Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

PŘÍLOHA 3 – DOTAZNÍK URČENÝ FIRMÁM

Instrukce/úvod:

Vážená paní, vážený pane, v současné době dochází v rámci České republiky k procesu digitalizace služeb, které poskytuje stát. Implementace e-Governmentu v praxi zjednoduší a zrychlí výkon veřejné správy a umožní poskytovat efektivnější servis firmám pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti. K získání potřebných informací vznikl státem financovaný výzkum, jehož součástí je i tento dotazník. Cílem dotazníkového šetření je zhodnotit současný stav digitalizace ve firemním prostředí a určit, které služby poskytované státem českým firmám, by měly být z jejich pohledu digitalizovány přednostně. „Maximální digitalizací služeb“ se chápe poskytnutí státem nabízené služ- by online, tj. bez nutnosti fyzické účasti na úřadech. Služeb, které by mohly být digitalizovány v maximální možné míře, je mnoho. Nejprve by se měly digitalizovat takové služby, které jsou z pohledu státu finanč- ně či časově nejnáročnější. Měly by to být však i služby, o jejichž digitalizaci je největší zájem ze strany firem, úřadů, občanů. Vyplněním tohoto dotazníku můžete přispět k efektivní implementaci e-Go- venmentu v ČR. Dotazník Vám zabere přibližně 15 minut. Vaše odpovědi budou považovány za přísně anonymní. Požadované identifikační údaje (pozice, velikost firmy, předmět podnikání) budou využity pouze za účelem kvalitního statistické- ho zpracování získaných dat. S výsledky dotazníkového šetření budete, v případě Vašeho zájmu, seznámeni. Dotazník byl vytvořen jako součást projektu TAČR nazvaného „Nové výzvy e-Governmentu v celoevropském kontextu pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky“.

Předem Vám děkujeme za spolupráci a pomoc při digitalizaci služeb České republiky ve prospěch zvýšení konkurenceschopnosti českých firem.

60

Made with FlippingBook Publishing Software