NBBO årsberetning 2012

TILLEGGSOPPLYSINGER/noter 2011

NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG

Morselskap

KONTANTSTRØMANALYSE

Konsern

2011 2010

2011

2011

Likvider tilført / brukt på virksomheten:

5 766 244 4 015 981 49 673 1 927 152 902 1 252 879

Årsresultat

8 413 373

7 526 182

+/- Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler

49 673 647 025

1 927

+ Ordinære avskrivninger

1 758 076

- Konsernbidrag

-21 512 383 668 5 947 307 5 654 455

+/- Endring i utsatt skatt Tilført årets virksomhet

441 065

1 862 352 11 148 537

9 551 136

13 722 438 -7 307 208 1 418 798 -2 552 686 21 088 543 -4 205 439

+/- Endring i prosjekter, debitorer og kreditorer, byggelån +/- Endring i andre tidsavgrensingsposter A = Netto likviditetsendring fra virksomheten

16 783 939 3 219 413 29 554 488

381 968 -475 989

11 054 516

Likvider tilført / brukt på investeringer: - Netto investeringer i varige driftsmidler

2 101 563 -664 281 212 068 1 962 196 0 0 2 313 631 1 297 915

2 216 598 -2 968 945

-945 731

+/- Endring andre investeringer

-1 658 490 6 472 634 3 868 413

+/- Kjøp / salg av tomter for boligbygging B = Netto likviditetsendring fra investeringer

0

-752 347

Likvider tilført / brukt på finansiering: + Opptak av ny gjeld (kortsiktig og langsiktig)

0 0 0 -2 821 637 530 070 350 525 -95 420 -92 300 434 650 -2 563 412

0

-11 321 774 -9 302 544

- Nedbetaling av gammel gjeld + Innbetaling av egenkapital - Tilbakebetaling av egenkapital

-1 303 218 530 070 -95 420 -868 568

350 525 -92,300

C = Netto likviditetsendring fra finansiering

-20 366 093

26 058 434 31 529 370 23 836 824 -5 470 936 49 895 258 26 058 434

Likviditetsbeholdning pr 01.01.:

30 629 433 27 933 573 58 563 006

36 072 597 -5 443 164 30 629 433

A+B+C Netto endring i likvider gjennom året

Likviditetsbeholdning pr 31.12.:

49 895 258 26 058 434

58 563 006

30 629 433

N B B O - d e r f o l k t r i v e s . . .

21

Made with