New-Tech Magazine | Sep 2020 | Digital Edition

LTCC למעגלי balun שנאי MMIC ולמעגלי יכול להיות כרוך גם balun ייצור של שנאי בשימוש במבנים מתכתיים מישוריים עם טכנולוגיות כגון מעגלי קרמיקה שנכבשה ) ומעגלים LTCC בטמפרטורה נמוכה ( משולבים מונוליתיים המיועדים לגלי מיקרו ). בחירה כזו של תכנון וייצור לעתים MMIC ( קרובות תהיה קניינית. באופן כללי, היתרון העיקרי הטמון בתכנונים כאלו הוא עקבת מעגל קטנה שאותה אפשר לשלב באופן ישיר balun במכלול לגלי מיקרו. בשונה משנאי MMIC ו- LTCC מבוססי balun אחרים, שנאי מיוצרים באמצעות מכונות הרכבה בעלות דיוק גבוה ושיטות ייצור של מוליכים למחצה, אשר מניבים הדירות גבוהה יותר בהרבה. פרמטרים חשובים בביצועים balun של שנאי balun רוב פרמטרי הביצועים של שנאי קיימים גם בשנאי ת"ר, אבל המבנה הייחודי מציב שיקולים balun שלהם והשימוש בשנאי נוספים: . איזון פאזה (מופע) 1 . איזון אמפליטודה (משרעת) 2 ) CMRR . יחס דחיית אותות משותפים ( 3 . בידוד חיבור מאוזן 4 איזון פאזה ואמפליטודה איזון (או חוסר איזון) של פאזה ואמפליטודה הם אמצעים למדידת השוויון וההיפוך של . balun המתח והזרם במוצא המאוזן של שנאי בעיקרון, כלאי איזון בפאזהאו באמפליטודהשל המתח או של הזרם בקו מאוזן מוביל הפסדים ). איזון הפאזה stray נוספים וזרמים תועים ( הוא המדד לעד כמה קרוב ההפרש של הפאזה בין הכניסה ההפוכה לבין הכניסה הלא הפוכה . איזון האמפליטודה 180º למצב אידיאלי של הוא הערך המוחלט של הספק המוצא בכל קו מאוזן. מבחינת הפרמטרים האלו, כל קו מאוזן צריך להיות קרוב ככל האפשר למצב שווה. במציאות, הגורמים הקובעים לגבי איזון פאזה כוללים את תכונות balun ואמפליטודה בשנאי החומר, שיטות הייצור והתיאום בין הקווים מודרניים בעלי ביצועים balun במוצא. שנאי גבוהים מוגדרים בדרך כלל לחוסר איזון בפאזה שלא יעלה על כמה מעלות ולחוסר איזון בודדים. dB באמפליטודה שלא יעלה על כמה . בידוד מתח ישר/ הארקה 5 . שטיחות השהיית חבורה 6

עצמיים עם כניסות מאוזנות balun שנאי בכל אחד מהקצוות של הכריכות, עם חיבור מרכזי להארקה ועם קצה אחד של הכריכות שיוצר חיבור לא מאוזן. אחד היתרונות החשובים שקיים בשנאי מסוג זה, טמון בעובדה שהכניסה והיציאה מופרדים מבחינה חשמלית, תכונה שמאפשרת רמה מסוימת של הגנה למערכות שמועדות ללולאות הארקה במתחי ההארקה שלהן. לשנאים עצמיים יש קונפיגורציה שונה מזה של שנאי ת"ר אופייניים, מאחר שלטופולוגיה יש balun רק נתיב מוליך יחיד. אפשר לייצר שנאי עצמיים על ידי ליפוף כריכת חוט יחיד סביב ליבת פריט או על ידי חיווט צולב של הכריכה הראשית והכריכה המשנית. נקודת מגע בין שני הקצוות של הכריכה משמשת לגישה אל פוטנציאלים שונים של מתח יחסי למתח הכניסה של השנאי. קונפיגורציה זו משלבת נתיב זרם ישר אל ההארקה עבור כל חיבור, תוך כדי פיזור הצטברות סטטית כלשהי. unun ושנאי balun שנאי לקווי תמסורת לקווי תמסורת בנויים בדרך כלל balun שנאי מקו תמסורת כגון כבל קואקסיאלי שכרוך סביב ליבת פריט, ובמקרים מסוימים פשוט כזה, 1:1 מסוג balun כרוך סביב אוויר. שנאי ) chock ) גבוה של משנק ( reactance יוצר היגב ( במוליך החיצוני של הכבל הקואקסיאלי ולמעשה, מקטין אותות משותפים בזמן שהוא מאפשר לזרמים הפנימיים של קו התמסורת הקואקסיאלי לעבור ללא הפרעה ). בנוסף, Guanella מסוג balun (כלומר שנאי דו balun הקונפיגורציות כוללות גם שנאי ) בצימוד קיבולי, שבהם שני bifilar תיילי ( חוטים כרוכים אחד סביב השני, וכן קווי תמסורת בעלי צימוד קיבולי ומגנטי הכרוכים אחד סביב השני, ולאחר מכן כרוכים סביב ליבה משותפת. המטרה שלשמה משתמשים ) של couplers בליבה מגנטית עם מצמדים ( קווי תמסורת רחבי פס היא לאפשר פעולה בתדירות נמוכה. רחבי פס בנויים גם עם המרות balun שנאי אימפדאנס (עכבה) שונות עם כמה צורות של קווי תמסורת, במקביל ובטור. במקרה n , כאשר 1:n 2 זה, המרת האימפדאנס היא הוא מספר קווי התמסורת בטור – במקביל. לקווי תמסורת balun תצורות של שנאי של רבע גל ושל חצי גל אפשריות גם הן, על מתאימים balun אף שסוגים אלו של שנאי במיוחד ליישומים של טווח תדירות פעולה צר.

