S_Politiken_Julen_1906

Forlov elsesringe. KøbenhavnsSpecialforretning. 14 Kar. fra 7 Kr. — 18 Kar. fra 10 Kr. — fenn massive Ringe. Fabrikation v. elektr. Motor samt Udsalg. J U L E G A V E R " R l l l r i aabne’ b'l,¡ 9 e> men Ç a l w U U I U bestemte Priser paa alt. O U I * E tableret 1880. — Eget Værksted for Reparationer. — Telefon 17217. — Ingen Filialer. T h . H a l g r e e n , J u v e J é r , G o t h e r s g a d e 3 4 (ligeiorRegnegade). Det smukkeste F O D T Ø J t i l J U L E G A V E R faas S k an d in av isk Sko tø js Magasin 55, ØStBryEde 55, Hjørnet af Admlralgade. P r e s e n t k o r t f r a 1 - - 5 0 K r o n e r . Nordens største Skotøjsetablissement.

POLITIKEN

Niels Hemmingsensgade 7 (Hj. af Walkendorffsgade)

Vesterbrogade 84

Dansk Arbejderbank m o d t a g e r I n d s k u d i S p a r e k a s s e o g F o r s ø r g e l s e s k a s s e . Aaben 9—3 og 6 72—8 Aften. Østerbrogade 48 Falkonerallé 72 EnforimftigHiismoder giver kun n y t t ig e J u le g a v e r og til saadanne anbefales: Afpassede Kjoler, 10 Al., R flft rVimmelskafteU'Specialforretningi\ mcset stærke. Pr- æ ste‘± m . u u o . KjOLESTOFFER, Vimmelskaftet45 Stof til Bluseliv, 3 Al., J |£ ji j jf jg moderpe Stoffer,pr.Æske

WKt Stort Udvalg. -m Fresentkort udstedes.

Hvisman

ikke kender „Tremmet“ i den Skikkelse, ffladet nu har, bar man i egea 3nleresse oprette forsømmelsen. )\J familieblade er der intet andet, som byder et saa stort, forskelligartet, nyttigt og underholdende Jndhold som „hjemmet“ til 1 dent, at et Qgeblad )\arel ruftdi hver Qge kan /orøge sit Oplag med 1—255 £xpl. €n ftargang indeholder lige saa meget Xæse- og billed­ stof som et halvt ^undrede mindre ftøger. €advidere 4-5 Snitmønstre til pame- og børnegarderobe, 12 )\rk ftroderitegninger og et stort, smukt pillede til Jndramning, ftbonnenttaltei, som nu er 35,055, foreges stadig. Zlil jNytaar begynder fttadet sin 15. )\argang. j)et kan bestilles over­ alt hos boghandlere, Bladforhandlere, postvæsenet og i T^oyed—€xpeditionen, prederiksborggade 1, København. —- ZTele/on 8103.

Yj. 25 Øre Kvartalet, mea det er ogsaa sjæl­

öd >

Ny t e c e m e t Pasteuriseret*Mælk03Fløde'

Kærnemælk paa Flasken !^ jBø rnem ce lK ,

i

Renter af Indlaan: 4 , 4 7 * og 5 °/o P - A . L a a n e l c e i s s e r i , V. Boulevard 9 og østerbrogade 2 B. Halvsigtet Rugbrød. Hygæa-Brød. BRØDFABRIKKER, j VAREMÆRKE Kgl. dansk Patent.

et ai l handl erbanken Aktiekapitalen: 12 Millioner Kroner.

D U A o RØ

Rente paaKontrabogalm. Sparevilkaar 4 pCt. p. Å. 3 M d s . O p s ig e ls e 4 % °/o. R e n te n a f In d la a n m o d O p s ig e ls e 41/2 °/o å 5 0 / 0 . H o v e d k o n t o r : N y g a d e 4 . A fd e lin g e r n e : K o n g e n s N y to r v 2 4 , N ø r r e b r o g a d e 2 3 o g 2 01 , V a lb y L a n g g . 5 0 , A m a g e r b r o g a d e 129, R o lig h e d s v e j 2 , Ø s te r b r o g a d e 31 ( T r ia n g le n ) . Boxer 20 Kr. aarlig. K l. 10—3 o g 6 —8 E fte r m id d a g . Antikvariat. F i o l s t r æ d e 3 1 . S Største Antikvariat i Norden, c ^ Over 500.000 Bind Bøger. *” Smukke Eksemplarer! Billigste Priser! Mal/{jærliéhed Dem hykkebrin^e\

Magasin du Nord har det største Udvalg af Varer, for enhver Købeevne, passende til J u l e g a v e r

Na tiona l P ianoe t 485 K r.

