New-Tech Magazine | Sep 2020 | Digital Edition

POWER SOLUTIONS מוסף מיוחד

סדרתיים בצפיפות נמוכהשאינם SRAMs מאבדיםתוכן בעתהפסקתחשמל

Microchip גרנט הולס, מנהל שיווק מוצרי

מוטמעות Microchip במיקרו-בקרים של SRAM , EEPROM , NOR Flash חסימות וכו', אך לעיתים הלקוחות שלנו יכולים כוללת נמוכה יותר BOM להגיע לעלות באמצעות הצבת יומן רישום הנתונים שלהם מחוץ למיקרו-בקר וניהול של יומן . SPI או I 2 C נתונים חיצוני זה ביציאת בנוסף, מעבר למחיר, ליומן נתוני זיכרון חיצוניים אלו עשוי להיות היתרון הנוסף של שליטה נפרדת באסטרטגיית מצב השינה הכולל של המערכת. סדרתי הוא הפתרון השכיח EEPROM ביותר עבור יישומי יומן נתונים שמשתנים לעתים רחוקות ודורשים אי-סטייתיות (החזקת נתונים במהלך הפסקת חשמל פתאומית). הוא מאוד חסכוני ולכן נבחר על ידי מעצבים אם היישומים שלהם נכתבים מחדש פחות ממיליון פעמים בתוחלת החיים הכוללת של המוצר. יש EEPROM לזכור שגיליונות הנתונים של עבור STORE מבטיחים רק מיליון מחזורי כל דף או בייט של זיכרון. אך יישומים מסוימים זקוקים ליומני נתונים אשר יבחינו בשינויי תוכן רבים הרבה יותר מאשר מיליון מחזורים לאורך

מכירה היטב את שוק המיקרו- Microchip בקרים. כספקית מרכזית של מיקרו- והן PIC ® בקרים, הן עם קווי המוצרים של , אנו עובדים קשה מאוד AVR ® עם אלה של כדי לכסות כל צורך של לקוח. תחום אחד בו אנו רואים פשוטו כמשמעו אלפי יישומים מעניינים הכוללים דרישה .) 1M bit עד 1K bit ליומן נתונים קטן ( בדרך כלל נתונים אלה מכילים מידע על הרצת כיול, או שהם לוכדים את פרטי ההתקדמות של כל פעולה שהמכשיר מעבד באותה עת. לדוגמה, מערכת שמודדת, עוקבת ומקדמת קו נע של מוצרי עבודה, ועדיין אינה יכולה לאבד את המעקב אחר מידע אודות התקדמות זו עקב הפסקת . עם EERAM חשמל פתאומית, זקוקה ל- השלמת כל פריט, זיכרון יומן הנתונים מאופס כדי שהוא יוכל להתחיל לעקוב אחר הפריט הבא בקו. אנו נפרט דוגמא למונה חשמל בסוף מאמר זה, אך תחשבו על תוצרי עבודה חוזרים כגון חלקי עץ ממחרטות, ספירת הסיבובים להכנסת בורג, או סדרת מדידות של מפרט (מיקומי חורים, רוחב וגובה האובייקט, משקל, צביעה וכו') בקו עבודה נע.

חיי המוצר. הוא הפתרון לצורך הזה. אנו EERAM [ראו SPI או I 2 C מתחברים למיקרו-בקר ב- היא EERAM IC ] וליבת הזיכרון של 1 איור עושה שימוש במבנה תאי SRAM . EERAM הסטנדרטיים שבו נעשה שימוש SRAM EERAM במשך עשרות שנים. לקוח של SRAM בדיוק כמו ל- EERAM מתייחס ל- , bit-8 סדרתי, שקורא וכותב בבייטים של ומבצע כתיבת בייטים או פרצים וקריאת בייטים או פרצים לפי הצורך ללא חשש או מכושר העמידה. STORE ממחזורי החיצוני (בדרך VCA C , שימו לב ל- 1 באיור ) כי שאותו יש להוסיף לפעולת 33μF כלל EERAM לא יציבה. כאשר ה- SRAM מחובר לחשמל בפעם הראשונה, קבל זה דרך המכשיר. במהלך פעולת CC V נטען ל- CC V רגילה, הקבל נשאר טעון ל- SRAM של המערכת מנוטרת על ידי V CC ורמת ה- יורדת מתחת CC V המכשיר. אם מערכת לסף שנקבע, המכשיר מפרש זאת כאירוע כיבוי או נפילת מתח. המכשיר משהה ], מכבה 2 [ראו איור I/O את כל פעולות ה- ומשתמש CC V את החיבור שלו עם פין ה- באנרגיהשנשמרהבתוךהקבל בכדי להעביר

New-Tech Magazine l 44

Made with FlippingBook - Online magazine maker