Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

PŘÍLOHA 1 – DOTAZNÍK URČENÝ ÚŘADŮM

Instrukce/úvod: Vážená paní starostko/paní primátorko, vážený pane starosto/pane primátore, v současné době dochází v rámci České republiky k procesu digitalizace slu- žeb, které občanům poskytuje stát. Zavedení e-Governmentu v praxi zjednoduší a zrychlí výkon veřejné správy a umožní poskytovat občanům rychlejší (efektivnější) servis. K získání potřebných informací vznikl státem financovaný výzkum, jehož součástí je i tento dotazník. Cílem dotazníkového šetření je zhodnotit současný stav digitalizace státní správy a určit, které služby poskytované úřady by měly být digitalizovány přednostně a o digitalizaci jakých služeb mají samy úřady největší zájem. „Maximální digitalizací služeb“ se chápe poskytnutí státem nabízené služby online, tj. bez nutnosti fyzické účasti na úřadech (např. online platební portály pro uhrazení poplatků za psy či odpady; online informace z výpisů rejstříků apod.) Služeb, které by mohly být digitalizovány v maximální možné míře, je mnoho. Nejprve by se měly digitalizovat takové služby, které jsou z pohledu státu finanč- ně či časově nejnáročnější. Měly by to být však i služby, o jejichž digitalizaci je největší zájem ze strany úřadů, občanů a firem. Vyplněním tohoto dotazníku můžete přispět k efektivní implementaci e-Go- venmentu v ČR. Dotazník Vám zabere přibližně 15 minut. Vaše odpovědi budou považovány za přísně anonymní. Požadované identifikační údaje (kraj a velikost obce) budou využity pouze za účelem kvalitního statistického zpracování získa- ných dat. S výsledky dotazníkového šetření budete, v případě Vašeho zájmu, se- známeni. Dotazník byl vytvořen jako součást projektu TAČR nazvaného „Nové výzvy e-Governmentu v celoevropském kontextu pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky“.

Předem Vám děkujeme za spolupráci a pomoc při digitalizaci služeb České republiky.

41

Made with FlippingBook Publishing Software