יחס דחיית אותות משותפים ) הוא CMRR יחס דחיית אותות משותפים ( מדד לאיכות ההנחתה בין החיבור המאוזן לבין החיבור הלא מאוזן באותות משותפים. יחס זה תלוי באי האיזון של האמפליטודה ושל עם איזון טוב יותר של balun הפאזה. לשנאי משופר CMRR אמפליטודה ופאזה יהיה גם יחס dB 0.1 יותר. קו מנחה מקובל הוא ששיפור של באיזון האמפליטודה או שיפור של מעלה אחת של שנאי CMRR באיזון הפאזה, ישפר את יחס בערך. dB 1 בשיעור של balun בידוד חיבור מאוזן ובידוד מתח ישר/ הארקה בידוד חיבור מאוזן הוא מדד ליחס שבין עוצמת האות בכניסה לבין עוצמת האות ביציאה, בין חיבור מאוזן אחד למשנהו (הפסדי מעבר). ברוב המקרים, הפרמטר הזה לא יהיה גבוה מאוד . בידוד זרם balun ברוב התכנונים של שנאי ) הוא מדד למוליכות של זרם ישר בין DC ישר ( החיבור הלא מאוזן לחיבורים המאוזנים כאשר בידוד ההארקה, הוא מדד לבידוד בין ההארקה של החיבור הלא מאוזן לבין ההארקה (או ההארקה המדומה) של החיבורים המאוזנים. ערכי בידוד אלו חשובים כדי לקבוע את עמידותו של ההתקן בפני רעש והפרעות. פוטנציאל מוגבל לעתים קרובות balun הבידוד של שנאי . balun על ידי הטופולוגיה של שנאי שטיחות השהיית חבורה השהיית חבורה היא הזמן שבמהלכו עוברים רכיבי התדירות של אות דרך התקן. שטיחות השהיית חבורה היא דרך למדוד את כמות העיוותים שייגרמו לאותות רחבי פס או לאותות מהירים בזמן שהם עוברים דרך התקן. בדרך כלל רצוי שכל רכיבי התדירות של , balun אות יעברו בו זמנית. במקרה של שנאי תיאום רחב פס טוב הוא יחסי לביצועים טובים שהתיאום balun של השהיית חבורה. שנאי שלהם טוב יותר ידגימו בדרך כלל שטיחות טובה יותר בהשהיית חבורה. ושנאי balun יישומים חשובים של שנאי unun שימשו במקור כדי לספק תיאום balun שנאי עכבות וכדי להציג יציאותמאוזנות כלפי אנטנות מאוזנות שקיבלו הזנה מקווי תמסורת לא מאוזנים. עם הופעתן של מערכות אלקטרוניקה של המצב המוצק, הכניסות והיציאות של התקני מצב מוצק רבים (למשל מגברים, ערבלים, ממירים מספרתי לאנלוגי ומאנלוגי ) מציגות חיבורים לא ADC ו- DAC לספרתי – מאוזנים. על אף שאפשר לחבר באופן ישיר יציאות לא מאוזנות לקווי תמסורת נפוצים כגון כבלים קואקסיאליים, קווי אותות דיפרנציאלי

New-Tech Magazine l 32

Made with FlippingBook - Online magazine maker