Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

Nyní se pojďme v detailu podívat na hlavní preference obcí do 20 000 obyvatel :

Pořadí

Zájem Služba

1 2 3 4 5 6 7 8

81% 73% 70% 66% 64% 63% 59% 56%

spisová služba, archivářství, pošta online

modernizace technického zajištění pro digitalizaci

digitální doklady

online dotace

digitální kompetence zaměstnanců úřadu předkládání informací finanční správě automatizace daně z přidané hodnoty

pojistné na sociální zabezpečení zaměstnanců úřadů a příspěvkových or- ganizací zřízených obcí

9

54% 54%

automatizace daně z příjmů právnických osob

10

zdravotní pojištění zaměstnanců úřadů a příspěvkových organizací zříze- ných obcí

Jak je patrné, pořadí jednoznačně kopíruje celkové výsledky výzkumu.

Nyní se pojďme v detailu podívat na hlavní preference obcí nad 20 000 obyvatel : Pořadí Zájem Služba 1 87% spisová služba, archivářství, pošta online 1 87% modernizace technického zajištění pro digitalizaci 3 83% digitální doklady 4 77% online dotace 5 70% digitální kompetence zaměstnanců úřadu 5 70% automatizace daně z přidané hodnoty 5 70% pojistné na sociální zabezpečení zaměstnanců úřadů a příspěvkových or- ganizací zřízených obcí 5 70% online přístup do registrů Ministerstva práce a sociálních věcí 9 68% automatizace daně z příjmů právnických osob 9 68% zdravotní pojištění zaměstnanců úřadů a příspěvkových organizací zříze- ných obcí

15

Made with FlippingBook Publishing Software