Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

covníka pro oblast digitalizace . 29% respondentů disponuje interním zaměst- nancem pro digitalizaci, zbytek využívá služeb externích konzultantů. Vlastním pracovníkem disponují především střední (40%) a velké (54%) firmy. Naprostá většina zástupců firempokládá digitální kompetence svých zaměst- nanců za alespoň uspokojivé (75% respondentů, z toho 12% je pokládá za rozvinuté na velmi dobré úrovni). Nižší úroveň kompetencí byla zaznamenána ne zcela pře- kvapivě ve firmách, které se zabývají především zemědělstvím, případně výro- bou. S touto problematikou je spojeno, zda firma posílá zaměstnance na doško- lování v oblasti ICT – zde byla kladná odpověď zaznamenána u 61% respondentů s tím, že u 22% se jedná o pravidelné přeškolování. Zajímavé je, že 10% respon- dentů uvádí, že na posilování ICT kompetencí nemá dostatečné finanční zdroje (12% malých firem vs. 8% velkých firem). Jak již bylo výše zmíněno, jedním z motorů digitalizace firem jsou požadavky obchodních partnerů. Proto se nabízí otázka, jakou úroveň digitalizace mají ob- chodní partneři v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce . Dle názoru re- spondentů převládá obdobná úroveň digitalizace (62% respondentů s tím), že 21% respondentů se domnívá, že obchodní partneři jsou zdigitalizováni na vyšší úrovni (u respondentů z oblasti služeb se tak domnívá dokonce 26% respondentů). Ve druhé části tohoto výzkumu jsme se zaměřili na plán digitalizace ve firmě . 51% respondentů přikládá digitalizaci své firmy klíčovou či minimálně vysokou prioritu – tento trend je patrný zejména u obchodních firem (62% respondentů), méně pak u firem působících v oblasti výroby a zemědělství (44% respondentů). Zároveň se jedná o vysoce prioritní téma především u středních a velkých firem (60% respondentů), méně pak u malých firem (46% respondentů). Z tohoto pohledu je však zajímavé až zarážející, že naprostá většina respon- dentů nemá zpracovaný žádný strategický přístup k digitalizaci firmy (64% re- spondentů) – pouze 8% respondentů disponuje řešením od mateřské společnos- ti, resp. 10% respondentů disponuje svým vlastním řešením. Proto se nabízí zajímavá korelační matice mezi oběma předchozími otázkami:

Priorita

maximální

vysoká střední

minimální

strategii ani plán zpracovány nemáme máme vypracován plán postupu prací při digitalizaci máme zpracovanou dlouhodobou strategii

45%

49% 26%

77% 16%

96%

7%

4%

48% 0% Při zavádění digitalizace firmy předpokládají nejčastěji vyhledání odborné pomoci (32 %), resp. využití ať již vlastního řešení (18%) nebo řešení převzatého od mateřské společnosti (18 %). Výsledky se zásadně neliší, ať již se jedná o malé, střední či velké firmy. A jaké bariéry pro digitalizaci firmy vidí nejčastěji? 25% 7%

28

Made with FlippingBook Publishing Software