NBBO årsberetning 2012

Note 1. Varige driftsmidler

NBBO

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, bil

Varige driftsmidler

Tomt og bygning

Totalt

Akk.ansk.kost pr. 01.01.

1 161 575

3 462 772

4 624 347

Tilgang i året Avgang i året

109 794

0

109 794

0

- 3 462 772

-3 462 772 1 271 369

Akk.ansk.kost pr. 31.12

1 271 369

0

Avskrevet tidligere år

-815 682 -152 902

-1 251 415

-2 067 097 -152 902 1 251 415 -968 584

Avskrevet i år

0

Akk.avskr. på dr.m. solgt/utrang. i året

0

1 251 415

Akk.avskr.pr. 31.12.

-968 584 302 785 10 - 20% 3 – 10 år

0 0

Bokført verdi pr 31.12. Avskrivningssatser, lineært

302 785

2 %

Økonomisk levetid

50 år

NBBO KonsernET

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, bil

Varige driftsmidler

Tomt og bygning

Totalt

Akk.ansk.kost pr. 01.01.

2 660 674 182 689 -363 059 2 480 304

15 115 121

17 775 795

Tilgang i året Avgang i året

0

182 689

-3 462 772 11 652 349

- 3 825 831 14 132 653

Akk.ansk.kost pr. 31.12

Avskrevet tidligere år

-1 649 408 -288 597

- 4 547 675 - 358 428 1 251 415 -3 654 688 7 997 661

-6 197 083 -647 025 1 251 415 -5 592 693 8 539 960

Avskrevet i år

Akk.avskr. på dr.m. solgt/utrang. i året

0

Akk.avskr.pr. 31.12.

-1 938 005

Bokført verdi pr 31.12. Avskrivningssatser, lineært

542 299 10 - 20% 3 – 10 år

2 %

Økonomisk levetid

50 år

NBBO og øvrige konsernselskaper benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Avskrivningplanene er satt ut fra en vurdering av levetid for de ulike driftsmidlene basert på erfaring fra vår virksomhet.

Kopieringsmaskiner og andre kontormaskiner

5 år

Inventar

10 år

Dataservere, printere med mer

4 - 5 år

Arbeidsstasjoner, PC’er

3 år

Bygninger

50 år

Tomt

Ingen avskrivning

N B B O - d e r f o l k t r i v e s . . .

16

Made with