Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

Nyní se pojďme podívat, které z činností firmy mají již digitalizovány : Výroba a zemědělství

Obchod Služby

finanční účetnictví

93% 76% 62% 69% 65% 67% 47% 56% 46% 31% 27% 46% 19%

80% 66% 57% 48% 67% 69% 57% 62% 49% 36% 36%

82% 65% 69% 54% 48% 38% 41% 27% 37% 48% 44% 10%

controlling

rozpočetnictví

kalkulační systém

ověřování identity dodavatelů a odběratelů

zásobovací systém zákaznické sítě obchodní logistika

HR agenda

výběrová řízení

vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

automatizace výroby podpůrné činnosti

8%

16% 19% Celkově lze říct, že oblast finanční agendy (účetnictví, controlling, kalkulace a rozpočetnictví) dominuje i bez ohledu na velikost firem; u velkých firem je často zdigitalizována i  oblast HR agendy a zásobování (65% respondentů). Zároveň by bylo dobré na tomto místě uvést, co mají respondenti na mysli pod položkou pod- půrné činnosti – jedná se např. o komunikaci se státní správou, vnitřní komunika- ci či správu a archivaci dokumentů, evidenci docházky, plánování a řízení výroby, projektovou dokumentaci atp. Za motor pro digitalizaci firmy respondenti nejčastěji uvádějí zvýšení efekti - vity firemních procesů a zvýšení konkurenceschopnosti :

87% zvýšení efektivity podnikových procesů 67% zvýšení konkurenceschopnosti firmy

 84% respondentů z řad obchodních firem vs. 58% respondentů v oblasti služeb

57% reakce na požadavky zákazníků 53% reakce na požadavky obchodních partnerů 32% rozhodnutí mateřské společnosti 20% jiné důvody

V rámci jiných důvodů byly nejčastěji zmiňovány snaha vyhovět nárokům platné legislativy či státní správy, snaha o optimalizaci nákladů a řízení firmy, snaha uspořit čas či snaha chránit životní prostředí. V kontextu výše uvedených zjištění se jako zajímavá jeví skutečnost, že více než polovina respondentů (58%) zmiňuje, že nemá určeného speciálního pra-

27

Made with FlippingBook Publishing Software