US I K - INSTRUMENTE PIANOLA ORGEL-HARMONIUM PETER SEN & S T E E N S T R U P STORE KIRKESTRÆDE 1

M

Smagfulde ju legaver e re a ltid Artikler ior Toiletbordet i ægte Sølv — Skildpadde — Elfenben Ibenholt o. s. v. Pa rfum e rie Breining , Ny Østergade 2. Frederiksberggade (Bristol). GI. Kongevej 145. Strandvej 175. Aarhus. Aalborg.

JULESPØG 22 PRÆMIER

førneoamsvej

Allerførst ønsker vi Fuentes m ange Venner en glædelig Jul. Dernæst kom m er vi frem med en lille Julespøg, som vi h a r udspekuleret: Det drejer sig om, hvem der kan ryge længst paa en Fuente, uden at Ilden gaar ud. — N aar i en a f de lange Juledage et Selskab p a a m indst 3 Personer ét Øjeblik ikke ha r noget bedre at fordrive Tiden m ed , tager alle 3, i eller hvor m ange Personer, der nu h a r Lyst til at deltage, a f samm e Kasse Fuente hver sin Cigar og tænder den samtidig. Ingen Cigar m aa tændes oftere end denne ene Gang. Saa snart en a f Deltagernes Cigarer, hvad enten den nu er rag et til Ende eller ej, gaar ud, saa m aa Vedkommendes Tid noteres. Det gælder alts aa om et omhyggeligt, hverken fo r stæ rkt eller fo r svagt Træk, hvilket er netop den Maade, m an altid bedst nyder engod Cigarpaa. — Den --- - - - - - - - - ’ — fo n ' a f Selskabet, der opnaar den længste Ry getid, sender direkte til vort Firm a en Meddelelse saaledes f rm uleret: ’Undertegnede røg d. (Dato) Tim e o g M inutter pa a en a f Firm aets Fuente-Cigarer ........... (Her tilføjer Indsenderen et Par kortfattede Bem æ rkninger om Cigarens B rand og Sm ag). Eventuel Præm ie bedes mig tilstillet gennem Cigarhandler (eller Købm and) N -N ....................... boende ...................... N .N. ( Underskrift ) ........... (Bopæl) Ovenstaaende Tid bevidnes a f medundertegnede Deltagere i Forsøget: N.N. (U nderskrift) .............. (Bopæl) N.N. (U nderskrift) .............. (Bopæl) Vi udleverer til den a f de H errer eller Damer, der ryger længst, en Præm ie paa 500 Stk. Fuente, det næstbedste Resultat belønnes m ed iOO, tredjebedste med 300, dernæst kom m er efter Resultaternes Godhed 5 Præm ier å 200 og l i Præm ier å 100 Stk. Fuente. Alle Meddelelser om Resultat m aa sendes til vort F irm a direkte og franko inden senest 5. Ja n u ar 1907, og alle Præm ierne vil blive tilstillet de respektive Præmietagere igennem den opgivne Forhandler senest den 15. Januar. Skulde 2 eller flere a f de Præmieberettigede holde samm e Tid, vil der blive forelaget Lodtrækning, og den, der træ kker højest N r., bliver den favoriserede. Det hele er ku n en lille Spøg. Gør nu Forsøget med I Og som sagt: E n glædelig Jul til alle Fuentes Venner! KARL PETERSEN & Co., København.

I?:

E M I L C L A U S E N FOTOGRAF FREDERIKSBERGGADE 34, II. T U

^/efez ^ ffew /ancJ i^ofogira^'.

TELEFON 8 0 5 0 .

Clr

(¿/{eßrnarferqac/e

C(9e&ß>n 8A f9.

Christiansholms fabriker

Nyhavn 4, Stuen. — Telf. 196. Cokes, C inders og Nøddekul Til Kakkelovne og Oentralvarmeapparater.

l a n d m a n d s b a n k e n s H j e m m e S p a r e b ø s s e

Del Øslasialiske Magasin AmaéerVorv 3 3 i*±'. DECEMBER MAANED J U L E - U D S T I L L I N G

Kgl. Dansk og,græsk Hof*instrumentmager.

Cornelius Knudsen, 1 5 , K ø b m a g e r g a d e

?"

^ H o b e s " N S /Bogsamlingen MmsHAHSEjpt

1 5 .

G o l d s c h m i d t s Jule-Udstilling, IO, Amagertorv IO, e n n u a a b n e t .

LINOLEUM. e m . m e y e r Jorcks Passage Telefon 1495

Simonsen&Weels Eft. Kgl. H o f-L ev eran d ø r K e b m a g e r g a d « 2 0 Brudeudstyrsforretning a n b e f a le r s in J u l e - U d s t i l l i n g .

J Ø & M U U . SiilerøbSøøwrrfsAøntor !ndusl*ribgng:7-Telf.1067.

P Peltnni Bogtrykkeri (Egmont H. Petonen), Kj.beob.TH

Made with