New-Tech Magazine | Sep 2020 | Digital Edition

כל החלטה מקצועית צריכה לעבור ע"י מהנדס " So what ?/ “ Why ? " המערכת את מבחן ה- תוך ליבוי היצירתיות של צוות המהנדסים וחשיבה מחוץ לקופסא לבחינת פתרונות חדשניים. אלו יכולים לסייע בגיבוש פתרון כולל מתקדם שיאפשר למערכת לספק תועלות לאורך שנים רבות קדימה, הן סמוך לשלב ההקמה והן לאורך שנות שימוש ותפעול .) Day 2 Operation מרובות ( חווית המשתמשים השונים מן המערכת היא קריטית ועל מהנדס המערכת להתייחס לא רק לערך שהמערכת נותנת אלא גם לנוחות השימוש בה, כפי שהגדיר זאת בעבר סטיב ג'ובס: "אתה צריך להתחיל מחוויית הלקוח ומשם להתקדם לטכנולוגיה. אף פעם לא להיפך". המפתח להצלחת המערכות הוא בשילובן בפרויקטים מערכתיים, אינטגרטיביים ומולטי-דיסציפלינאריים, המשלבים יחדיו מספר רב של טכנולוגיות, אין זה תנאי מספק שכל תת-מערכת תעבוד בצורה טובה בפני עצמה, אלא נדרש ממהנדס המערכת לוודא כי תתי-המערכות תהיינה משולבות זו בזו באופן שכלל המערכת תבצע את ייעודה המלא. במקרים אלו האחריות של הנדסת המערכת גדולה פי כמה וכמה מאחר והיא מהווה את הגורם המתכלל את כלל תתי-המערכות בראייה "קצה לקצה", על שלל הממשקים ביניהם וההשפעות ההדדיות ביניהן. לבינת מתודולוגיה וכח-אדם מיומן ובעל ניסיון רב-שנים ומוצלח בביצוע הנדסת מערכת בשלל פרויקטים, קטנים כגדולים, כגון עיר הבה"דים, הרכבת הקלה, נמל דרום ועוד.

שילוביות קצה לקצה לאחר "פירוק" הצרכים השונים מרמת העל של צרכי הלקוח ועד הפרטים הקטנים ביותר בכל תת-מערכת/מכלול/רכיב, הנדסת המערכת מתחילה לבחון (בסדר הפוך) פתרונות לכל רכיב/מכלול/תת-מערכת ושילוביות קצה- ולבצע הליך של "בנייה" לכדי ) End - to - End Ecosystem לקצה ( מערכת משולבת והוליסטית המאפשרת את קבלת הערכים הרצויים. כיוון שמחיר הטעות הולך ועולה מעריכית ככל שהיא מתגלה בשלב מאוחר יותר בפרויקט הרי שהנדסת המערכות גם לוקחת בחשבון מראש ומוקדם ככל שניתן את הסביבה הקיימת כיום, אילוצים שונים בהיבטי טכנולוגיה/לו"ז, החרגות למיניהן, הנחות עבודה וחלוקת אחריות ברורה בין האינטגרטור ללקוח. לפיכך, חשוב לקיים תהליכים סדורים לתיאום הציפות בנושאים אלו עם נציגי בעלי העניין במסגרת מסמכי תכן וסקרי תכן System Reference לכל אורך הפרויקט: System ) SRR ) ו- ( SRD ( Document High - בשלבהראשון, RequirementReview Preliminary ) PDR ) ו- ( HLD ( Level Design בשלבי התכן הראשוניים, Design Review Critical ) CDR ) ו- ( LLD ( Low - Level Design בשלב הקפאת תצורת התכן Design Review Acceptance Test Procedures ) ATP הסופי, ( ) בשלבי TRR ( Test Readiness Review ו- הבדיקות והמסירה של המערכת. יש לקיים הליכים אלו עבור כל תת-מערכת בנפרד וכן למערכת בכללותה. המהנדס כמנהיג טכנולוגי מנהיג מהנדס המערכת משמש למעשה כ המנווט ) Technology Leader הטכנולוגי ( את צוות המהנדסים מומחי-התוכן השונים, תוך הגדרת המתודולוגיה ו- "כללי המשחק" כגון הארכיטקטורה הנדרשת, רמות הזמינות והשרידות הנדרשים, יכולות גידול עתידיות ועוד. כל זאת תוך ביצוע ניהול סיכונים, בקרה מתמדת על התוצרים ובחינה של השילוביות וההשפעה ההדדית בין תתי- המערכות השונות. היבטים נוספים שעל מהנדס המערכת לחלחל אל צוות ההנדסה הינם גמישות של המערכת לשינויים לאורך הזמן ופתיחות שלה ) חומרתיים Interfaces לטובת ממשקים ( Application Programming ואפליקטיביים ( ), קיימים ועתידיים. Interface

פריטים נוספים ובדיקת מלאי זמין ניתן למצוא באתר: www.powell.com לפרטים נוספים ניתן לפנות לרונן לינג Powell Electronics המומחים בתחום המחברים עכשיו בישראל עם מגוון יצרנים מובילים ביניהם: Conesys | Glenair | Harwin | Cinch Incon | SPI | American Micro Amphenol Aerospace | AB connectors Carlisle | Lemo & more

+972 )54( 4356804 נייד: +972-77-4701968 פקס: Israel @ powell . com אימייל:

אבי בראל, סמנכ"ל הנדסה, בינת תקשורת מחשבים

«

27 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook - Online magazine maker