New-Tech Magazine | Sep 2020 | Digital Edition

מקורות של אותות ■

• אנטנות בזמן קליטה • משדרים • מחוללי אותות • מודדים או מכשירי בדיקה עם מחולל הבנה של ההבדל בין אותות משותפים לאותות הפרשיים חיונית ביותר להבנת . במעגל מאוזן, balun חשיבותם של שנאי אותות משותפים, הם אלו שהעוצמה שלהם והקוטביות שלהם שוות בשני המוליכים. מאידך, העוצמה באותות הפרשיים תהיה שווה, אך הקוטביות תהיה מנוגדת. בדרך כלל, אותות הפרשיים יהיו עמידים יותר בהרבה. עמידות זו נובעת מהעובדה שלאותות הפרשיים יש עמידות מובנית לרעש. במערכת אופיינית, רעש חיצוני מופיע בצורה שווה בשני המוליכים שקיימים בתצורה מאוזנת ומופיע כאות משותף. אות הפרשי מיוצג על ידי ההפרש במתח בין שני המוליכים. מאחר שהאות המשותף שווה בשני המוליכים, הוא מתבטל. : balun קיימים שני מצבים עיקריים של שנאי מתח (עיין באיור balun זרם ושנאי balun שנאי זרם פועלים מתוך אילוץ זרמים balun ). שנאי 3 שווים בשני המוליכים המאוזנים, ולמעשה balun מבטלים את הזרמים המשותפים. שנאי מתח פועלים על ידי אילוץ מתח שווה בכל אחד מהמוליכים המאוזנים. זו התאמה טובה יותר באופן מוחלט ליישומים של תאום עכבות. balun בדומה לרוב השנאים, אפשר לייצר שנאי בעזרת טכנולוגיות של קווי תמסורת העשויים ליבה וחוט (למשל כבלי קואקס), קרמיקה ) ומעגלים LTCC שנכבשה בטמפרטורה נמוכה ( משולבים מונוליתיים שמיועדים לגלי מיקרו ). קיימות שתי גרסאות עיקריות של MMIC ( מצבים וטכנולוגיות של balun שנאי

המרת מעגל לא מאוזן למעגל מאוזן (שמאל) והמרת מעגל מאוזן למעגל :1 איור « לא מאוזן (ימין).

מעגל לא מאוזן (שמאל) ומעגל מאוזן (ימין) :2 איור

«

זרם (ימין) balun מתח (שמאל) ושנאי balun שנאי :3 איור

« העשויים ליבה וחוט: שנאי בידוד balun שנאי מתח balun ושנאים עצמיים, שניהם שנאי ). מעל כמה גי'גה הרץ, יש צורך לעתים 4 (איור בקווי תמסורת על מנת balun להשתמש בשנאי לקבל את הביצועים הרצויים. אחד מן הסוגים של קווי תמסורת בעלי הביצועים הטובים מסוג balun ביותר, עשוי בטופולוגית שנאי balun ). רבים מבין שנאי 5 (איור Marchand העשויים קרמיקה שנכבשה בטמפרטורה נמוכה העשויים מעגלים משולבים balun ומבין שנאי מונוליתיים המיועדים לגלי מיקרו של חברת

balun משתמשים בטופולוגית Mini – Circuits . Marchand מסוג מסוג ליבה וחוט balun שנאי בידוד ושנאים balun (שנאי עצמיים) בידוד הם שנאים לת"ר כאשר balun שנאי הצד הלא מאוזן מחובר להארקה והצד המאוזן מחובר לעומס. בדומה לשנאי ת"ר סטנדרטיים, אפשר להשתמש ביחס הכריכות מתאר 4 כדי ליצור השנאה של עכבות. איור

Marchand מסוג balun תרשים של :5 איור

עצמי. balun תרשים של שנאי :4 איור

«

«

31 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook - Online magazine maker