מרכז קהילה - נעורים - חוברת חוגים תשע"ט

חטיבת ספורט וקהילה

חוברת חוגים תשע״ט

מרכז קהילה ראשון לציון נעורים

w w w . h i r o n i t . c o . i l 03-6335900

Made with FlippingBook Annual report