New-Tech Magazine | Sep 2020 | Digital Edition

התפקיד הקריטי של הנדסתמערכות בארגון

אבי בראל, סמנכ"ל הנדסה, בינת תקשורת מחשבים

שאחראי על רובד ניהול הפרויקט – ■ הטמעה מוצלחת של הפרויקט קצה לקצה ) לכל אורך חיי הפרויקט. End to End ( פנים רבות להנדסת מערכות על-מנת לבצע נכונה את תפקידו כמהנדס מערכת, הוא נדרש לקחת בחשבון בעבודתו לא רק את הפן ההנדסי אלא גם את הפן הניהולי: הנדסת מערכות מתחילה בפן ההנדסי, ■ בהגדרה של הצרכים של בעלי העניין השונים (הלקוחות ,המשתמשים ועוד) והיכולות הנדרשות מהמערכת, בתיעוד הדרישות השונות, ובהמשך בהיתוך הפתרונות הטכנולוגיים לכדי יצירת מערכת שלמה, אימות עמידת המערכת בדרישות והוכחת התאמת המערכת לצרכים ולציפיות של בעלי העניין, תוך ראיה של הבעיה הכוללת. הנדסת מערכות משלבת בפן הניהולי, ■ ) Subject - Matter Expert מומחי-תוכן ( מתחומים רבים ומגוונים לכדי עבודת צוות (לעיתים רבות במודל מאתגר של ניהול מטריציוני ולא ישיר) תוך כדי יצירת תהליך הנדסי מובנה שמתקדם משלב הרעיון אל שלב המימוש, השימוש והתפעול השוטף.

ה

נדסת מערכות הינה השם הכולל לענף בהנדסה העוסק בניתוח

הנדסת ערך הנדסת מערכות מתחילה באיתור צרכי ויעדי הלקוח (בין אם הם טכניים, עסקיים, או יעדים אחרים של הארגון) ושל בעלי העניין במערכת. יש לתת את הדעת לכך שבעלי העניין יכולים להיות מגוונים: החל ממשתמש הקצה של המערכת, מתפעל/ תומך של המערכת, מתחזק של המערכת, המשך מרוכש המערכת, מוטבים נוספים מפונקציונאליות המערכת ומערכות אחרות שמתממשקות למערכת, וכלה ביועצים, מוטבים עסקיים ופוליטיים, רגולטורים ועוד בסביבה הרחבה יותר. לאיתור זה חשיבות רבה על-מנת לספק פתרון איכותי שעונה לצרכים של ערך ותועלות בעלי העניין ומספק להם . ) Benefits & Engineering Value ( בהקשר זה חשוב לציין כי אין להסתפק רק ) של הפתרון features בבחינת התכונות ( בפני עצמם אלא לקיים בחינה כוללת כיצד התכונות המוכחות הללו מסייעות בפתרון "נקודות הכאב" הקיימות ובהשגת התועלות הרצויות ואף מעבר לכך עבור הלקוחות ובעלי העניין.

דרישות והגדרת מענה טכני לצרכי ויעדי הלקוח, תוך התייחסות למרכיבי המערכת השונים, יכולותיהם ומגבלותיהם. משולב ארגונית כחלק מהנדס המערכת ממתודולוגיית העבודה אל מול הלקוחות, שמבוססת על מספר רבדי עבודה וקשרים בין הספק/אינטגרטור לבין הלקוחות: שמנהל את רובד מנהל תיק הלקוח - ■ הפעילות ואחראי על הקשר מול הלקוח מרכזי. FOCAL POINT כ- System רובד מהנדס המערכת ( ■ המכיר את מערכות הארגון – ) Engineer של הלקוח וצרכי הארגון ובשילוב המומחים הטכנולוגיים בצד הלקוח ובצד האינטגרטור מעלות" את הפתרונות 360 "תופר לפי מידה, המתאימים ללקוח ואחראי על תכנון העל High Level Design & Preliminary Design ( ) של הפתרונות הללו בראייה Review מערכתית. – Professional Services רובד ה- ■ המהנדסים שאחראים לתכנון המפורט של המערכות, להטמעת הפתרונות ולתחזוקתם במערכות הלקוח.

New-Tech Magazine l 26

Made with FlippingBook - Online magazine maker