Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

 stavební řízení online 0 proces od podání žádostí k jednotlivým dotčeným orgánům až po sa - motné získání stavebního povolení  legislativa online 0 k dispozici zdarma plné znění platných zákonů, vyhlášek a jiné relevantní legislativy (ne placené verze – viz např. systém ASPI nebo www.sbirka.cz)  pohřebnictví 0 výběr, vyřízení, zaplacení hrobového místa, poplatky z hrobových míst  autonomní mobilita 0 dopravní prostředky úřadu k dispozici pro občany bez vlastního vozidla  knihovna 0 výběr z titulů, poplatky  digitální elektronická identita (vidimace a legalizace online) 0 ověřování dokumentů uložených v souborech dat, online ověřování smluv, prokázání diplomu, profesních průkazů apod.; napojení obce na NIA  nahlížení a výpisy ze základních registrů státní správy 0 registr osob, registr práv a povinností, registr obyvatel, registr územní identi - fikace, adres a nemovitostí; informační systém základních registrů apod.  nahlížení a výpisy z veřejných rejstříků 0 např. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík společenství vlastníků jednotek  nahlížení a výpisy z informačních systémů veřejné správy 0 např. katastr nemovitostí; registr vozidel; živnostenský rejstřík; výpis z rejstříku trestů; výpis z bodového hodnocení řidiče; výpis z registru ne - spolehlivých plátců; výpis z insolvenčního rejstříku apod.  sociální pomoc občanům online 0 možnosti lékařské asistence online; se zajištěním stravování imobilním občanům; aktivní pomoc online v kritických situacích apod.  udělení povolení online 0 zábor, získání povolení na parkování apod.  přestupky a správní řízení online 0 oznámení řízení, průběh řízení, sdílení důkazů, seznámení s výsledkem, rozporování výsledku řízení, platby za řízení  rozšiřování portálu online veřejně přístupných dat (open data) zjišťova- ných státem k využití pro komerční i nekomerční účely 0 např. přehledy veřejných tendrů; analýzy a statistiky  online oznámení o uzavření manželství či registrovaného partnerství do registrů veřejné správy  osobní doklady online

10

Made with FlippingBook Publishing Software