New-Tech Magazine | Sep 2020 | Digital Edition

POWER SOLUTIONS מוסף מיוחד

תופעותהפוגעות באספקתהמתח ולא ידעתעליהן 9

מידד פלג, מדיטל קומוטק

) מספק 1 בשרטוט B העכבה הנמוכה (רכיב מערכת המפרידה את קווי ההזנה והאדמה כך שהרכיבים לאחר השנאי אינם חשופים להפרשי המתח הנוצרים כתוצאה ממסיט הנחשולים. כמו כן, השנאי המבודד מספק משכך מעולה להפרעות מתח שונות. C מסנן הרעש (רכיב רעש חשמלי – ■ ) מטפל בהפרעות השונות שחמקו 1 בשרטוט ממסיט הנחשולים. רעשים אלה הם, לרוב, בעלי משרעת נמוכה ותדר גבוה שמסיט הנחשולים אינו מיועד כלל לסנן. לרוב, רעשים אלה מגיעים מצרכני מתח קרובים כגון: 'סטרטרים' של מנורות, מנועים, ואף ספקי כוח של HVAC מערכות בקרת מחשבים. הרעש יכול, מלבד שחיקה של רכיבים אלקטרוניים, גם לפגוע באמינות הפעולה של מעגלים אלקטרונים. בדומה למסיט הנחשולים, מסנן הרעשים מעביר את ההפרעות אל האדמה. תופעות של עליה עליות וירידות מתח – ■ וירידת מתח הן תופעות שיכולות להגיע עקב שנויים במתח האספקה לאתר או כתוצאה מציוד הנמצא באתר. בניגוד לתופעות הקודמות תופעה זו מתרחשת באיטיות.

מטפלת Powervar כל דרגה במערכות של בתופעות שונות ושילוב המדרגות מאפשר למערכת להישאר יציבה ולעבוד לאורך זמן ובתפוקה אמינה וגבוהה. נחשולי מתח גבוה נחשולי מתח גבוה – ■ יכולים להכיל כמויות משמעותיות של אנרגיה שעלולה להרוס ציוד אלקטרוני יקר. נחשולים מסוימים מכילים כמויות אנרגיה נמוכות, יחסית, אך הם גורמים לשחיקה של הרכיבים האלקטרונים ברמה מתמודדת Powervar מיקרוסקופית. חברת עם נחשולים אלה באמצעות מסיט נחשולי ). רכיב זה מסיט 1 בשרטוט A מתח (רכיב מתחים עודפים לאדמה במקום לציוד המחובר למערכת. אולם רכיב זה אינו נותן וולט 250-300 פתרון לנחשולים הנמוכים מ- הגורמים לשחיקת הרכיבים לאורך זמן. – ) Common - mode Voltage מתח הפרש ( ■ מסיט נחשולי מתח (וכך גם מסנני מתח) מעבירים את המתח העודף לאדמה ובכך גורמים למפלי מתח בין קווי האספקה לאדמה המשותפת. מפלי מתח אלה גורמים להפרעות ניכרות למערכות דיגיטליות ומיקרו-מעבדים. השנאי המבודד בעל

התרחשה הפסקת 1977 ביולי 13 - חשמל בעיר ניו-יורק. זרם החשמל

ב

שעות. הפסקת חשמל 25 בעיר פסק למשך פגיעות ברק בקווי 4 זו נגרמה כתוצאה מ- מתח גבוה ובתחנת כוח מחוץ לעיר. כתוצאה מהפסקת החשמל נגרם נזק של מיליון דולרים (מתוך וויקיפדיה). 300 כ- תופעה זו של איבוד מקור המתח היא תופעה ידועה וברשותנו כלים שונים להתמודד איתה, בין אם גנרטורים המגבים את אספקת המתח הכללית לאתר או מערכות אל פסק מקומיות לגיבוי מחשבים או מערכות ספציפיות במכונה. אולם, ישנן תופעות נוספות הקשורות לאספקת המתח שמשפיעות על תפקוד המערכות השונות וההתמודדות איתן יכולה להגדיל את תפוקת המערכות, לחסוך עלויות ולייעל את העבודה. , ארה"ב, חברה בקונצרן Powervar חברת , המתמחה בפיתוח וייצור של AMETEK 11 רכיבי אל פסק ומטייבי מתח, סקרה בעיות נפוצות באספקת המתח המשפיעות על תפקוד המערכות: ואת הדרכים לטפל בבעיות אלה. השיטה בה משתמשת היא שיטה מדורגת המבוססת Powervar של טיוב מתח. ABC ' s על ה-

New-Tech Magazine l 40

Made with FlippingBook - Online magazine maker