Vejviseren 1929

410

Politistation i Hellerup: Hellerupvej 5. gi Helrup 547. Aaben Dag og Nat. -

Ordrup: Fredensvej 44. gi Ordrup 213. Aaben til 11 Aften, Søn- og Helligdage fra 8—12 Form. Gjentofte: Baunegaardsvej 11. g Gentofte 95. Hverdage aabent til 8 Aften, Søn og Helligdage: 8 — 12 . Politibetjentene i Skovshoved: gi Ordrup 156 og gi Ordrup 1740. Postkontor: Charlottenlund Hverdage 9—6, Gjentofte: 9—6, Hellerup: 9—6, Klampenborg: 9—12 og 2—6. Postvæsenets Oplysningskontor: Oentralpostbygningen, Bernstorffsgade, Opg. E, 1. Sal, aabent Hver­ dage 9—7. g 6298. Fri Notering. Redningskorpset: Ørnegaarden. gi Gentofte 1108. Skattevæsenets Kontor: Raadhuset 10—3. gi Ordrup 1780. Skatteraad: Formand: Højesteretssagfører Gustav Graae. Sekretær: Ekspeditionssekretær Axel Jør­ gensen, Ch. Kontor: Raadhuset, Charlottenlund. Hverdag 10—1, gi Ordrup 1780. Skoledirektørens Kontor: L. E. Bruunsvej 8 Ch. io—3. gi Ordrup 1780. Skolefondskassereren: Blegdamsvej 6 (Thinghuset! 12 —3 gi 6330. Skorstensfejermestre: A Hegelund, Rakelsvej 6 H. giHelrup 152; Erik Pedersen, Broholms Allé 12 Ch., gi Ordrup 2173; Gjentofte Distrikt vakant. Sognefogeder: Gjentofte: Tømrermester Jens Andersen, Brogaardsvej 18, C. gi Gentofte 46. Tirsdag og Fredag 5— -6i Aften. Hellerup: Grosserer Th. Bodholdt, Bengtasvej/2 H, gi Helrup 1505. Ordrup og Skovshoved: Murermester H CBiichler, Teglgaardsvej 25 Ch. (Tirsdag og Fredag 2—7) gi Ordrup 148. Sporvejenes Trafikkontor og Kontor for fundne Sager Strandvej 102 A, Hell., gi Helrup 978, aabent 3—4. Statsbanernes Oplysningskontor: Hovedbanegaarden. gi Central 1701. Hverdage 8—20. Søn- og Hel­ ligdage 8—15, udenfor disse Tider gi Central 400. Sundhedskommissionen: Formand: Overretssagfører Dam-Nielsen, ■Christiansvej 6 Ch. gi Ordrup 457. Kontor: Ingeborgvej 1 Ch. (Ingeniørkontoret) 1—2. gi Ordrup 1780. Formanden træffeo som Regel i sit Hjem 6—7 Aften. Teknisk Forvaltning Kommunens: Ingeborgvej 1 Ch. 10—3. gi Ordrup 1780. Telegrafstationerne: Kontortid for C h a r l o t t e n l u n d : Hverdage 8—9, Søn- og Helligdage: 8— 3. G j e n t o f t e : Hverdage 9—12 og 2—6. Søn- og Helligdage lukket. H e l l e r u p : 8—9 dag­ lig. K l a m p e n b o r g : Hverdage 9—12 og 2—6, Søn- og Helligdage, April—September 8—9, Vinteren lukkét. Toldkammeret paa Codsbanegaarden i Hellerup aabent Mandag, Onsdag og Fredag 9—12.

K A R E N V O L F ’ s H J E M M E F O R KIKS OG BISCUIT

F A A S O V E R H E L E L A N D

Vandforsyningen: Ingeborgvej 1 Ch. 10—3. gi Ordrup 1780. Vejviserens Kontor: Ahlmanns Allé 24, Hellerup, gi Helrup 763. Økonomikontoret: Raadhuset, 10—3. gi Ordrup 1780.

HELLERUP SYGE* OG BEGRAVELSESKASSE Statsanerkendt. Stiftet 1894. Qa. 3 5 0 0 SHedlemmev Kontor: Strandvejen 201. — Kontortid hver Dag fra 10—3 og Fredag fra 6—9 Aften. Optager SMænd og Søvinder f r a 1 4—4 0 5 Har Telefon: Helrup 95.

FORMAND: H. P. HANSEN

M A N T Z I U S V E J 15.

T L F . H E L R U P 204.

CHR. FRIIS H E L L E R U P V E J 42 (VED A P O T H E K E T )

T E L E F O N E R : H E L R U P 1 5 8 -2 1 4 8

S P E C IA L IT E T : D AN SKE OG SV EN SKE G A P P E L B IT A H

Made with