Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

Autonomní mobilita – dopravní prostředky úřadu k dispozici pro občany bez vlastního vozidla 1

2 3

4

Knihovna – výběr z titulů, poplatky

1

2 3 2 3

4 4

Digitální elektronická identita (vidimace a legalizace online) – ověřování dokumentů uložených v souborech dat, online ověřování smluv, prokázání diplomu, profesních průkazů apod.; napojení města/obce na NIA 1 Nahlížení a výpisy ze základních registrů státní správy – registr osob, re- gistr práv a povinností, registr obyvatel, registr územní identifikace, adres a nemovitostí; informační systém základních registrů apod. 1 Nahlížení a výpisy z veřejných rejstříků např. spolkový rejstřík, nadační rej- střík, rejstřík společenství vlastníků jednotek 1 Nahlížení a výpisy z informačních systémů veřejné správy např. katastr nemovitostí; registr vozidel; živnostenský rejstřík; výpis z rejstříku trestů; výpis z bodového hodnocení řidiče; výpis z registru nespolehlivých plátců; výpis z insolvenčního rejstříku apod. 1 Sociální pomoc občanům online (možnosti lékařské asistence online; se zajištěním stravování imobilním občanům; aktivní pomoc online v kritických situacích apod.) 1 Udělení povolení online (zábor, získání povolení na parkování apod.) Přestupky a správní řízení online (oznámení řízení, průběh řízení, sdílení dů- kazů, seznámení s výsledkem, rozporování výsledku řízení, platby za řízení) 1 Rozšiřování portálu online veřejně přístupných dat (open data) zjišťova- ných státem k využití pro komerční i nekomerční účely (např. přehledy veřej- ných tendrů; analýzy a statistiky) 1 Online oznámení o uzavření manželství či registrovaného partnerství do registrů veřejné správy 1 Osobní doklady online - rodný list, občanský průkaz, cestovní pas, oddací list, úmrtní list; duplikáty osobních dokladů; prodloužení občanského průka- zu, cestovního pasu, řidičského průkazu 1 Stěhování – registrace nové adresy; odvoz odpadu včetně on-line ohlášení nové adresy dalším institucím (finanční úřad, škola, lékař, pošta); odhlášení se z původního místního úřadu a dodavatelů veřejných služeb 1 Dopravní prostředky – registrace/zrušení/přepis vozidla online, online evidence technických průkazů vozidla; vyhledávání podrobností o vozidle v registru vozidel; hlášení pokut a přestupkové řízení; řidičský průkaz a jeho prodloužení online; zaplacení silniční daně online; informace o technické kontrole; nahlášení ukradeného vozidla 1 E-komunikace (doprava a dopravní systémy, hlášení uzávěrek silnic, hlášení dopravních nehod, cyklodoprava) 1 Udržitelné životní prostředí (online informace o hospodaření s přírodními zdroji, voda, odpady, veřejná zeleň) 1 Udržitelná energetika (online energetický management, smart-grid systé- my, kogenerační systémy, kotlíkové dotace) 1 Online volby: do Poslanecké sněmovny, Senátu, prezidentské volby 1

2 3

4

2 3

4

2 3

4

2 3

4

2 3

4

2 3

4

2 3

4

2 3

4

2 3

4

2 3

4

2 3

4

2 3

4

2 3

4

2 3

4

47

Made with FlippingBook Publishing Software