NBBO årsberetning 2012

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer, hvor beregningene er gjort i henhold til NRS 6.

Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn: Diskonteringsrente

3,80% 3,50% 4,10% 0,10%

Forventet årlig lønnsregulering:

Forventet avkastning av pensjonsmidler: Årlig forventet reg. av pensjoner under utbet.:

Årlig forventet G-regulering:

3,25%

Honorar til revisor:

NBBO 169 900

Konsern 330 600

Kostnadsført honorar for revisjon

Kostnadsført honorar for rådgivning og bistand

0 0

Note 4 – Skattekostnader, midlertidige forskjeller og grunnlag for utsatt skatt

NBBO

Konsern

2011

2010

2011

2010

Skattegrunnlaget

Betalbar skatt av inntekt Endring utsatt skattefordel Justeringer for tidligere år

2 145 988

665 982 383 668 -226 665

2 299 303

665 982

-21 512 -56 809 237 755

441 067 -56 809 237 755

1 862 353 -226 665 232 759 -280 000 2 254 428

Formuesskatt

232 75

Skatt på konsernbidrag

0

0

0

Årets skattekostnad i resultatregnskapet2

2 305 422

1 055 744

2 921 314

NBBO

Konsern

Årets betalbare skatt fremkommer som følger:

Grunnlag 8 071 667

Skatt

Grunnlag

Skatt

Resultat før skatt

11 334 687 -1 471 779 827 708 -322 347 -1 307 637 -750 483 -502 404 7 807 744 79 856 172

Resultatandel tilknyttede selskap

0

Intern fortjeneste, eliminert i konsernregnskapet

827 708 76 830

Endring i midlertidige forskjeller

Permanente forskjeller

-1311 961

Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes

0 0

Fremførbart underskudd

Grunnlag skatt av årets inntekt

7 664 243 79 856 172

2 145 988

2 299 303

Skattepliktig formue

237 755

237 755

Betalbar skatt i balansen

2 383 743

2 537 058

NBBO

Konsern

Midlertidige forskjeller mellom regnskap og skatt: Pr. 01.01.

Pr. 31.12. -395 690 -96 325 -843 116 -820 602 -2 155 733

Pr. 01.01. -1 913 338 -872 822 -84 188 -927 340 -3 797 688 -2 086 968

Pr. 31.12. -989 784 -656 218 -846 116 -993 394 -3 482 512

Varige driftsmidler

-1 315 866 -55 516 -76 188 -631 333 -2 078 903

Fordringer

Gevinst- og tapskonto Pensjonsforpliktelser

Netto forskjeller

Skattemessig fremførbart underskudd

0 0

0 0

-826 910

Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes

0

0

Sum midlertidige forskjeller

-2 078 903 -582 093

-2 155 733 -603 605

-5 884 656 -1 647 703

-4 309 422 -1 206 638

Utsatt skattefordel av midlertidig forskjell

N B B O - d e r f o l k t r i v e s . . .

18

Made with