NBBO årsberetning 2012

NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG

KONSERN

Morselskap balanse 31.12

2011

2010

Note

2011

2010

GJELD OG EGENKAPITAL

Egenkapital Innskutt egenkapital

3 442 400 3 442 400

3 007 750 3 007 750

Andelskapital

7 3 442 400 3 442 400

3 007 750 3 007 750

Sum innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital Annen egenkapital

63 383 786 63 383 786

57 522 122 57 522 122

7 74 382 536 7 74 382 536

65 834 437 65 834 437

Sum opptjent egenkapital

Konsernets egenkapital

7 77 824 936

68 842 187

Minoritetens andel av egenkapital

0

0

Sum egenkapital

66 826 186

60 529 872

77 824 936

68 842 187

Gjeld Avsetning for forpliktelser

820 602 820 602

631 333 631 333

Pensjonsforpliktelse

3

993 394 993 394

927 340 927 340

Sum avsetning for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner

0 0

0 0

8.9 10 446 000

11 749 218 11 749 218

Sum langsiktig gjeld

10 446 000

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld

3 104 178 1 858 931 2 383 743

640 322

4 016 990 3 194 775 4 2 537 058

4 870 462 3 236 936

1 709 335

Skyldige offentlige avgifter

618 741

Betalbar skatt

618 741

0

1 000 000

Skyldig utbytte/ konsernbidrag

0 0 0

0 0

98 004

-18 964

Gjeld til konsernselskap

0

0

Byggelån tilknyttet ikke utfakturerte prosjekt 10

51 855 660 3 950 817 64 532 616

2 193 931 9 638 787

2 642 205 6 591 639

Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld

8 5 518 762 15 267 585

Sum gjeld

10 459 389

7 222 972

26 706 979

77 209 174

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

77 285 575

67 752 844

104 531 915

146 051 361

Drammen, 24. april 2012

Tore Einar Hansen

Liv Stabæk

Turid Jonassen styremedlem

Rolf Olaf Langen

styreleder

nestleder

styremedlem

Kirsten Lill Heggelund

Unni Rolfstad styremedlem

Espen Ellingsen Steinar Kjærnli styremedlem administrerende direktør

styremedlem

N B B O - d e r f o l k t r i v e s . . .

14

Made with