Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

Výroba a zemědělství

Obchod Služby

nedostatek kvalifikovaných ICT odborníků či nedo- statečné ICT kompetence zaměstnanců chybí pomoc a podpora ze strany státu nedostatek finančních prostředků nedostatečně digitalizovaní obchodní partneři

56%

38%

53%

37% 41% 33% 28%

38% 30% 44% 20%

43% 44% 31%

nevíme, co a jak digitalizovat 27% Digitalizace je spojena s dodatečnými náklady. Pro zmírnění dopadů by tak firmy nejčastěji uvítaly odpočty od základu daně z příjmů (39% respondentů), resp. dotační programy na digitalizaci (26% respondentů) nebo bezplatné poradenské služby soukromé firmy se státní garancí (24% respondentů). Dotační programy mírně dominují u firem působících v oblasti výroby a zemědělství (34% oproti např. 15% respondentů z řad zástupců obchodních firem); u obchodních firem naopak jednoznačně vítězi zájem o odpočty od základu daně (57% respondentů). Pro dotační programy se nejčastěji rovněž přimlouvají zástupci z řad středních podniků (40% respondentů). Nyní se pojďme podívat na  aktuální zkušenosti zástupců českých firem se službami e-Governmentu . 63% respondentů zmiňuje, že tyto využívá pravidelně (častěji je tomu u firem působících v oblasti výroby, zemědělství a obchodu – 69% respondentů). S tím je spojena poměrně logická otázka, na jaké problémy firmy při používání online služeb při komunikaci s úřady státní správy narážejí: 72% nabízené služby nejsou plně digitalizovány (nutná fyzická přítomnost na úřadech či tele- fonická komunikace) 56% nabízené služby jsou nepřehledné a komplikované (webové portály nejsou intuitivní) 44% placená archivace dat v datové schránce po dobu delší než 3 měsíce od doručení zprávy 36% registrace do systémů je složitá 31% na portálu si nevíme rady (nedostatečná podpora ze strany portálu) 28% obáváme se o zabezpečení dat a údajů 9% webové portály jsou nestabilní a ztrácejí se z nich data 8% webové portály mají nekvalitní a nedostatečné jazykové mutace Z výše uvedených problémů a nedostatků napříč sektory a velikostmi firem jsou nejčastěji uváděné nedostatečná digitalizace nabízených služeb a jejich ne - přehlednost a komplikovanost . Na druhou stranu za pozitivní zjištění lze zmínit, že se zástupci firem příliš neobávají o zabezpečení dat a údajů a rovněž jsou pře- svědčeni o stabilitě webových portálů. Závěrečná část šetření se věnovala preferencím služeb e-Governmentu , a to samostatně stran online podnikání obecně, a dále pak online finanční a HR agendě. U každé z nabízených služeb se respondenti mohli vyjadřovat na Liker- tově škále (1-5) od nejdůležitější (1) po nejméně důležitou (5).

29

Made with FlippingBook Publishing Software