השבט השישי - גיליון 117

השבט השישי

תוכן עניינים

' גליון מס 117

השבט השישי

השבט השישי

מועצה אזורית זבולון

2012 עיתון המועצה-גליון 711-אוקטובר-נובמבר אורנים אושה איבטין חוואלד יגור כפר ביאליק כפר המכבי כפר הנוער הדתי כפר חסידיםא‘ כפר חסידיםב‘ נופית ראסעלי רמתיוחנן שער העמקים www.zvulun.org.il השבט השישי

״... ״זבולון לחוף ימים ישכון

משולחן ראש המועצה כתב: ארז ארד - מזכיר המועצה

, ם ֹ רו ָּ ד ַ יםל ִ ק ְ ׁ ש ֹ טנו ֶ ק ֶׁ ל ש ֶׁ תש ֹ לו ֹ קו . ת ֹ ירו ִ ח ְּ ל ב ֶׁ ש ׁ ש ַ ע ַ ר ְ םל ֹ קו ָ יםמ ִּ נ ַ פ ְ מ ," ם ֹ לו ֲ ד ה ַ "ע ּ יעו ִּ ג ִ יםה ִ מ ָ הי ָ נ ֹ מו ְ ׁ ש ם ִ י ַ ל ָׁ ש ּ רו ְ י י ֵ ר ָ ה ֵ וכתמיד מ ... ת ֹ או ְ ר ִ ל ְ ו ַ ע ֹ מ ְ ׁ ש ִ יםל ִ יב ִ יט ֵ מ

ק ֹ חו ָ ר ָ םה ֹ רו ָּ ד ַ הל ָ ר ְ ג ִ ּׁ ש ַ ר ה ֹ ז ָ ח ָּ טת ַ ע ְ ד מ ֹ עו ת ֹ מו ְ ׁ ש ּ יםו ִ נ ָּ הפ ֶ ה ַ ז ְ אנ ֹ ר ל ָ ב ְּ טכ ַ ע ְ ד מ ֹ עו , ק ֹ ר ָ י ְ ל ו ֹ חו ַּ כ ֹ מו ְּ י כ ִ ע ְ ב ִ הט ֶ י ְ ה ִ םי ֹּ ד ָ עא ַ ב ְ צ אן ָּ כ ּ יו ָ ד ה ֹ ל עו ֹ מו ְ ת ֶ א ֶׁ תש ֹ ראו ָ מ ַ י ה ֵ ד ֵ קה ַ ר ... ת ֹ מו ֹ לו ֲ ח ַ ה ְ ך ֹ תו ְּ םב ָ ש ֹ י ֵ חא ַ ט ֶּ ב ַ ל ּ נו ְּ כ ְ ׁ ש ִ י

. ‏דיווח מישיבת מליאת המועצה מ 01 לספטמבר

... ים ִ ב ָּ ת ַּ כ ַ תה ַ ל ֵ ה ְ ק ַ המ ָ ר ָׂ הפעמינו ש ָ ימ ִ ׁ ש ְ ז נ ָּ כ ְ ר ֶ מ ְ ל , ה ָ ק ָ ס ְ פ ַ תה ָ צ ְ יר ק ִ ע ָּ ב ּ ינו ִׂ ש ָ ע ֶׁ ן ש ָ יכ ֵ ז, ה ָּ כ ְ ר ֶ מ ְ ל ים ִ ק ָ פ ֳ תא ֶ ר ֵ י ֲ ע ֶ עו ַ ב ֶׁ ר ש ֵ א ְּ ן ב ֹ לו ֶ ק ְ ׁ ש ֲ םא ֹ לו ָׁ ש ּ יו ֱ ה ... ה ָ א ָ ב ֲ הה ָ יל ִ פ ְּ נ ַּ אי ב ַּ ד ַ ו ְּ הב ֶ א ָ ר ְ ת ִ נ , ה ָּ נ ִּ פ ַ ר ל ֶ ב ֵ ע ֵּ מ ֶׁ תש ֹ ירו ִ ח ְּ ב ַ תה ֹ בו ּ ו ׁ ש ֲ םח ֹ ו ּ י ַ ...ה ה ָ יע ִ ג ְ קנ ָ ח ְ ר ֶ מ ְּ אן ב ָּ ר כ ָ ב ְּ ן כ ֵ ה ה ָ ינ ִ ד ְּ מ ַ ולקברניטי ה ּ נו ָ ים,ל ִּ י ַ םח ַ ס ֹ מו ְּ םכ ֵ ה ים ִ כ ְּ י ַ ח ְ מ ּ יםו ִ ע ְ ג ֹ נו ּ נו ָ יםא ִּ ד ְ ק ַ קמ ָ ח ְׂ ש ִ מ ֹ מו ְּ כ ... ים ִ ׁ ש ּ ן חו ֹ רו ָּ כ ִ ׁ ל ש ֶׁ יםש ִּ ב ַ תר ֹ עו ּ בו ָׁ ש ְ יםל ִּ כ ַ ח ְ מ ּ ו

