Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

10a) V případě, že jste odpověděli „Ano“. Na jaké problémy při používání online služeb při komunikaci s úřady státní správy narážíte? (můžete označit i více možností): 1. Přihlášení do systému (např. Portál občana) je složité 2. Nabízené služby jsou nepřehledné a komplikované (webový portál není intuitivní) 3. Nabízené služby nejsou plně digitalizovány (osobní přítomnost na úřadech či telefonická komunikace s úřady je stále nezbytná) 4. Na portálu si nevím rady (nedostatečná pomoc ze strany portálu) 5. Obávám se o bezpečnost osobních údajů 6. Formuláře jsou nepřehledné 7. Jiné problémy (uveďte, prosím, jaké) ……………………… 8. Nevím, jak služby využívat 10b) V případě, že jste odpověděli „Ne“, prosím, uveďte, proč v součas- né době nevyužíváte státem poskytované online služby (můžete zaškrtnout více odpovědí): 1. Nemám přístup k počítači 2. Nemám připojení na internet 3. Neumím pracovat s internetem (nemám potřebné IT dovednos- ti) 4. Raději služby vyřizuji osobně na úřadech 5. Obávám se o bezpečnost osobních údajů 6. Státem nabízené online služby vnímám jako nedostačující/ne- kvalitní 7. Odrazují mě špatné zkušenosti jiných lidí 8. Státem nabízené online služby neznám (nevím o nich) 9. Nevím, jak je využívat 10. Zatím jsem nic takového řešit nepotřeboval/a, ale chci online služby v budoucnu využívat 11. Jiné důvody – prosíme uveďte jaké ……………………… 11) Setkal/a jste se někdy s tím, že po Vás jeden úřad chtěl doložit stejný doklad vícekrát (rodný list; potvrzení o denním vyměřovacím základu; potvrzení o studiu (moje i dětí); potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce; apod.)? a) Ano b) Ne c) Nevím 11a) Pokud je odpověď „Ano“, které úřady a jaké doklady to byly? Prosím vypište …………………

55

Made with FlippingBook Publishing Software