Gezamenlijk advies Bestuurscommissies aan College van B&W

15 februari 2016

Aan het College van Burgemeester en Wethouders. Gemeente Amsterdam,

Stadhuis, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

Geacht College,

In antwoord op uw schrijven van 13 november 2015 aan de leden van de Bestuurscommissies van de stadsdelen, ontvangt u hierbij een gezamenlijk advies van de zeven Bestuurscommissies. Dit advies is een reactie op de bestuurlijke ambitie ‘Ruimte voor maatschappelijk initiatief’ die uw college op 3 november 2015 heeft vastgesteld. In alle stadsdelen hebben de Bestuurscommissies gesproken met bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van initiatieven en andere betrokkenen. Vervolgens heeft op 21 januari 2016 een stedelijke bijeenkomst plaatsgevonden met vertegenwoordigers van alle Bestuurscommissies en van maatschappelijke initiatieven uit de hele stad. Daar zijn wij het eens geworden over bijgaand advies, dat in de besluitvormende vergaderingen van de Bestuurscommissies, behalve Zuid, bekrachtigd is. Zuid heeft een eigen advies geformuleerd waarvan de strekking wel overeenkomt met de strekking van dit advies. De Bestuurscommissie Zuid heeft wel kennis genomen van het gezamenlijke advies. Bij alle verscheidenheid kwam één onderwerp in alle besprekingen naar voren: het is goed dat het College deze ambitie heeft geformuleerd en dat deze herkend wordt door Bestuurscommissies en initiatieven. Waar het nu op aankomt, is de praktische uitwerking ervan. Overal in de stad zien we een jarenlange praktijk van samenwerking met initiatieven die een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren. Op steeds meer terreinen nemen bewoners en ondernemers zelf het heft in handen. Voor de Gemeente Amsterdam ligt er nu vooral een taak om die samenwerking in te bedden in de gehele (vernieuwde) gemeentelijke organisatie. Daarom is de kern van ons advies om een gezamenlijke ontwikkelagenda aan te gaan. Sommige punten van die agenda gaan over interne leerprocessen en veranderingen binnen de gemeente. Bij andere punten zijn de inbreng van de expertise vanuit initiatieven en het gezamenlijk leren met initiatiefnemers aan de orde, bijvoorbeeld onder auspiciën van de Amsterdamse School. Over deze praktische uitwerking blijven wij graag met u in gesprek.

[ruimte voor eigen alinea met speciaal aandachtspunt vanuit stadsdeel]

Met vriendelijke groet,

Made with