Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

12) Na jaký problém v oblasti komunikace se státní správou nejčastěji narážíte? (můžete zaškrtnout více odpovědí) a) Absence elektronické cesty komunikace (chybí možnost online řešení) b) Dlouhá reakční doba úřadů (trvá dlouho, než úřady odpoví) c) Nedostatek informací online d) Neochota úředníků e) Úřední hodiny f) Jiné, prosíme uveďte………. 13) Který úřad v rámci státní správy po Vás vyžaduje nejvíce dokumentů, resp. se kterým probíhá z Vaší strany nejintenzivnější komunikace?

Prosím uveďte …………………

14) Využíváte obecní portál v obci, kde žijete? a) Ano b) Ne

c) Nevím, zda něco takového moje obec poskytuje 15) K jakým úkonům byste v rámci města/obce chtěl/a obecní portál využívat?

Prosím vypište …………………

16) Byl/a jste v posledních 12 měsících na úřadě? Pokud ano, proč?

Prosím vypište …………………

17) Jaké služby státu by podle Vás měly být online nebo jaké služby by Vám nejvíce pomohly, kdyby byly online? Označte, prosím, za jak důležité považujete Vy osobně, aby následující služby fungovaly online: 1 2 3 4 velmi důležité důležité málo důležité nedůležité/zbytečné

Služba/nástroj e-Governmentu

Míra důležitosti

Osobní doklady online – vyřízení či prodloužení občanského průkazu, pasu; řidičského průkazu; profesních průkazů; duplikáty osobních dokladů; Digitální elektronická identita – ověřování dokumentů uložených v sou- borech dat online (ověřování smluv, prokázání diplomu apod.) 1

2 3

4

56

Made with FlippingBook Publishing Software