New-Tech Magazine | Sep 2020 | Digital Edition

פיזור המסתורין מעלשנאי ת"ר Unun ו- Balun : שנאי 2 חלק Mini-Circuits ,]William Yu ] ווויליאם יו [ Urvashi Sengal מאת אורוואשי סנגל [

באופן נרחב balun ). בעבר, שימשו שנאי 1 באיור ), למשל CATV גם בתעשיית הטלוויזיה בכבלים ( 300 לצורך תיאום בין אנטנה דו קוטבית של אוהם לשידורי טלוויזיה עם כבל קואקסיאלי של אוהם. כעת, עם פיתוח המעגלים המשולבים 75 משמשים באופן Balun ), שנאי RFIC לת"ר ( נרחב מטרה של שיפור החסינות לרעש ולדחיית 5 אות משותף. העלייה בכמות יישומי דור ) הובילה אף היא לדרישה עצומה לשנאי 5 G ( רחבי פס כדי ליצור ממשק למקמ"שי balun ) רדיו משולבים ברמה גבוהה, דרך transceiver ( השימוש בכניסות ויציאות הפרשיות. משמשים לעתים קרובות כאשר unun שנאי קו הזנה לא מאוזן דוחף אנטנה לא מאוזנת וקיים חוסר תיאום עכבות (אימפדאנסים) בין קו ההזנה לבין האנטנה. כאשר אנטנת שוט עם עכבת כניסה נמוכה תהיה מחוברת דרך שנאי לתיאום עכבות נקבל צימוד יעיל יותר unum אוהם אל האנטנה. 50 של קו הזנה של balun מבוא לתיאוריית שנאי ולמערכות מאוזנות ולא מאוזנות בטרם נתעמת עם התיאוריה של שנאי , חשוב שנבין את ההבדל בין מקורות balun ועומסים מאוזנים ושאינם מאוזנים, בעלי שני חיבורים. במעגל מאוזן, האותות עוברים לאורך שני נתיבים, כאשר לכל אחד מהם יש עכבה שווה להארקה. העכבה של

מערכת מאוזנת מוגדרת באמצעות העכבה שבין שני הנתיבים, כאשר במערכת שאינה מאוזנת, חיבור אחד מחובר להארקה. מתאר את ההבדל בין תגובת אות 2 איור במעגל מאוזן ובמעגל לא מאוזן. המעגל הלא מאוזן מראה את המתח שמתפתח בין קו יחיד להארקה. כמות הזרם שזורמת בין ההארקה לבין המקור שווה לזרם במעגל. המעגל המאוזן מציג אות הפרשי שזורם כאשר המתח הוא הפרש הפוטנציאלים בין שני המוליכים. במקרה זה, הזרם הזורם להארקה במוליך אחד יהיה שווה לזרם הזורם מההארקה למוליך השני. מערכות נפוצות עם שני חיבורים: ) RF קווי הזנת ת"ר ( ■ • 50 אוהם או 75 כבלים קואקסיאליים ( אוהם) לא מאוזנים • 120 אוהם או 100 קווי נתונים מהירים ( אוהם) • 450 מוליכים מקבילים (קווי סולם) ( אוהם) • אוהם) 600 קווי מוליך פתוח ( עומסים ■ • מקלטים • אנטנות בזמן שידור • מודד או מכשיר בדיקה עם מקלט

מבוא מהווים חלקים חיוניים Unun ושנאי Balun שנאי ) עבור יישומים RF בשרשרות האותות בת"ר ( נקשרים בדרך כלל Balun רבים. תכנונים של שנאי לשנאי ליבה וחוט, אם כי אפשר גם לממש אותם בטכנולוגיות של קווים קואקסיאליים וקווי Balun עם צימוד. ההתנהגות של שנאי Stripline של סדרה זו, כאשר 1 הוצגה בחלק Unun ושנאי קבענו ששני סוגי התקנים אלו מתוכננים למטרות של תיאום עכבות. ההבדל העיקרי בין השניים מתוכננים כדי ליצור Balun הוא בכך, ששנאי תיאום עכבות בין מעגלים מאוזנים למעגלים לא מספקים תיאום Unun מאוזנים, בעוד ששנאי עכבות בין שני מעגלים לא מאוזנים. של הסדרה שלנו "פיזור המסתורין מעל 1 חלק שנאי ת"ר" דן בתיאוריה הבסיסית וביישומים של שנאי ת"ר. מאמר זה פונה לחקירה מעמיקה , כשעיקר Unun ושנאי Balun יותר של שנאי בגלל השכיחות היותר Balun המוקד הוא בשנאי גדולה שלהם ביישומים של העולם הממשי. Balun יישומים נפוצים של שנאי הוא כאשר Balun השימוש הנפוץ ביותר בשנאי מגבר הספק עם נתיב אותות מיוחס, משמש כדי לדחוף עומס מאוזן. דוגמאות לכך כוללות אנטנות דו קוטביות (דיפול) או אנטנות בחיבור ), כמו למשל אנטנות שוט single ended יחיד ( ) שאמורות להזין מגבר חזית נוסף (עיין whip (

New-Tech Magazine l 30

Made with FlippingBook - Online magazine maker