NBBO årsberetning 2012

tett opp mot planmyndighetene i våre områder for å kunne få til mange gode prosjekter for våre medlemmer fremover. Videre jobber vi nå med å sikre en god tomte- portefølje med eiendommer for fremtidig utvikling. Vi skal ha balanse mellom utvikling av boligpros- jekter med kort og lang tidshorisont. I dette per- spektivet har vi samarbeidet med Rom Eiendom på Sundland som vil bli utviklet over mange år. I tillegg til dette må vi også utvikle tomter som er ferdig regulerte og som kan bli gode boligprosjekter med kortere tidshorisont. Vårt neste boligprosjekt blir et rekkehusprosjeket på Spikkestad i Røyken, med lansering vinteren 2012/13. Forvaltning Vår forvaltningsvirksomhet har hatt god vekst gjennom 2011. Denne veksten ser ut til å fortsette inn i 2012, og vi nærmer oss nå 13.000 boliger under forvaltning. Vi er veldig fornøyde med den positive utvikling denne delen av virksom- heten har hatt de siste årene. Vi fortsetter å være det naturlige alternativet for boligselskaper som ønsker å ha en ekstern samarbeidspartner som forretningsfører og vi har en meget sterk marked- sposisjon på dette området. Dette skyldes gode

løsninger og våre meget kompetente medarbeidere. Vår tekniske forvaltning ved NBBO Byggtek AS opplever også god vekst og det er en økende etterspørsel etter vedlikeholdsplaner som kan hjelpe boligselskapene med å planlegge vedlike- holdet av boligmassen. Disse løsningene skal hjelpe boligselskapene til å forvalte verdiene i sin boligmasse på en best mulig måte og på den måte være lønnsomt og enkelt for boligselskapene. Dette er vi stolte av. NBBO har forretningsførerkontrakter pr. 31.12.11 med 326 boligselskaper. Dette er langvarige kundeforhold som gir stabile og gode inntekter for selskapet. Forvaltningsområdet (forvaltning

og regnskapsavdelingen) sysselsetter også den største andelen av de ansatte i NBBO. Våre medarbeidere på forvaltningsområdet jobber for at våre boligselskaper skal få en best mulig rådgivning og støtte slik at styrene i bolig- selskapene får en best mulig hverdag i sitt daglige arbeid. Veksten på dette området de siste årene tar vi til inntekt for at vårt totalkonsept som inklud- erer rådgivning, forvaltning og regnskapsførsel sydd sammen i en fast forretningsførerkontrakt blir verdsatt av våre kunder – boligselskapene. Gjennom 2011 økte porteføljen med 21 bolig- selskaper og 384 boliger.

Oversikt over forretningsførervirksomheten i NBBO pr. 31.12.2011

Boligselskaper

Antall boligselskaper Antall boliger til forvaltning

Tilknyttede borettslag Frittstående borettslag Eierseksjonssameier

206

9018 1407 1860

49 64

Aksjeselskap

6 1

176 134

Stiftelse Sum totalt

326

12595

STYREPORTAL NBBO lanserte styreportal inkludert elektronisk fakturahåndtering for våre boligselskaper høsten 2010. Ved utgangen av 2011 er det etablert kontrakt om benyttelse av portalen med 51 boligselskaper. Fra 1. januar 2012 er denne løsningen med bruk av styreportal inkludert i det ordinære forret- ningsførerhonoraret og vi forventer en fortsatt sterk økning i bruken av styre- portalen blant våre boligselskaper. På noe sikt er det et mål for NBBO at alle våre boligselskaper benytter styreportalen. EIERSKIFTER, INFOLAND OG PRISUTVIKLING Det ble registrert 928 eierskifter i våre borettslag i 2011. Dette inkluderer også familieoverdragelser. I tillegg kommer 134 eierskifter i boligsameier. NBBO leverer boligopplysninger i tilknytning til eierskifter via innholds- leverandøren Infoland. I 2011 ble det levert 998 meglerpakker som er en økning på 131 stk. fra 2010. Alle bestillingene er levert innen fristen på 3 virkedager fra bestilling. Prisene (kjøpesum + fellesgjeld) på borettslagsboliger forvaltet av NBBO økte fra en gjennomsnittspris pr. m2 på kr 19.120,- i 2010 til kr 21.482,- i 2011. Dette var en prisvekst på 12,4%. TEMAKVELDER OG KURS FOR TILLITSVALGTE Forvaltningsavdelingen har et bredt program med temakvelder for våre forvaltningskunder. Det er et viktig satsningsområde å bidra til å skolere styrene i boligselskapene slik at hverdagen i styret kan bli så enkel og forståelig som mulig. I 2011 har vi hatt temakvelder som omhandler

vedlikeholds-planlegging i borettslag (sammen med Husbanken og Enova), budsjett og budsjettforståelse, kurs for nye tillitsvalgte i grunnleggende styrearbeid samt juridiske temaer inkludert gjennomføring av en general- forsamling. I tillegg hadde vi det årlige høstkurset som vi denne gangen avholdt på Tjøme med god deltakelse blant annet også inkludert inviterte deltakere som er tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag. TEKNISK FORVALTNING GJENNOM NBBO BYGGTEK AS Vårt datterselskap NBBO Byggtek AS har også hatt god vekst med gode resultater i 2011. Selskapet benyttes av over halvparten av våre boligselskaper i vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter. I tillegg leverer selskapet tjenester i vedlikeholdsplanlegging og -oppfølging i boligselskapene. Som en følge av økende oppdragsmengde er bemanningen styrket i 2012. I tillegg til leveranser til våre boligselskaper er NBBO Byggtek AS også engasjert som byggeleder i alle våre byggeprosjekter. VAKTMESTERTJENESTER NBBO Byggtek AS startet opp med vaktmestertjenester i 2009 som et resultat av vår forvaltningsundersøkelse i 2008 hvor disse tjenestene var etterspurt av mange boligselskaper. I starten var denne virksomheten en del av NBBO Byggtek. Nå er NBBO Vaktmester Service AS opprettet som et eget selskap med 8 ansatte etter sammenslåing med det som tidligere het Vaktmester Service AS (oktober 2011). Vi har tro på at denne satsningen vil bære frukter og gi våre boligselskaper gode tjenester i årene fremover.

N B B O - d e r f o l k t r i v e s . . .

6

Made with