NBBO årsberetning 2012

styrets beretning 2009 TILLEGGSOPPLYSINGER/noter 2011

Note 2. Driftsinntekter

NBBO 2010

NBBO Konsern

2011

2011

2010

Opptjente inntekter, byggeprosjekter Provisjon salg av nye og brukte boliger Org.messige inntekter/medlemskontigent

2 150 800 14 006 217* 4 358 800 33 950 178

0

31 560 619 27 692 742 4 358 600 30 843 639 7 102 224 101 557 824

67 344 624 12 599 700 3 899 085 29 319 193 7 436 576 120 599 178

1 021 963 3 899 285 31 675 086

Forvaltningstjenester Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

163 930

351 200

54 629 924

36 947 534

Note 3. Personalkostnader, godtgjørelser og pensjonskostnader (OTP) *Posten inneholder for NBBO salg av tomter og boliger.

NBBO

NBBO Konsern

Antall årsverk sysselsatt:

36,7 2011

34,3 2010

48,7 2011

47,2 2010

Lønn, feriepenger med mer

17 390 237 2 712 677 1 875 815 1 130 782 23 109 511

16 280 499 2 526 589

27 644 377 4 273 378 2 874 119 1 527 611 36 319 484

25 504 343 4 009 265

Arbeidsgiver avgift Pensjonskostnader

-474 554 938 974

441 809

Andre lønns- og personalkostnader Sum lønn og personalkostnader

1 271 771 31 227 188

19 271 508

Godtgjørelser Styrehonorarer

Styret

Valgkomitéen

Samlet

367 341

0

367 341

Lønn og annen godtgjørelse til daglig ledere har vært kr 899 590. Daglig leder er på linje med de øvrige ansatte med i bedriftens pensjonsordning. Andel premie til pensjonsordningen er kostnadsført med kr. 34 852,- i årsregnskapet.

NBBO med tilhørende datterselskaper har valgt å benytte en innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte.

Dette år har selskapet tatt inn en avsetning i regnskapet på kr 165 819 på fremtidige pensjonsforpliktelse for 2 ansatte i tidligere Nedre Eiker Boligbyggelag. Det er avsatt for underdekning i gammel AFP ordning med kr 162 000.

I tillegg finnes det ytelsesbasert pensjonsordning fra tidligere som det arbeides med å avvikle. Fremtidige forventede pensjonskostnader er aktuar- beregnet. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom avtaler i forsikringsselskap.

2011

2010

Nåverdi av årets pensjonsopptjening Kapitalkostnad av pensjonsforpliktelsen

46 327

-1 989 775

-221 629

-121 799

Avkastning på pensjonsmidler

36 752

28 874

Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad

-138 550

-2 082 700

2011

2010

Opptjente pensjonsforpliktelser pr 01.01. Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering Resultatført pensjonskostnad i perioden Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr 31.12. Beregnede pensjonsforpliktelser pr 31.12.

631 333

2 714 033

0

0

-138 550 492 783 492 783

-2 082 700

631 333 631 333

N B B O - d e r f o l k t r i v e s . . .

17

Made with