NBBO årsberetning 2012

FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er kanskje den viktigste medlemsfordelen for medlemmene i Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO). Forkjøpsretten gir et medlem ansiennitet til å tre inn i et bud og dermed gå foran og kjøpe boligen i NBBO sine tilknyttede borettslag. Det var en klar økning i antall boliger hvor forkjøpsretten ble benyttet i 2011. Totalt ble forkjøpsretten benyttet i 22 % av eierskiftene i våre tilknyttede borettslag. MEDLEMSBLAD OG NETTSIDER Medlemsbladet er sammen med nettsiden www.nbbo.no de viktigste kom- munikasjonskanalene mellom NBBO og medlemmene. Bladet kom i 2011 ut i 4 utgivelser med et opplag på 23.000. Bladet blir sendt til samtlige medlemmer, andre boligbyggelag og andre aktuelle kundegrupper. Bladet

har hatt som hovedfokus å vise til selskapets totale tjenestespekter, hvor datterselskapene har vært en naturlig del. Det skal bidra til en økt forståelse og interesse for hva NBBO kan tilby og levere til våre markeder. MEDLEMSTILBUD NBBO har i dag avtale med 23 ulike partnere i vårt nærområde som tilbyr rabatterte produkter og tjenester for våre medlemmer. I hovedsak har vi knyttet våre medlemsavtaler opp mot leverandører som tilbyr boligrelaterte produkter og tjenester som vi mener kan være av interesse for våre medle- mmer. Dette er et satsningsområde fremover og vi mener at vi har et godt grunnlag til å fremforhandle gunstige avtaler i kraft av vår størrelse som en medlemsorganisasjon med 23.000 medlemmer.

Fakta om Nedre Buskerud Boligbyggelag

Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO) er et medlemseid andelslag med 22.940 medlemmer pr. 31.12.2011 i Drammen og omegn. Nedre Buskerud Boligbyggelag er organisert med tre linjeavdelinger samt 4 underliggende heleide datterselskaper. I tillegg har NBBO deleierskap (50 % andel) i ytterligere 3 selskaper.

DE TILLITSVALGTE I NBBO I PERIODEN 2011/2012 HAR VÆRT:

STYRET Tore Einar Hansen

Leder

Ikke tilvist bolig (Drammen)

* Liv Stabæk Turid Jonassen

Nestleder

Fjellhagen Borettslag

Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Selvbygg borettslag (frittstående) Ikke tilvist bolig (Nedre Eiker)

* Rolf Olaf Langen Kirsten Heggelund

Ikke tilvist bolig (Drammen)

Espen Ellingsen Unni Rolfstad

Løeveien II Borettslag

Ansattes representant

*) På valg i 2012

VARAREPRESENTANTER TIL STYRET Svenn Erik Fredriksen

Fjordparken borettslag

Karin Enerberg Stuldalen

Ikke tilvist Bolig

Tone Falck Olsen

Ansattes vararepresentant

Vararepresentantene velges for ett år av gangen.

VALGKOMITE Nils Einar Stablum Britt Skogmo Antonsen

Leder

Fjellhagen borettslag Fjordparken borettslag

Medlem Medlem Medlem Medlem

John Eriksen

Ikke tilvist bolig Ikke tilvist bolig

Arve Fjeld

Espen Ellingsen Toril Grongstad

Løeveien II Borettslag (oppnevnt av styret) Ikke tilvist bolig (trukket seg i perioden)

Varamedlem

Alle medlemmene og varamedlemmene i valgkomiteen velges for 1 år av gangen.

N B B O - d e r f o l k t r i v e s . . .

8

Made with