Handboek rehabilitatie voor zorg en welzijn - Lies Korevaar en Jos Dröes

deel 1  Algemeen

altijd in een sociale context staan; anderzijds vereist het vervullen van een rol per definitie ook het verrichten van een zeker aantal voorgeschreven activiteiten. Herstel van rolfunctioneren is dus per definitie gericht op ver- betering van zowel activiteiten als participatie. Pieter is al tien jaar onderhoudsschilder. Op een dag valt hij tijdens het schil- deren van de steiger, met een complexe beenbreuk als gevolg. Hoewel de artsen hun uiterste best doen, kunnen ze niet voorkomen dat Pieter mank wordt. Door zijn moeilijke lopen (een beperking) verliest Pieter zijn baan (een parti- cipatieprobleem). Ook kan hij zijn hobby, langeafstandswandelingen maken, niet meer beoefenen (beperking), wat betekent dat hij zijn rol als lid van zijn vaste wandelclub niet meer kan vervullen (participatieprobleem). Voor wat betreft zijn werk kan Pieter worden omgeschoold tot administratief mede- werker (verandering van rol), maar dat ziet hij eigenlijk niet zo zitten. Pieter wordt depressief en komt hiervoor onder behandeling van een psy- chiater. Deze behandelt zijn depressie met medicijnen en gesprekken, maar verwijst hem ook al snel door naar een rehabilitatiewerker. De rehabilitatie- werker, Cees, brengt met Pieter in kaart welke mogelijkheden er zijn op het gebied van werk en inventariseert ook zijn hobby’s. Vanwege zijn beperking in het lopen kan Pieter niet meer de steiger op, maar binnenshuis werken behoort wel tot de mogelijkheden. Langeafstandswan- delen is niet meer mogelijk, maar vissen wel. Pieter viste vroeger ook wel. Hij vindt dat hij dan, net als bij het wandelen, echt in de natuur is. Naderhand zegt Pieter dat zijn herstel eigenlijk is begonnen na het derde gesprek met de rehabilitatiewerker. ‘Toen kreeg ik weer hoop’, zegt hij. ‘Ik dacht: er zit voor mij toch nog wel wat in.’ (Regionale Werkgroep Rehabilitatie, 2001) 1.2.1 Rehabilitatie Rehabilitatie is oorspronkelijk ontwikkeld voor mensen met ernstige lang- durige fysieke of psychische beperkingen en participatieproblemen. Te- genwoordig worden rehabilitatietechnieken ook breder toegepast, zoals bij mensen in achterstandssituaties, teneinde onnodige invalidering en partici- patieproblemen te voorkomen. De Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB), die in dit boek een belang- rijke plaats inneemt, is in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw onder de naam psychiatric rehabilitation ontwikkeld door het Amerikaanse Definities

1.2

34

Made with