Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

0 ověřování dokumentů uložených v souborech dat online (např. ově- řování smluv; smart kontrakt)  patentové řízení a ochranné známky 0 podání žádosti, udělení, online platba  udělení povolení online 0 zábor, získání povolení na parkování apod.  reklamační řízení 0 zahájení řízení, sdílení důkazů, informace o stavu a výsledku rekla- mačního řízení, odvolání se proti rozhodnutí  podpora firem online 0 poradenství pro firmy, možnosti financování firemních projektů, pod- pora a poradenství při řešení krizí  online vyhodnocování bonity obchodních partnerů  insolvenční řízení online 0 podání žádosti, zahájení, průběh řízení, sdílení důkazů, výsledky, roz- porování výsledků  zánik firmy online 0 zrušení firmy, výmaz firmy z veřejného rejstříku, online platba za výmaz Celkové výsledky naznačující důležitost online vyřizování záležitostí týkají- cích se podnikání jsou následující: 80% nahlížení a výpisy z veřejných rejstříků 79% legislativa online – k dispozici zdarma plné znění platných zákonů 76% nahlížení a výpisy z informačních systémů veřejné správy

74% elektronický oběh dokumentů 62% digitální elektronická identita 61% stavební řízení online 59% odvolání firmy proti rozhodnutí úřadu či soudu online 59% dopravní prostředky 58% insolvenční řízení online 54% přestupky a správní řízení online 52% udělení povolení online 51% online vyhodnocování bonity obchodních partnerů 48% změna sídla firmy 45% reklamační řízení 44% podpora firem online 41% zánik firmy online 39% rozšiřování portálu online veřejně přístupných dat (open data)

31

Made with FlippingBook Publishing Software