: דיווחי ראש המועצה, דב ישורון משרד התחבורה קבע : אחריות מע"צ על כבישים במועצה

: כבישים במועצה באחריות מע"צ . א. כביש הגישה לראס עלי וחוואלד

, ת ֹ לו ֹ ו ּ ק ַ תה ֵ עא ַ מ ְ ׁ ש ִּ את ֹּ ל ֶׁ ן ש ַׁ יש ִּ ד,ת ֶ ל ֶ ן י ַׁ יש ִּ ת ... ת ֹ ירו ִ ח ְּ ב ַ י ה ֵ ר ֲ ח ַ ד א ַ הע ָ ח ּ נו ְ מ ִּ ן ב ַׁ יש ִּ ת

ה ֶׁ ש ֹ י מ ִ ר ֲ ע ַ י

1 | השבט השישי

. ב. הכניסה לכפר חסידים . ג. הכניסה ליגור עד השער

, נפתחה בצורה מוצלחת בכל בתי הספר : שנת הלימודים נפתח בי"ס ניצני זבולון החדש, נבחר קבלן זוכה לבניית . בי"ס חדש בראס עלי-חוואלד

משולחן ראש המועצה ראיון עם ראש המועצה במועצה עמק זבולון משנה גוונים טור אישי בית ספר ניצני זבולון בית ספר כרמל זבולון בית ספר נופית פרוייקט פיג'מה חזרה לעין גדי כנס מחזורים ביגור יהודית עמית משער העמקים ביישובים רווחה דורות שעה עם הרב מור יוסף ספורט ונוער תרבות

4 2 9

מליאת המועצה אישרה את הדוחות הכספיים :2011 מאזן .2011 המבוקרים לשנת

13 17 20 24 21 25 26 18 27 28 30 32 34 36 40

ראש המועצה סקר את ועדות הגבולות : ועדות גבולות . הפעילות מול המועצה

מבקר משרד : התייחסות וועדת ביקורת + 2011 דו"ח ביקורת . הפנים ביקר את ספרי המועצה ומצא שלושה ליקויים קלים ועדת הביקורת ומבקר הפנים התייחסו לדו"ח המבקר. דו"ח . הביקורת והמלצות הוועדה, הוצגו ואושרו ע"י המליאה אישור הרכב דירקטוריון החברה לפיתוח זבולון והעמותה : לקידום חינוך ותרבות - זבולון . נבחר דירקטוריון לחפ"ז בהתאם לדרישות משרד הפנים . נבחרה הנהלה לעמותה לק.ח. תרבות - זבולון

: דוח כספי - העמותה לקידום החינוך ותרבות זבולון .2011 למליאה הוצגו הדוחות הכספיים של העמותה לשנת

: דוחות כספיים חוות הנסיונות .2011 למליאה הוצגו הדוחות הכספיים של החווה ל

, אריאלה וולק, הלן בוטנסקי, גדי נס, מיכל קציר, ארז ארד, אבי ברוך : חברי מערכת יערי משה : עורך העיתון יערי משה : צלם מערכת 04-8478167 : פקס moshe@zvulun.co.il : דואר אלקטרוני שלומי גפן . כל הזכויות שמורות למועצה אזורית זבולון 04-8722260 . טל דפוס סמדר : עיצוב והדפסה . אין לשכפל להעתיק או להפיץ עלון זה או חלקים ממנו ללא הסכמה בכתב מאת העורך

השבט השישי | 2

Made with