כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - דצמבר 2016 - גיליון 234

˘„Á

ª ¤§¤

≤∞±∂ ¯·Óˆ„ Ê¢Ú˘˙ ÂÏÒÎ≠Ô¢Á

‰Ú¯· ˜È˙‰ Á¯Ê‡Ï ÔÈÊ‚Ó‰

Đ ă Āĕ üĠĐ ýĠ øĕ Đ ă .ĤđāČ ăđĜ ĀĘ Ħ þĜ Āĕ ă

üė ĂĜ úē þĦ āđĜ þĠ ÿĝ øĚ

ĕ üĘ Ħ þĤ þĤ āđĥ øĚ ,ĕ üĘ Ħ þĤ ă

.Ĥ āđĤ ă

øď Ę ÿĞ øđ ĥ þĠāē Ę ÿĞ

(ĝĕĜĠĕģ ěĕđĘ)

9 8

7 6

5 4

¯ÁÂ‡Ó ·ËÂÓ

‡˙·Ò ˘‚Ù ‡·Ò˘ ÏÊÓ ‰Êȇ

„ÚÏ È Â·˘

˙‡Âˆ ≠ ı·˘˙ ≠ ‰ÈÂÂÈ¯Ë ≠ ‰ÂÊ˙ ≠ ÏÂ˘È· ≠ ˙ȯ·Ú ≠ ‰È‚ÂÏÂÎË ≠ ÏÂÈË ≠ ‰Ù‡ ≠ ¯ÙÒ ∫ÌÈÚ·˜ Ìȯ„Ó

Made with