NBBO årsberetning 2012

MØTER, REPRESENTASJON M.V. GENERALFORSAMLINGEN

I tillegg til bedriftsidrettslaget har NBBO også etablert tilbud om massasje for de ansatte som ønsker dette. Dette er et frivillig tilbud (1-2 ganger pr. måned) som har fått god oppslutning. KOMPETANSEBYGGING Som en stor leverandør av boligrelaterte tjenester er det meget viktig med kontinuerlig utvikling og kompetansebygging for våre ansatte. NBBO ønsker hele tiden å legge til rette for at alle ansatte skal videreutvikle egen kom- petanse til beste for selskapet. NBBO satser derfor betydelige ressurser på intern kursing av ansatte for å sikre at vi hele tiden har den nødvendige kompetansen for å være den beste leverandøren av boligrelaterte tjen- ester i vårt nedslagsfelt. Vi søker å tilrettelegge for ansatte som ønsker å videreutvikle seg og bygge opp kompetansen innenfor sine respektive fagområder. UNIVERSELL UTFORMING En rekke lover og forskrifter inneholder bestemmelser om universell utforming. I den grad NBBO har påvirkningskraft, jobber vi med tilpasninger i nye og eksisterende omgivelser. Ved nybygging og større anskaffelser foretas ak- tive valg for å sikre en universell utforming med må l om økt grad av til- gjengelighet. PÅVIRKNING AV DET YTRE MILJØ Selskapet har ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø utover det som må anses som normalt for et boligbyggelag av NBBOs størrelse Fakta om datterselskapene NBBO Utbygging AS NBBO Utbygging AS (NUAS) ble stiftet 25.10.2004 og har som formål å erverve, utvikle, bygge og selge fast eiendom samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet. Aksjekapitalen er på kr. 2.000.000,- med NBBO som eneaksjonær. Alle nye boligprosjekter hvor boligbyggelaget er tiltakshaver og byggherre gjennom- føres i NBBO Utbygging AS eller egne selskaper under dette dersom vi har eksterne samarbeidspartnere/deleiere. Det er ikke gjennomført forsknings- eller utviklingsprosjekter i NBBO i året som har gått.

Møte for valg av delegerte fra ikke tilvist bolig ble avholdt 24 mai 2011. NBBOs ordinære generalforsamling ble avholdt 6. Juni 2011. Foruten 93 delegater fra 59 borettslag møtte medlemmer av styret, valgkomiteen, ad- ministrasjonen og revisor.

REVISOR Revisjonen utføres av BDO AS

STYRET Styret har i 2011 avholdt 10 styremøter og behandlet 53 saker Ved årsskiftet 2011/2012 består NBBOs styre av 4 kvinner og 3 menn. Styrets leder er mann. Styrets arbeidsutvalg er etablert for særlig å forberede saker til styret. Styrets arbeidsutvalg har bestått av Tore Einar Hansen, Liv Stabæk, Steinar Kjærnli og Jan Morten Røkaas. ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ I KONSERNET Ved utgangen av 2011 var det 51 ansatte i NBBO konsernet fordelt på henholdsvis. • NBBO – 36,7 årsverk, 38 ansatte • NBBO Byggtek - 5,6 årsverk, 6 ansatte • Garanti Eiendomsmegling - 6,4 årsverk, 7 ansatte NBBO hadde pr. utgangen av 2011 38 ansatte. Av disse var 27 kvinner (71%). Kvinneandelen i administrasjonen (ikke ledere) var 77%, mens andelen av kvinner i ledende stillinger utgjør 3 av 7 ansatte, d.v.s. 43%. Styret er bevisst på likestilling og vil søke at krav som stilles på dette områ- det etterfølges. Administrasjonen legger vesentlig vekt på en god fordeling av kjønn ved ansettelser i de ulike virksomhetsområdene. Vi mener dette bidrar til et godt arbeidsmiljø. I 2011 var det 359 fraværsdager av 15.486 mulige arbeidsdager, d.v.s. 2,32%. Fordelingen i fraværet har vært 97 og 262 for henholdsvis menn og kvinner. Sykefraværet er redusert fra 2010 hvor fraværet var 4,3%. Dette er vi meget fornøyd med. ARBEID MOT DISKRIMINERING Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter samt å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge språk, religion og livssyn. NBBO arbeider aktivt for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Dette er også nedfelt i våre etiske regler. FOREBYGGENDE HELSEARBEID / BEDRIFTSIDRETTSLAG NBBO har eget bedriftsidrettslag som har til hensikt å inspirere til fysisk aktivitet for våre ansatte. Vi tror fysisk aktivitet bidrar til økt overskudd og trivsel på arbeidsplassen. Videre bidrar slik sosial aktivitet til et godt arbeidsmiljø ved at man blir godt kjent med hverandre. Dette bidrar igjen til å redusere sykefraværet i selskapet. NBBO BIL består av to ansatte som velges blant de øvrige ansatte for 2 år av gangen. Laget sørger for at den økonomiske støtten blir utbetalt mot doku- mentasjon. NBBO BIL blir årlig tildelt midler fra NBBO i forhold til vedtatt budsjett. Det har ikke vært skader eller ulykker i virksomheten i 2011.

Styret har bestått av Jan Morten Røkaas som leder samt Arne Riise og Steinar Kjærnli. Tor Engebakken er daglig leder i selskapet.

Selskapet eier 50 % av aksjene i Gulskogen Hage-by Utvikling AS og 50 % av aksjene i Cappelensgate 14/16 AS.

Garanti Eiendomsmegling Nedre Buskerud AS Drammensmegleren AS ble stiftet 22.08.1994. I august 2008 gikk selska- pet over til Garantikjeden og endret da navn til Garanti Eiendomsmegling Nedre Buskerud AS. Selskapet har som formål å drive eiendomsmegling, herunder salg, utleie, forretningsførsel samt rådgivning vedrørende fast ei- endom. Selskapets aksjekapital er kr. 100.000,- med NBBO som eneaksjonær.

I 2010 ble avdelingskontoret Hokksund opprettet med 2 eiendomsmeglere. I 2011 er staben økt med en ansatt.

Selskapet hadde ved årsskiftet 7 ansatte med Sven Inge Flatebø som daglig

N B B O - d e r f o l k t r i v e s . . .

9

Made with