076931496 bedst kvalitet

RÅDHUSBIBUOTEK Lys i mørket - for hvem? - hvordan? éi øi.Z

I Det Gamle Testamente, som blandt meget andet også er en guldgrubbe af udtryk for men­ neskelige erfaringer, gode som bitre, for længsler og drømme, står der: Nær er Herren hos al­ le, som kalder, hos alle, som kal­ der på ham i sandhed. Nogle har den fejlagtige op­ fattelse, at Guds lys ikke er for dem, det er kun for de »from­ me«. De, som nogle kalder fromme, er dog bare almindeli­ ge døbte mennesker uden sær­ lige kvaliteter. De regner med deres dåb, vil ikke glemme ly­ set, og derfor kommer de jævn­ ligt i kirken, hvor Gud sætter os stævne ved døbefont og nad­ verbord - i sit ord. Lyset er for alle. Kirkefolket såvel som »de ukirkelige« er nogenlunde lige gode om at glemme det. Jesus selv siger: »Således elskede Gud verden, at han gav sin Søn, den enbår­ ne, for at enhver, som tror på sket med udgangspunkt i Peter Plys. Peter Plys ville altid helst høre en historie om sig selv. Og hvem vil ikke det? Udgangspunktet er os selv og det sted vi bor; Nørrebro. Onsdag den 3. januar kl. 14.00 »Nørrebro gennem tiderne.« Historikeren Ove Dahl, som selv er opvokset på Nørrebro og medarbejder på lokalhi­ storisk arkiv, vil holde et lys- billed-foredrag om emnet. Onsdag den 7. februar kl. 14.00 »En rabarberdreng vokser op« er blevet filmatiseret og hed­

Hvad er et juletræ uden jule­ lys? Vi danske bruger meget le­ vende lys, det ikke bare hygger, men det har en helt anden virk­ ning, også symbolvirkniong end en el-pære. Og vi slukker gerne for det andet lys, nå vi har levende lys, for så bliver det levende lys' virkning stær­ kere. Det ville dog lyse præcis lige så meget i strålende sol el­ ler i en festoplyst sal, men man lægger ikke så meget mærke til det. Men går lyset ud - også i overført betydning, så bliver det levende lys, som hele tiden har været til rådighed som en mulighed, pludselig afgøren­ de. Men har man ikke jævnligt haft det fremme, er det måske kommet så langt af vejen , at det er vanskeligt at finde. Lige­ sådan med ham, julelyset er symbol på, Kristus; vanskeligt at genfinde måske, men ikke umuligt. ANNA-KLUBBEN En klub kan man melde sig ind i, og som medlem har man ind­ flydelse. Jeg kunne tænke mig at vi havde en sådan klub ved Anna Kirke. Endnu er det kun en idé - og skulle nogen være med på idé­ en, så lad os tale sammen. Det kunne blive en klub med initia­ tiver til almene - folkelige - hi­ storiske - kulturelle - kirkelige og sociale arrangementer, hvor der var plads til både at under­ holde, opleve og oplyse. I første omgang har jeg plan­ lagt nogle 1. onsdage i januar, februar, marts og april. Det er

ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.« Verden er Ver­ den, ikke et lille udsnit af den, som har særlige kvaliteter eller evner. Men der stod jo »enhver, som tror på ham«, er det ikke en ind­ skrænkning? Det er dog vel en betingelse? Ikke for Guds vilje til at skænke nyt livsmod og håb, gøre jul til jul, men nok for menneskers mulighed for at få glæde af det. Hvis du ikke - måske på trods af al rimelighed og tvivl - regner med din elske­ des kærlighed, kommer der ikke det liv og den glæde ud af det, der kunne være kommet; det er ikke anderledes med for­ holdet, Gud - menneske. Tro er ingen kvalitet, men et bevidst tilhørsforhold. Brug ju ­ len til at finde ud af, at du hører til, at lyset skinner også for dig. Det kan ingen andre finde ud af for os. Glædelig jul. Vibeke Høygaard der nu: Familien Christen­ sen. Det bygger på den på Nørrebro velkendte Christi­ an Christensens selvbiogra­ fiske skildring af et arbejder­ miljø på Nørrebro. Provst Finn Ellerbek vil tage os med på turen fra Nørrebro til 'Ihnzania og tilbage til Nør­ rebro igen. Onsdag den 4. april kl. 14.00 »En rabarberdreng vokser op« fortsat... Vel mødt Kaj Anker Jensen Onsdag den 7. marts kl. 14 »Nørrebro ud og hjem.«

2

Made with FlippingBook Online newsletter