New-Tech Magazine | Sep 2020 | Digital Edition

MEDICAL מוסף מיוחד

CT הישראליתפיתחהאתמכשיר ה P-Cure חברת היחיד בעולםהמאפשר סריקהשלא במנחשכיבה

יעל ברוידא

מאפשרת לרופא CT חשובים במוח. סריקת ה לסמן אזורים חיוניים אלו, ולתכנן את פגיעת הקרן בגידול. הזרוע הרובוטית המניעה את הכיסא מאוד מדויקת, והיא ממקמת את החולה במרחב, כך שיוצב ישירות אל מול הקרן. כאשר הגידול ממוקם בדיוק אל מול קרן הפרוטונים, נלקחות גם שתי תמונות אורתוגונליות של הפציינט, כדי X - Ray לדייק אפילו עוד יותר, עד כמה שניתן את מיקום החולה מול הקרן, ואת הטיפול עצמו. , מעובדות X - Ray התמונות שמתקבלות מה ,) Alignment algorithm באלגוריתם יישור ( המשווה את התמונות הללו לתמונות התלת ולתכנון CT ממדיות שנתקבלו ממכשיר ה- שנעשה ע"י הרופא והפיזיקאים הרפואיים. במידה והקרן לא פוגשת את הגידול בדיוק הנדרש, מחושב תיקון נוסף של מיקוםהחולה. התוכנה מעבירה את תוצאת התיקון באופן אוטומטי, לרובוט עליו יושב החולה, והרובוט אחראי על יישורו של החולה, בשש דרגות חופש. המערכת מוודאת שהגידול נמצא בדיוק במקום בו התכוון הרופא למקם אותו ובכיוון המדויק ממנו צריך לטפל. מערכת שפיתחה החברה Image guided position ה מאפשרת רמת דיוק של מיקום הגידול אל מ"מ. הדיוק הגבוה 0.5 מול הקרן ברמה של

לכך, ניתן גם לשלב הדמיה חוזרת, שוב ושוב, על מנת לוודא התאמה אישית טובה יותר של הטיפול למטופל, וזאת לאורך כל תקופת הטיפולים הממושכת, ובהתאם לשינויים הפיזיים שעשויים לחול אצל המטופל. המידע מועבר לתכנית טיפול CT שמגיע ממכשיר ה שעליה מתכננים את כל מערך הטיפול לאורך כל התקופה. כחלק ממערכת CT בנוסף, משמש מכשיר ה הממקמת את החולה Image guided position בזויות ובמרחב הנדרש אל מול הקרן ,בעזרת זרוע רובוטית, אליה מחובר כיסא מיוחד, המשלבת תוכנה ייעודית ואלגוריתמים של עיבוד תמונות. הכיסא המיוחד מתכוונן ומנגיש את כל אזורי הטיפול האפשריים , חומר Carbon fiber לקרן ועשוי ברובו מ- המאפשר לפרוטונים לעבור דרכו, וכמעט אינו עוצר או מפזר את קרן הפרוטונים. השילוב של הטיפול בישיבה, נוסף על הכיסא המיוחד, 360 מאפשרים הקרנה של הקרן אל הגידול, ב מעלות, והנגישות הזו חשובה משום שככל שמגדילים את זוויות הפגיעה השונות בגידול, כך ניתן לשמור על יותר רקמות בריאות, ולמנוע את הפגיעה בהן. הגנה מפני פגיעה בתהליך הטיפול היא מהותית ביותר, בעיקר עבור איברים חיוניים כגון הלב ואזורים

המכשיר המהפכני, שפותח בשיתוף חברת העולמית, מאפשר סריקה בישיבה Philips או בעמידה, ובנוי כחלק אינטגרלי ממערכת מתקדמת לטיפול אדפטיבי בפרוטונים מחקרים רבים מצביעים על יתרונות טיפולי הקרנות במנח ישיבה, ביניהם יציבות טובה יותר של הגוף, וצמצום השפעת הנשימה על תזוזת האיברים, בזמן טיפול. אך על מנת לטפל בישיבה, יש גם לסרוק את המטופל בעת תכנון הטיפול, במנח הזהה למנח הישראלית P - Cure הטיפול עצמו. חברת פיתחה מערכת לטיפול אדפטיבי בפרוטונים מהפכני, בשיתוף עם CT הכוללת מכשיר העולמית, היחיד בעולם, בו Philips חברת ניתן לסרוק חולה במנח ישיבה או עמידה, סטנדרטי, הסורק CT וזאת בניגוד למכשיר את החולה כשהוא שוכב אופקית על מיטה. בנוסף, שלא בדומה לרוב המכשירים הפועלים כיום, המכשיר המהפכני בנוי כחלק אינטגרלי מחדר הטיפולים ומתהליך הטיפול, המאפשר לבטל את ההפרדה בין תכנון הטיפול והטיפול עצמו, מאחר והמטופל למעשה לא נדרש בשינוע מחדר לחדר, וממיטה למיטה, לשם סריקה, שיכול לגרום לאי דיוק בטיפול ואי נוחות למטופל. הודות

New-Tech Magazine l 50

Made with FlippingBook - Online magazine maker