New-Tech Magazine | Sep 2020 | Digital Edition

POWER SOLUTIONS מוסף מיוחד

מערכות בעלות ספקי מתח ישנים מושפעות בצורה חריפה יותר מתופעות אלה. ספקים ממותגים מוגנים יחסית מתופעות אלה, אך עדיין יכולים להיות מושפעים. ווסת המתח ) מטפל בתופעות אלה. 1 בשרטוט D (רכיב ישנם סוגים שונים של ווסתי מתח ויש לבחור את הווסת המתאים לכל מערכת. הפסקתמתח (או הפסקת הפסקותמתח– ■ חשמל) הינה התופעה הידועה ביותר מבין התופעות ואיתה נתמודד בעזרת מערכת ). אל-פסק, או 1 בשרטוט E אל פסק (רכיב ) DC באנגלית, ממיר אנרגיית מתח ישר ( UPS ) על AC השמורה בסוללות למתח חילופין ( מנת להעפיל מערכות לזמן קצוב. לכל מערכת אל-פסק ישנן תכונות שונות ויש לבחור את אל-הפסק המתאים ביותר למערכת אליו הוא מחובר. ההבדלים בין המערכות הם מגוונים, , בעלי גל Standby למשל: אל פסק מקוון או ב- סינוס אמיתי או גל ריבועי, בעלי מערכות טיוב Powervar מתח או ללא. מערכות האל פסק של מספקים גלי סינוס אמיתיים באופן מקוון ומערכות לטיוב המתח. תדרים לא יציבים – ■ בעולם משתמשים בתדרים שונים בקווי המתח שלהם. בישראל ובאירופה ובצפון אמריקה 50 Hz משתמשים ב- . במדינות מסוימות ובאתרים 60 Hz ב- בהם המתח מסופק מגנרטורים, תדר קווי המתח אינו יציב, לשם כך יש צורך בווסת ) שמוודא כי תדר 1 בשרטוט F תדר (רכיב הקווים יהיה יציב ככל הניתן. לולאות הארקה – ■ אלקטרוניות מחוברות ברשת, מספר מעגלים אלקטרונים מזינים מתח לרכיבים השונים. כתוצאה מחיבורים אלה והגדרות בטיחות שונות לעכבות הארקה נוצרות לולאות הארקה שזורמים בהם זרמים נמוכים. הזרמים הללו זורמים בין הארקות וחיבורי ההגנה על קווי תקשורת שבין רכיבי המערכת. לולאות אלה גורמות לתקלות תקשורת ופגיעה במידע הזורם בקווים. לולאות גדולות עלולות לגרום גם לנזק לרכיבי התקשורת עצמם. במשך שנים רבות הדרך היחידה להתמודד עם לולאות אלה הייתה ליצור מעגלים מבודדים מציעה מערכת Powervar מיוחדים. חברת ) 1 בשרטוט G להגנה על קווי הארקה (רכיב ומייתרת את הצורך במעגלים ייעודיים. אזורים שונים כאשר מערכות

Powervar מערכת טיוב המתחים של :1 שרטוט «

בדומה לרעש קפיצות מתח ופולסים – ■ אלקטרוני, תופעה זו מתפשטת על ידי ציוד באתר. מעליות, מנועים ורכיבי מיזוג אוויר גורמים לקפיצות מתח ברגע שהם מתחילים לעבוד. רכיבים נוספים באתר כגון מתגים שונים, רכיבי תאורה יכולים אף לגרום נזק לרכיבים אלקטרונים רגישים. תופעות אלה לא ניתן לפתור על ידי מסיטי נחשול אלא על ידי שילוב של מספר מנגנוני הגנה, כפי מציעה. Powervar שחברת תופעות אלה הפרעות 'דלת אחורית' – ■ מגיעות מכיוונים לא צפויים – מהדלת האחורית. הפרעות אלה לא קשורות בהכרח ), אך AC לחיבור המערכת למתח ההזנה ( עדיין יכולות לגרום לנזק למערכות רגישות. ההפרעות יכולות להגיע דרך קווי תקשורת . פתרון I / O (טלפון או רשת), רכיבי וכבלי

אפשרי הוא שימוש בסיבים אופטיים, אך פתרון זה עלול להיות יקר ולא מתאים לכל מציעה פתרונות Powervar מערכת. חברת מתאימים המשתלבים במערך קווי התקשורת הקיימים ומבטלים הפרעות אלה. רשימת התופעות שהוצגה הינה רשימה חלקית וכל אתר ומערכת עלולים להיתקל בבעיות דומות או נוספות שעלולות לפגוע מציעה מגוון Powervar בביצועים. חברת רחב של פתרונות לבעיות אלה ולבעיות נוספות הקשורות לתחום אספקת המתח ושיפור איכות המתח המסופק, כולל פתרונות מותאמים לדרישות הלקוח. מאמר זה הוכן על ידי מידד פלג מחברת Powervar מדיטל קומוטק בע"מ, נציגת בישראל.

Powervar של Security II UPM מערכת :2 איור

«

41 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook - Online magazine maker