opptjente pensjonsforpliktelser pr 01.01. Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering Resultatført pensjonskostnad i perioden Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr 31.12. Beregnede pensjonsforpliktelser pr 31.12.

631 333

2 714 033

0

0

-138 550 492 783 492 783

-2 082 700

631 333 631 333

N B B O - d e r f o l k t r i v e s . . .

17

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer, hvor beregningene er gjort i henhold til NRS 6.

Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn: Diskonteringsrente

3,80% 3,50% 4,10% 0,10%

Forventet årlig lønnsregulering:

Forventet avkastning av pensjonsmidler: Årlig forventet reg. av pensjoner under utbet.:

Årlig forventet G-regulering:

3,25%

Honorar til revisor:

NBBO 169 900

Konsern 330 600

Kostnadsført honorar for revisjon

Kostnadsført honorar for rådgivning og bistand

0 0

Note 4 – Skattekostnader, midlertidige forskjeller og grunnlag for utsatt skatt

NBBO

Konsern

2011

2010

2011

2010

Skattegrunnlaget

Betalbar skatt av inntekt Endring utsatt skattefordel Justeringer for tidligere år

2 145 988

665 982 383 668 -226 665

2 299 303

665 982

-21 512 -56 809 237 755

441 067 -56 809 237 755

1 862 353 -226 665 232 759 -280 000 2 254 428

Formuesskatt

232 75

Skatt på konsernbidrag

0

0

0

Årets skattekostnad i resultatregnskapet2

2 305 422

1 055 744

2 921 314

NBBO

Konsern

Årets betalbare skatt fremkommer som følger:

Grunnlag 8 071 667

Skatt

Grunnlag

Skatt

Resultat før skatt

11 334 687 -1 471 779 827 708 -322 347 -1 307 637 -750 483 -502 404 7 807 744 79 856 172

Resultatandel tilknyttede selskap

0

Intern fortjeneste, eliminert i konsernregnskapet

827 708 76 830

Endring i midlertidige forskjeller

Permanente forskjeller

-1311 961

Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes

0 0

Fremførbart underskudd

Grunnlag skatt av årets inntekt

7 664 243 79 856 172

2 145 988

2 299 303

Skattepliktig formue

237 755

237 755

Betalbar skatt i balansen

2 383 743

2 537 058

NBBO

Konsern

Midlertidige forskjeller mellom regnskap og skatt: Pr. 01.01.

Pr. 31.12. -395 690 -96 325 -843 116 -820 602 -2 155 733

Pr. 01.01. -1 913 338 -872 822 -84 188 -927 340 -3 797 688 -2 086 968

Pr. 31.12. -989 784 -656 218 -846 116 -993 394 -3 482 512

Varige driftsmidler

-1 315 866 -55 516 -76 188 -631 333 -2 078 903

Fordringer

Gevinst- og tapskonto Pensjonsforpliktelser

Netto forskjeller

Skattemessig fremførbart underskudd

0 0

0 0

-826 910

Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes

0

0

Sum midlertidige forskjeller

-2 078 903 -582 093

-2 155 733 -603 605

-5 884 656 -1 647 703

-4 309 422 -1 206 638

Utsatt skattefordel av midlertidig forskjell

N B B O - d e r f o l k t r i v e s . . .

18

TILLEGGSOPPLYSINGER/noter 2011

Note 5. Aksjer og eierandeler

Datterselskaper og tilknyttet selskap

Bokført verdi 31.12.11

Firma

Forretnings- kontor

Eierandel / stemmerett

Egenkapital 31.1211

Resultat 2011

Garanti Eiendomsmegling Nedre Buskerud AS DBBL Eiendomsselsskap AS

Drammen Drammen Drammen Drammen

100 % 100 % 100 % 100 %

3 400 716 2 486 425 6 546 148 1 546 376 13 979 665

872 471 338 840 607 659 356 379

100 000 500 000

NBBO Utbygging AS NBBO Byggtek AS Sum datterselskaper

2 020 000 1 872 000 4 492 000

2 175 349

Bokført verdi

Tilknyttet selskap

Forretnings- kontor

Eierandel / stemmerett

Egenkapital 31.1211 -174 446 1 538 424 4 597 981 5 961 940

Resultat 2011

Vaktmesterservice AS

Drammen Drammen Drammen

NBBO 50 % NUAS 50 % NUAS 50 %

0

187 932

Gulskogen Hage-By Utv. AS Cappelensgate 14/16 AS Sum tilknyttet selskaper

-6 817

1 509 000 3 116 321 4 813 253

1 478 595 1 471 779

I konsernregnskapet er tilknyttede selskaper ført opp til kr 6 324 338. Vaktmesterservice AS er bokført til kostpris 187 932, og utgjør forskjellen mellom balanseført verdi og ovenstående sum andel av egenkapital kr 5 961 940.

Boligbyggelagets aksjer og eierandeler i andre selskaper.

2011

Antall

Pålydende

Bokført verdi

Garanti Holding

1 1

20 000 25 000

20 000 25 000

BBL Datakompetanse AS

Uni Storebrand NBBL Partner

318

5

1 590

23 44 42

50 000

1 150 000

Norske Boligbyggelags Landsforbund

1

44

Byen Vår Drammen MIBO IB andeler NBBL MIBO andelstegning NBBL

1 1 1

1 1

1 1

Sum aksjer og andeler i andre selskaper

1 196 637

Note 6. Bundne midler, klientmidler

NBBO

Konsern

2011

2010

2011

2010

Skattetrekkskonto

820 394 16 247

744 102 18 592

1 236 610 53 362 205

1 266 925 12 948 975

Klientmidler og klientansvar

Klientmidler tilhører klienter og er ikke oppført i balansen. I posten bankinnskudd inngår bundne skattetrekksmidler.

N B B O - d e r f o l k t r i v e s . . .

19

Made with