השבט השישי - גיליון 117

השבט השישי

מועצה אזורית זבולון

2012 עיתון המועצה - גליון 711 - אוקטובר - נובמבר אורנים אושה איבטין חוואלד יגור כפר ביאליק כפר המכבי כפר הנוער הדתי כפר חסידים א‘ כפר חסידים ב‘ נופית ראס עלי רמת יוחנן שער העמקים www.zvulun.org.il השבט השישי

״... ״זבולון לחוף ימים ישכון

, ם ֹ רו ָּ ד ַ ים ל ִ ק ְ ׁ ש ֹ ט נו ֶ ק ֶׁ ל ש ֶׁ ת ש ֹ לו ֹ קו . ת ֹ ירו ִ ח ְּ ל ב ֶׁ ש ׁ ש ַ ע ַ ר ְ ם ל ֹ קו ָ ים מ ִּ נ ַ פ ְ מ ," ם ֹ לו ֲ ד ה ַ "ע ּ יעו ִּ ג ִ ים ה ִ מ ָ ה י ָ נ ֹ מו ְ ׁ ש ם ִ י ַ ל ָׁ ש ּ רו ְ י י ֵ ר ָ ה ֵ וכתמיד מ ... ת ֹ או ְ ר ִ ל ְ ו ַ ע ֹ מ ְ ׁ ש ִ ים ל ִ יב ִ יט ֵ מ

ק ֹ חו ָ ר ָ ם ה ֹ רו ָּ ד ַ ה ל ָ ר ְ ג ִ ּׁ ש ַ ר ה ֹ ז ָ ח ָּ ט ת ַ ע ְ ד מ ֹ עו ת ֹ מו ְ ׁ ש ּ ים ו ִ נ ָּ ה פ ֶ ה ַ ז ְ א נ ֹ ר ל ָ ב ְּ ט כ ַ ע ְ ד מ ֹ עו , ק ֹ ר ָ י ְ ל ו ֹ חו ַּ כ ֹ מו ְּ י כ ִ ע ְ ב ִ ה ט ֶ י ְ ה ִ ם י ֹ ּ ד ָ ע א ַ ב ְ צ אן ָּ כ ּ יו ָ ד ה ֹ ל עו ֹ מו ְ ת ֶ א ֶׁ ת ש ֹ ראו ָ מ ַ י ה ֵ ד ֵ ק ה ַ ר ... ת ֹ מו ֹ לו ֲ ח ַ ה ְ ך ֹ תו ְּ ם ב ָ ש ֹ י ֵ ח א ַ ט ֶּ ב ַ ל ּ נו ְּ כ ְ ׁ ש ִ י

... ים ִ ב ָּ ת ַּ כ ַ ת ה ַ ל ֵ ה ְ ק ַ ה מ ָ ר ָׁ ה פעמינו ש ָ ימ ִ ׁ ש ְ ז נ ָּ כ ְ ר ֶ מ ְ ל , ה ָ ק ָ ס ְ פ ַ ת ה ָ צ ְ יר ק ִ ע ָּ ב ּ ינו ִׂ ש ָ ע ֶׁ ן ש ָ יכ ֵ ז, ה ָּ כ ְ ר ֶ מ ְ ל ים ִ ק ָ פ ֳ ת א ֶ ר ֵ י ֲ ע ֶ ע ו ַ ב ֶׁ ר ש ֵ א ְּ ן ב ֹ לו ֶ ק ְ ׁ ש ֲ ם א ֹ לו ָׁ ש ּ יו ֱ ה ... ה ָ א ָ ב ֲ ה ה ָ יל ִ פ ְּ נ ַּ אי ב ַּ ד ַ ו ְּ ה ב ֶ א ָ ר ְ ת ִ נ , ה ָּ נ ִּ פ ַ ר ל ֶ ב ֵ ע ֵּ מ ֶׁ ת ש ֹ ירו ִ ח ְּ ב ַ ת ה ֹ בו ּ ו ׁ ש ֲ ם ח ֹ ו ּ י ַ ...ה ה ָ יע ִ ג ְ ק נ ָ ח ְ ר ֶ מ ְּ אן ב ָּ ר כ ָ ב ְּ ן כ ֵ ה ה ָ ינ ִ ד ְּ מ ַ ולקברניטי ה ּ נו ָ ים, ל ִּ י ַ ם ח ַ ס ֹ מו ְּ ם כ ֵ ה ים ִ כ ְּ י ַ ח ְ מ ּ ים ו ִ ע ְ ג ֹ נו ּ נו ָ ים א ִּ ד ְ ק ַ ק מ ָ ח ְׂ ש ִ מ ֹ מו ְּ כ ... ים ִ ׁ ש ּ ן חו ֹ רו ְּ כ ִ ׁ ל ש ֶׁ ים ש ִּ ב ַ ת ר ֹ עו ּ בו ָׁ ש ְ ים ל ִּ כ ַ ח ְ מ ּ ו

, ת ֹ לו ֹ ו ּ ק ַ ת ה ֵ ע א ַ מ ְ ׁ ש ִּ א ת ֹ ּ ל ֶׁ ן ש ַׁ יש ִּ ד, ת ֶ ל ֶ ן י ַׁ יש ִּ ת ... ת ֹ ירו ִ ח ְּ ב ַ י ה ֵ ר ֲ ח ַ ד א ַ ה ע ָ ח ּ נו ְ מ ִּ ן ב ַׁ יש ִּ ת

ה ֶׁ ש ֹ י מ ִ ר ֲ ע ַ י

1 | השבט השישי

Made with